Ами някой анонимен на телефона, който не стои после зад думите си колко му е да отговори "компетентно" - нали някой се труди - значи е трудово правоотношение. То трябва за такива въпроси на телефоните да отговарят юристи - да видим как ще тълкуват нещата. Не само да се пререкаваме, че сме вършели и юридическа дейност без да сме компетентни, а да получаваме адекватна консултация по такива чисто юридически въпроси.
Май много искам...ако подавате по електронен път не чеквайте нищо и няма да имате проблем. Пък и да чекнете - май пак няма да имате проблем...
И никоя да не чекнете ще Ви е приета декларацията. Иначе така са я направили, че не става за нищо - собственикът не може да бъде в никакви правоотношения със себе си. Колеги споделят, че при подаване на място карали подаващите да отбележат облигационни правоотношения - да има нещо чекнато.
Не, няма такава опасност. Можеш да си погледнеш вече подадената - едва ли ще е променена. Разбирам притеснението ти - при подаване на коригираща и на мене ми изчезна надписът  "коригираща" и остана така, че все едно подавам нова редовна . :smile1:
Да, сега първо да се порадваме на малко почивка .
Хубава вечер ! :smile1:
Започвам да я попълвам отново, за да правя корекция така ли?

 :good:
 Точно така .
Само да добавя :
Правим корекция само на Т1 и Т2 за минали години, но не и на ГДД за минали години. Не променяме облагаемия доход в смисъл дължим данък за него, а променяме Т1/2 за целите на определяне на осигурителния доход.

"4620/12=385 лв. осиг. доход се получава , който е под минимума - 420лв. От друга страна  - кол. 5 е облагаем доход, дори и като се изплати през м.01,2017 възнагр. за м.12,2016 - не е редно да се променя този облагаем доход."

Напротив, точно той с изплащането на възнаграждението , отнасящо се за 12.2016 следва да се коригира. В Т 1/2 посочваме вече осигурителен доход в к.6 и к.7 , който е  в пряка зависимост от обл. доход в к.5. :smile1:

"И още нещо - в Прил.1 кои осиг. вноски се приспадат- начислени или реално внесени? Защото и с внасянето на осигуровките закъсняват с 2 месеца "

С начислените. :smile1:
През 2016 в к.5 ще имате доход 4620/12 - ще липсва доходът за декември , който ще се изплати 01.2017. През 2017 с ГДД ще подадете Т1/2 за минали години и там ще имате вече по 420 за всеки месец.Цифрите вземам от основното питане за личен труд 420 лв..
В к.4 попълвате 12*420, а в к.5 попълвате 4620/12 . Когато се изплати и сумата за 12.2016 ще подадете с ГДД 2017 Т1 и Т2 за коригиране на осигурителния доход за минали години.
Или довнасяте, или недовнасяте!
Виждаш ли, има как да кажем!  :wave:

Наистина, как се сети, Пъпешче ?  :yes3:
Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество


Чл. 44. (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.
В таблица 1  и Таблица 2  за осигурителния доход ддовнасяме ли осигуровки!?

Как да кажем като не знаем цифрите ?
Имам една фирма ЕООД, където собственичката е СОЛ...
 Никога ЕООД-то не е имало банкова сметка...
Така, че за момента плащайте на каса, но през дружеството, както изисква чл.42 ал.2 ЗДДФЛ (т.е. с подпис, печат на дружеството)

За СОЛ с личен труд ли става дума ? И като плащате на каса във вносната бележка вписвате за вносител дружеството ли ?
За уведомление за прекратяване ли става въпрос или за деклариране на ЕКАТТЕ ?
В договора сумите за транспорт и гориво са посочени отделно.
Пише, че на лицето ще се възстановят разходи до 460 лв.
За мен проблема също се явява от факта, че лицето е СОЛ и си има право на НПР -25% и това посочване отделно не помага с нищо.
Според мен фирмата-възложител ще си посочи в справката по 73 цялата изплатена сума, заедно с горивото и ако аз декларирам по-малката ще се наложи да влизаме в обяснителен режим с НАП.

Именно там е разковничето - в рамките на тези НПР следва да са и тези за гориво и транспорт, а те от своя страна да бъдат включени  в предвиденото по договора възнаграждение на лицето. И аз съм "за" деклариране на по-голямата сума.
Независимо от надписа кликнете на електронни услуги - активират се и работят нормално.
третират ли се като свързани лица /ЕТ и физическото лице собственик на ЕТ/ за целите на тази справка?

Не според мене. :smile1:
Ако ползвате ПИК на фирмата или електронен подпис пак на фирмата :

1.Предоставяне на данъчна и осигурителна информация и информация от данъчно-осигурителната сметка

2.Справка за актуално състояние на трудовите договори

Ако ползвате електронен подпис на упълномощено лице трябва да имате съответното упълномощаване, за да се визуализира справката.