Здравейте ,
много е примамлив вариантът за внасяне на пари в касата от лицето, ползвало актив за лични нужди. Аз самата до момента съм го ползвала в определени случаи, но признавам, че сега имам резерви. В ГДД правим избор дали разходите за лични нужди ще се облагат по ЗКПО или ще бъдат третирани като доход на лицето. Този тънък момент да не представяме дадена сума за разход, а за разчет е един опит да заобиколим и ЗДДФЛ и ЗКПО. В една статия за личното ползване от януари 2017 Л.Мермерска пише :
Скрит текст :

Та в тази връзка се питам - каква е разликата между внасянето на пари в касата на дружеството и фактурирането на физическото лице на дължимата от него сума по пазарни цени за ползваните активи за лични нужди ? Доколкото разбирам смисълът на въведения данък целта е ползването за лични нужди да бъде облагано с данък независимо от кого - от фирмата или лицето.
Иначе ми се иска да не съм права и да може да даваме сумите на разчет, който да се закрива с вноска на каса.
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.) За целите на чл.17 ал.2 и чл.37, ал. 2
"Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

а) през отчетния период не са извършвали сделки по чл. 1, ал. 1 от Търговския закон;

б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

в) не са осъществявали дейност, свързана с инвестиции, производство и/или продажба;

г) не са осъществявали покупка на стоки и услуги с цел получаване на доходи и печалби.

В сила е от 01.01.2017, но може да Ви ориентира дали съгласно  тази точка от ДР на Закона за счетоводството имате или не дейност. Според мене извършването на тези разходи са предпоставка за осигуряване за времето, през което се реализират и смятам, че е трябвало да подадете ОКД5. Ще срещнете и обратно на това мнение и обикновено човек приема това, което иска да чуе.  :smile1:
А като възстановява парите дали ще трябва да му фактурираме ? И дали разчетната сметка решава проблема ?
От НАП казаха, че до края на м.01 ще има нова версия.

Сегашната работи - не виждам причина да се чака новата. Като я пуснат - тогава с нея.
А и името на данъка "алтернативен" не подсказва ли...
Шаблон като име въвеждате обаче от самия калкулатор като изберете вид / наем, граждански договор и др./ и после с плюсчето го добавяте към шаблоните си като преди това Ви пита за име на шаблона.
Не съм от най-грамотните по въпроса, но някаква подсказка мога да направя.
Влизате в менюто , което се отваря под форумното Ви име горе в дясно на екрана. От там отивате на моите шаблони и данни. Разгледайте лентата в ляво горе. Чрез бутон "добави" въвеждате имена на фирми и лица.
Има облагане с патент , има облагане по ЗКПО, има преминаване от патент по ЗКПО, но едновременно не ми е известно да има за една и съща дейност.
Аз вече съм подала доста справки на този програмен продукт така че може да се работи , мисля и да не се чака нов непременно.
Доста трудно се оказва обаче, един дребен търговец да вложи средства и труд за количествено отчитане на СМЗ.

Обикновено "трудността" идва от нежеланието да даде пари или за автоматизирана система в магазина или на счетоводител за заплащане на труда му по въвеждане на склад.
Отваряте ЗДДФЛ и поглеждате. Отваряте справка по чл. 73 и поглеждате указанията :)

Е, много гледане иска , Пъпешче...
Правилно сте посочили в чл.50 5040 лв. - попълнихте ли и Приложението за доходи от трудови правоотношения ?
Здравейте,
по принцип инвентаризацията не служи за изписване на стоки, а за установяване на липси или излишъци към определен момент. Неизвършването на инвентаризация не е причина за неизписване на стоките. Би следвало да имате заведени аналитично стоки и изписване съгласно СС като собственикът на фирмата е длъжен да Ви даде информация за изписаните стоки по видове и количества. Вижте т.9 и 10 от СС 2 - не виждам дадена от стандарта възможност за стойностно изписване на стоките / не че в практиката не сме свидетели на такива случаи, но нали коментираме законосъобразния начин / .
ЗДДС
Чл. 182. (1) (Изм. - ДВ, бр. 108 от 2007 г., в сила от 19.12.2007 г.) Регистрирано лице, което не издаде данъчен документ или не отрази издадения или получения данъчен документ в отчетните регистри за съответния данъчен период, което води до определяне на данъка в по-малък размер, се наказва с глоба - за физическите лица, които не са търговци, или с имуществена санкция - за юридическите лица и едноличните търговци, в размер на определения в по-малък размер данък, но не по-малко от 1000 лв.

Така излиза - глоба няма.  :smile1:
Е, нали Д6 е за всички наети и като имате за възстановяване 1 лв. то общата сума с код 8 ще бъде с 1 лв. по-малко , а не 1 лев.
На практика какъв размер на личния труд изплащате на лицето всъщност ?
Доколкото изравняването е годишно е важно стойностното изражение на данъка в годишен размер и формално погледнато - да, трябва да правите изравняване.
Тук не става въпрос какво мисля аз, а как мислят данъчните при проверка!
А иначе,аз мисля, че въобще не ми трябва този данък!

Данъчните трябва да мислят според законовите норми. Даже не да мислят, а да ги прилагат. Доколкото понякога текстовете са спорни се налага да мислим ние. Иначе на никого не му трябва този данък - то много работи по принцип не ни трябват  обаче това е без никакво значение.