НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2003 Г.
(утвърдена със Заповед No РД-07-242 на Националния статистически институт от 13 декември 2002 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2003 г.)

ако ти трябва да ти копирам цялото........?
Таня, не че съм сигурна на 100 %, но мисля, че е наистина от 2003. Намерих ето това.....

http://vsichko-polezno.blogspot.com/2010/12/2003.html
Няма точно определени сметки за един или друг случай - сметкопланът затова е индивидуален, защото всяка фирма сама си създава такъв с оглед на своята счетоводна политика. Номерата на сметките също са без значение - важното е в резултат на осчетоводяването да се дава вярна информация за същността на съответната стопанска операция. При мене сметката е например 609 .
Да, действително би било полезно да видим развитието на казуса. Излиза, че при попълване на ГДД в частта и за осигурителните вноски би трябвало да се " самосезираме "  :laugh: при закъснели срокове на плащания и да пишем за съответния месец минималния размер на осиг. доход.
Наредба за самоосигуряващете се лица
............
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г. ; изм. и доп., бр. 67 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 67 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход съгласно чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход от самоосигуряващото се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските са внесени след тази дата, за избран осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващото се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

На практика обр.1 за тези месеци на закъснели плащания на осигуровките на СОЛ няма да съответстват на осигурителния доход в осигурителната книжка на лицето . Вероятно би трябвало да се подаде корекция на обр.1 и отделно на обр.6 годишна, защото в противен случай в единната сметка на лицето ще има несъответствия. Това съответно рефлектира и върху годишната данъчна декларация на лицето , ако е имало такава в частта и за попълване на Таблици 1 и 2 и за определяне на ДДФЛ по нея.
Приложимост на трудовото законодателство към договора за ученичество

Чл. 233.
За отношенията между страните по договора за ученичество по време на обучението се прилага действуващото трудово законодателство.

 Ако не е договор за ученичество / зависи каква е точната ситуация /може би договор по чл.234 за повишаване на квалификацията без това да е обвързано с наемането след това на лицето - този договор обаче пак би бил то КТ.
Според мене от гледна точка на законосъобразността е невъзможно работник по трудово правоотношение да полага безплатно труд - поне не и официално. На практика това означава, че следва да оформите договора по законовия ред, да начислявате заплата, да плащате осигуровки и подавате информация . Дали ще " изплащате " възнаграждението вече е друг въпрос.........
Договор за ученичество
Чл. 230.(1) С договора за ученичество работодателят се задължава да обучи ученика в процеса на работата по определена професия или специалност, а ученикът - да я усвои.
(2) С договора се определят формите, мястото и времетраенето на обучението, което не може да бъде повече от 6 месеца, обезщетението, което страните си дължат при неизпълнение, както и други въпроси, свързани с осъществяването на обучението.
(3) С договора страните определят и срока, през който ученикът се задължава да работи при работодателя след успешното завършване на обучението, а работодателят - да му осигури работа съобразно придобитата квалификация. Този срок не може да бъде по-дълъг от 3 години.
(4) През време на обучението ученикът получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.
Не виждам никакво основание за такава глоба . Служебната бележка се издава за получени доходи - това е смисълът и предназначението и.
Не е нужно да пишете крайна дата, защото лицето е за заместване до завръщане на титуляра. Това завръщане едва ли бихте могли сега да определите като дата, а и не е нужно за целите на договора , който сключвате .

от указанията за попълване на уведомлението чл.62"

12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата, на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само когато в т.8 е попълнен код 02. "                                                    
" .......... или всичко вече от 01.01.2013г. се внася и подава до 25-то число на следващия месец. т.е в моя случай до 25.06 трябва да внесе всичките осигуровки и за аванса и за заплатата на един път и да си подам Д1  и Д6 пак до 25.06 , като в Д6 пиша за дата за изплащане датата на плащане на заплатите/10.06/, а не на аванса? "

Да, точно така .  :ok:
Аз пиша датата на начисляването , която ми е и дата на подаването на обр.6 .
Обикновено точно така са трудовите договори - процентът за прослужено време и текста, че този процент се отнася за всяка прослужена година на лицето. В трудовите договори обаче по мое мнение ще трябва да си пишем и процента и сумата - при проверки от ИТ винаги го искат / не коментирам с право или не / . Заповедта обаче няма как да я избегнем при това положение - то пак да сме доволни, че и заповед би вършила работа. Практиката на проверките от ИТ налагат и да съобразим нашата с техните изисквания без да си създаваме и ненужна бумащина.
Иначе според мене си е супер да не ги правим всички тези неща и само да упоменаваме процента и, че се отнася за всяка просл. година , но........
svetlakercheva , благодаря , че си си направила труда да потърсиш и постнеш двата линка.  :give_rose:
Действително увеличаване на процента за клас променя сумата на трудовото възнаграждение в посока нагоре и това ми беше и мисълта, че би могло да бъде узаконено с една заповед от работодателя. В такъв смисъл по-аргументирано ми се струва изразеното мнение в първия линк. От системата въпроси и отговори на МТСГ мисля, че се отговаря много общо и най-вече без да се отчете именно този момент, визиран в чл.118 .

niniv
" Според мен може със заповед по чл.118 тъй като увеличението на добавката за клас не зависи от желанието на работника а от нормативната уредба  "

Точно, аз също смятам така и че би могла една заповед да свърши работа в случая без да е в противоречие с нормативната уредба.
Преди около две години при проверка от ИТ ми искаха да имам вписан в трудовия договор и процента и сумата , както и да имам допълнителни споразумения при промяната на класа . Сега чета темата и ми се иска малко да продължа дискусията. Ясно, че това е доста трудоемка работа и не е от любимите ни . :'( При назначаване на лицето на трудов договор - ОК , ще напишем този процент и сума. Дали обаче при промяна на класа впоследствие не бихме могли вместо допълнително споразумение за промяна на класа да пускаме една заповед от работодателя за това ? Би ли " удовлетворило " това ИТ или да не си  въобразявам, че ще избегна допълнителните споразумения ? :laugh:
Напишете причината за сторниране на самата бележка .
Да, с код 01 и сега този код 01 стои в справката за действащите трудови договори за лицето.