Може би към момента на издаване на СИС лицето не е било още СОЛ ? Зависи от датата след като гражданският договор и самоосигуряването са в един и същи месец. По принцип, ако лицето е било СОЛ и не е декларирало това обстоятелство пред вас нямате никакво основание да не му удържате осигуровки и данък.
Аз от скоро се занимавам с автокъща  и съм събрала някои материали.Ако се интересувате ,мога да ви ги пратя.

ditzve ,

дали не би могла за обща полза да ги прикачиш в темата ?  :smile1:
http://www.nsi.bg/sites/default/files/files/pages/GOD2016/P2/Prilojenie_2_2016_web.pdf


IV. Място на извършване на дейността
"Ако броят на местата е повече от 1, попълнете и съответния брой приложения „Данни за местните единици”."
http://lex.bg/forum/viewtopic.php?t=27934

Както се казва - КТ е поставил работодателя на колене - приема се , че няма начин работникът да не бъде намерен. Един пример, в който Кодексът на труда дава шанс на някой , който не иска да се труди да не може да бъде уволнен.
Облекчение обаче има само за отчети за приходите и разходите и докладите за дейността. А приложението е нещо по различно, т.е. остава за публикуване заедно с баланса?

Да, но само за малките предприятие . ГФО на микропредприятията може да не съдържа Приложение - чл.29 ал.4 ЗСч..
Да, имала съм. Пускала съм уведомления и преди да получа Справката работникът е започвал работа. Имала съм и проверки от ИТ като наистина са проявявали разбиране по въпроса. Това последното обаче не е повод за успокоение и също съм се притеснявала - едни ще проявят разбиране, други не, но истината е, че работата трябва да върви и не сайта на НАП следва да определя кога работникът ще започне работа. :smile1:
Аз пак се зарових в тази тема, но да направя едно обобщение след направените корекции от Катя. :smile1:

публикуване на ГФО :

микропредприятия - само баланс / освободени на основание чл.38 ал.4 от публикуване на ОПР /

малки предприятия - баланс и Приложение / освободени на основание чл.38 ал.4 от публикуване на ОПР и доклад за дейността /
Закон за счетоводството

Чл. 18. Физическите лица по чл. 17, ал. 1, които съставят финансовите отчети, и управляващите и/или представляващите счетоводните предприятия, които подписват финансовите отчети, когато финансовите отчети са съставени от счетоводни предприятия, трябва да отговарят на следните изисквания:

Скрит текст :
Ако имате средно или висше икономическо образование / за което не съобщавате / плюс  изискванията за стаж - да. Ако нямате икономическо образование / средно или висше / независимо от стажа - не.
Облекченията в ЗСч за ГФО са благодарение на усилията АССП.

Безспорно ценна придобивка , както и предложеното от АССП и прието вписване на съставителите в данъчните декларации. Стъпка по стъпка видимо е направеното за  издигане авторитета на професията .  :good:
Ех, чела-недочела аз - всичко си идва на място. Доста по-облекчени са нещата със съставянето и публикуването на ГФО.
Благодаря ти много и хубав ден ! :smile1:
Благодаря ти много , Катя !  :good:
Интересно защо са упоменали в ал.4 само малките предприятия, а микропредприятията - не / имам предвид по отношение на непубликуване на ОПР / .

Допълнителен материал: Годишният финансов отчет на микропредприятията – съдържание и публикуванеМикропредприятия

ЗСчетоводство
чл.29
(4) Годишният финансов отчет на микропредприятията може да се състои само от съкратен баланс и съкратен отчет за приходите и разходите по раздели.

критерии за микропредприятия :
чл.19
(2) Микропредприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 700 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 1 400 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 10 души.

Малки предприятия
ЗСчетоводство
чл.29
(6) Годишният финансов отчет на малките предприятия може да се състои от съкратен баланс, съкратен отчет за приходите и разходите по раздели и групи и приложение.

критерии за малки предприятия:
чл.19
(3) Малки предприятия са предприятия, които към 31 декември на текущия отчетен период не надвишават най-малко два от следните показателя:
1. балансова стойност на активите - 8 000 000 лв.;
2. нетни приходи от продажби - 16 000 000 лв.;
3. средна численост на персонала за отчетния период - 50 души.


Съгласно промените в ЗСчетоводството ГФО, което ще съставяме и публикуваме за микропредприятията ще включва съкратени баланс и ОПР, а за малките предприятия - съкратени баланс, ОПР и Приложение. Средните и големи предприятия съставят пълен комплект ГФО съгласно СС 1.

Бях останала с впечатление , че можем да публикуваме за микропредприятията само баланс, но не го намирам като потвърждение никъде.

Целта ми е или да потвърдите написаното или , ако нещо е пропуснато да коригирате с цел да уеднаквим практиката си по въпроса.

ЧНГ! Хубава и спорна година! :smile1:
за касовата бележка :
" ”Когато плащането се извършва чрез „ Изипей ” АД, Epay.bg, Paypal, Ebg.bg следва да се извърши проверка в публичния регистър по чл. 17 от ЗПУПС, за да се установи дали посочените дружества фигурират в този регистър като лицензирани платежни институции. При положение, че същите са посочени в регистъра се налага извода, че ще се осъществява плащане на/чрез дружества, лицензирани да извършват дейност по налични парични преводи по смисъла на ЗПУПС. В тези случаи вече по силата на чл. 3, чл. 1 от Наредба № Н-18/2006г. не е задължително издаването на фискална касова бележка от фискално устройство.” Писмо № 96-00-533/13.12.2011 на НАП."

И съм съгласна с bobo , че вероятно имате ситуация, при която следва да възстановите пари на трето лице.
Един линк за най-обща насока по въпроса :
http://novacon.bg/blog/?p=332

Осчетоводяването си е ОК, но прочетете и си преценете характера на тези разходи - социални, за лични нужди , несвързани с дейността и др., а оттам и облагането им.
От личен опит Ви споделям, че след като не разполагате с документ за плащане и Ви търсят сумата ще следва да я платите. В противен случай ще Ви стои като задължение и ще Ви търсят за нея. Освен в КАТ , ако не разполагат с някаква база данни за платени глоби, но не съм чула да са помогнали точно те на някого по този начин.
http://www.lex.bg/bg/laws/ldoc/2136697598

30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г.)
Скрит текст :
djidja83 е дала по-горе отговор на въпроса. Аз по-скоро исках да насоча питащата да провери дали няма всъщност дейност с тези три фактури, защото няма как да знаем съдържанието им и това, как са нещата в светлината на пар.1 т.30 ДР от ЗСчетоводството.Иначе не е отпаднало задължението за публикуване на ГФО от ООД при липса на дейност.
Прочита се т.30 пар.1 от ДР на ЗСчетоводството и се търси отговор с тези 3 фактури има или няма дейност това предприятие.