Ако към юли 2013 г. сте безработна ще имате право на обезщетение от Социални грижи за срок от една година.Сумата мисля, че беше МРЗ за съответния месец.
Това, какво да запишете в договора за дарение зависи изцяло от волята на дарителя. Ако държите да направите дарението с точно определена цел - запишете го, ако пък за вас това е без значение не сте длъжни да пишете нищо.
Да,точно така.
Точно за това давам препоръка да има добър счетоводител. :ok:
Иначе самият Закон не е пречка.......проблем би породило неправилното му прилагане. :yes3:

Да не откажем хората от заема, не би било справедливо. :innocent:
Няма никаква пречка - достатъчно е ФЛ да ги има тези пари, а юридическото да се нуждае от тях. :wink1:
А също и добър счетоводител :thumbup: да обвърже законово нещата.
Ако задължението за внасяне на данъка не е ваше не виждам причина това дали ФЛ ще си плати или не данъка следва да ви притеснява.
Ако ще упражнява дейност и полага личен труд извън управленските му задължения  независимо, че няма да се осигурява следва да подаде ОкД5 за СОЛ.
Синовете дължат пари на фирмата, фирмата дължи пари на бащата, та с един добре изработен юридически договор направо синовете да платят на бащата. Ако нямат реалните пари да направят бащата съдружник като му прехвърлят дялове на стойност, равна на дължимата към него сума.
Иначе относно " подарените дялове " - едва ли могат да си ги подаряват, по скоро да ги прехвърлят при определени условия, но тука и юрист трябва да си каже думата.
Стига само НОИ да не счете, че подписвайки документите СОЛ всъщност упражнява дейност....всъщност в тази ситуация майката няма да има проблеми, но за СОЛ нещата не са еднозначни.....
Наредба за медицинската експертиза
чл.6
........
(5) Когато временната неработоспособност е продължила повече от 6 месеца без прекъсване или 12 месеца с прекъсване в две предходни години и в годината на боледуването, отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца.

и да, тези месеци ще бъдат платени от НОИ
Въпреки, че темата е стара - едно допълнително споразумение, с което договаряте ТД да бъде вече безсрочен е напълно достатъчно. Ще подадете и уведомление за това. Не е необходимо да се прекратява един договор, за да се подпише друг - нали за това е ДС, в което ще се визират новите условия по договора.
Със сигурност, за да продавате законно трябва да " придобиете " съответното качество според изискванията на законодателството - ЕТ, ЕООД, ООД, свободна професия - и със сигурност да се самоосигурявате, освен ако не упражнявате лично вие дейността. Без счетоводител обаче няма да минете .
ОкД 5 задължително ще подаде и там ще отбележи, че е пенсионер и не желае да се осигурява . Ще внася само здравни осигуровки.
Ако управителят ще извършва дейност чрез личен труд следва да подаде ОкД5 - декларация за започване на такава от самоосигуряващо се лице. Подава се в седемдневен срок от започване на дейността. Ако собственикът няма за упражнява такава следва да назначи управител.
Ако сте на възстановяване и октомври то подавате СД по ЗДДС с попълнена клетка 80 със сума, равна на сумите за възстановяване за 08,09 и 10.2012 г.. Ако сте на внасяне и с това внасяне покривате сумата от август започва да тече нова процедура за септември. Ако обаче октомври сте на внасяне, по-малко от ДДС за възстановяване от 08.2012 пак попълвате клетка 80 с натрупаната сума за трите месеца след приспадането на сумата за внасяне от октомври. Във всички случаи попълнената клетка 80 изисква и попълнено прил.6 .

малко дълго стана, дано и да е ясно  :flowers:
След като не се осигурявате за ОЗМ нямате право на болнични. По отношение на оправдание на отсъствието Ви - на практика това не се налага, пред кого ще оправдавате това отсъствие ? Ако имате пред вид да не плащате пълния размер на осигуровките си - дължите ги в пълен размер. От питането Ви правя извод, че сте собственик на въпросното ЕООД и сте самоосигуряващо се лице.
При подаване на обр.6 за 2012 г. в самата декларация трябва да се отразят освен авансовите  и дължимите вноски на СОЛ  , ако има такива за довнасяне по ГДД за 2012 г..
" 3-тата операция-задължително ли трябва да я взема?
501/493-внасяне на сумата от собственика. "

Ако трябва да сме коректни , че осигуровките на СОЛ са за негова сметка - да, трябва.
9499
Този работник на сумарно изчисляване на работното време ли е ? Иначе договорът може да е на 8 часа при СИРВ . Как е сключен ? Като основен - 01, втори трудов - 04 и т.н..
ЗКПО

Коригиране на счетоводни грешки

Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.


Ще приложите по отношение на допуснатата от Вас грешка чл.75 ЗКПО за 2012 г..