Лекарите примерно масово фактурират в началните дни на следващия месец извършената дейност за предходния. Имат за това определен график от РЗОК и следват техните изисквания. :smile1:
Подайте си декларацията, няма да изгубите обезщетението със задна дата. Само не знам как Ви водят във фирмата след като не сте заявили желанието си да ползвате отпуск за гледане на дете до 2 години ? На работа ли, в неплатен ли или кой знае как.......
Да видим какво ще излезе от цялата тази работа - ще възтържествува силата на правото или правото на силата..........
След като приходът е за дейност, извършена 2013 си го начислявате 2013 г. независимо кога сте издали фактурата и получили плащането. Не става дума за преобразуване на финансовия резултат, а за начисляване на този приход за годината, за която се отнася. :smile1:
Вероятно проблемът идва от датата , с която е подаден описът в дневник-покупки .
Благодаря, сега го свалих, ще го прочета внимателно, така на " прима виста "  ми направи впечатление следното :

" Лицата, които упражняват трудова дейност на изборни длъжности по договори за управление и контрол, за участие в управителни и контролни органи на юридически лица, които не са търговски дружества /фондации, партии, сдружения с нестопанска цел и др./, когато в резултат от избора не е произлязло трудово правоотношение, подлежат на задължително осигуряване за четирите фонда на държавното обществено осигуряване - фонд „Общо заболяване", фонд „Пенсии", фонд „Трудова злополука и професионална болест" и фонд „Безработица" по реда на чл. 4, ал. 1, т. 8 от КСО. Размерите на осигурителните вноски по фондовете на държавното обществено осигуряване са определени в чл. 6, ал. 1 от КСО, а в ал. 3 на същата разпоредба е уредено разпределението им между осигурители и осигурени лица."
Това е напълно в "синхрон" със смисъла на т.8.

Да не вадя неща от контекста обаче - да прочетем първо внимателно цялото разяснение. Благодаря за него , pmihaleva - повече от актуално е по въпроса . И е от 2013 . :smile1:
pmihaleva , нещо не мога да  отворя файла , но ще стане и това. Въпросът е, че винаги трябва да има някакъв отговор от НАП или разяснение, за да си изясни човек даден въпрос. От новата редакция на т.8 КСО излиза, че трябва да има осигуряване независимо от наличието или не на възнаграждение. Един вид управителят на ЮЛНЦ като СОЛ във фирмите щом полага труд следва да се осигурява. А ето, както казваш в това разяснение се твърди друго.....Замислям се дали по смисъла на КСО председател / управител на ЮЛНЦ е изборна длъжност. Малко ще трябва да се поровя......
8. (*) (нова - ДВ, бр. 112 от 2003 г., в сила от 01.01.2004 г., изм. - ДВ, бр. 100 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) лицата, упражняващи трудова дейност на изборни длъжности, с изключение на лицата по т. 1, 5 и 7, както и служителите с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията;

В новата редакция на т.8 обаче липсва "получаването на доход" като основание за осигуряване. Явно след като длъжността е изборна независимо от получаването или не на доход следва осигуряване.
Да, не попадат в т.7, но не знам дали тези длъжности в ЮЛНЦ са изборни по смисъла на КСО .Някъде бях чела пояснение по този въпрос, но не мога да го намеря сега.  :smile1: В сайта на НПО го търкуват така явно. Все пак има опция за неосигуряване - в случай, че не получават възнаграждение.
Не можах да се допълня във времето за редакция, но тука тази тема ще Ви е полезна относно осигуряването на управителя . :smile1:

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=1593.0
за осигуряването на управителя

КСО

Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:

7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) управителите, прокуристите и контрольорите на търговски дружества и на едноличните търговци, синдиците и ликвидаторите, членовете на управителните, надзорните и контролните съвети на търговските дружества,както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицираните дружества;
И аз си го "взех" твоя протокол, , create , че може да ми потрябва да раздавам я работно облекло, я по-големи неща.  :laugh:  :give_rose:
Ако се назначат на трудов договор осигурителните вноски вече няма да са същите и ще се разделят между работник и работодател като за разход ще минават тези за сметка на работодателя и заплатата на наетото лице.
Наредба за мед. експертиза

Чл. 34. (1) На осигуреното лице, което осиновява дете, се издава болничен лист за временна неработоспособност в размер на разликата от възрастта на детето в деня на предаването му за осиновяване до изтичането на срока по чл. 26, ал. 1, т. 2 и 3.
(2) Болничният лист по ал. 1 се издава еднолично от ръководителя на лечебното заведение, където е отглеждано детето до датата на осиновяването, или от личния лекар на осиновителя.

 :wave:

 :wave:

Нямам такъв образец, но не би ли Ви свършил работа проктокол с точно такова наименование " приемо-предавателен протокол за ободряващи напитки " , в който да са изброени имената на получаващите тези напитки и подпис в графа получил ? Ако е необходимо според нуждите Ви можете и да упоменете поименно напитките и датата на получаване в графа дата на получаване.
Публикувана от: create
« -: Вчера в 09:59 »

"Лихвата се начислява на период, описан в договора /обикновено е месечно/ и погасителния план. По заема ще има движения, отпускане на средства, връщане на средства, едва ли ще се спазва някакъв погасителен план, не е възможно преди да изтече периода да се определят лихвите.
Момента на плащането на лихвата не е основанието за отнасянето и на разход, а начисляването и."


"Според мен, лихвата се начислява за целия период и след това се признава като разход в годината когато е станал изискуем.$
Dorii taka da procedirate pak otprawnijat moment e nacisljawaneto.
Документът, удостоверяващ къде и за какво е пътувала колата и респективно, че се е използвала за дейността на фирмата е пътният лист.
" Но как ще отнесеш лихвата като разход преди да е изплатена!
Начислената лихва не е разход ,защото може и да не се плати!"

Това не е вярно . Начислението отнасяме на разход, а с плащането закриваме разчета.
Да направим една аналогия с други разходи - примерно имаме фактура за канцеларски материали, която не е платена. Плащането ли ще чакаме, за да признаем разхода ?  :smile1:
Да, за всяка промяна в условията на договора. :smile1:
Да проверите дали осигуровките са Ви на правилния МОД и евентуално да го коригирате ?