Смятам, че в случая трябва да се заведе ДНМА и да се амортизира за срока на ползване на правото. За реда на отчитане на същите може да разгледате СС 38.

ЗКПО
Данъчни дълготрайни нематериални активи
Чл. 51. (1) Данъчни дълготрайни нематериални активи са:
1. придобити нефинансови ресурси, които:
а) нямат физическа субстанция;
б) се ползват през период, по-дълъг от 12 месеца;
в) имат ограничен полезен живот;
г) са със стойност, равна или превишаваща по-ниската стойност от:
аа) стойностния праг на същественост за дълготрайния нематериален актив, определен в счетоводната политика на данъчно задълженото лице;
бб) (изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) седемстотин лева
Копирам тука една справка-декларация, която ефективно съм подала за възстановяване на ДДС през 2012 г. без данните на фирмата само за да илюстрирам попълването - при възстановяване на ДДС беше отбелязано, че е правилно попълнена. В конкретния случай имах три поредни месеца ДДС за възстановяване.
tania_dimitrova, така попълнената справка без попълнена клетка 80 за месец 11.2012 е вярна. Идеята на справката е да се проследи сумата, възникнала в началото на периода за възстановяване на ДДС и непогасения остатък от нея плюс нововъзникналите суми от същия тримесечен интервал сумарно да се посочат в обща сума за възстановяване.
Разпределението на дивидента не се обявява в ТР. Към датата на изготвяне на ГФО и последващото публикуване на отчета за 2011 в ТР сте взели решение да не разпределяте дивидент, но това не значи, че на последващ етап не можете да разпределите. Сега, както пишете, можете през 12.2012 да вземете решение за разпределение на дивидент за 2011 и да платите данък дивидент до 31.01.2013 г..
В ред 14 на справката би трябвало да попълните за 09.2012 - 52.21. Същата сума трябва да бъде и на ред 14 за месец 10.2012 и 11.2012, защото до края на периода от три месеца тази сума не е покрита от плащане. В клетката " обща сума за ефективно възстановяване" трябва да запишете вече тази, която ще ви присъства в клетка 80 на СД. В случая 52.21+218.57-60.62 =210.16. В клетка 80 от горните редове не попълвате нищо, защото не сте искали възстановяване през съответните месеци чрез тази клетка.Примерно за 11.2012 не трябва там да пишете 210.16 защото като резултат за месеца имате 60.62 за внасяне. Клетка 80 на последната за 11.2011 СД трябва да ви се равни на общата сума за възстановяване по справката.
Нямам под ръка бланка да попълня, дано успях правилно да обясня.
да копирам пълния текст
ЗДДС

Ограничения на правото на приспадане на данъчен кредит


Чл. 70. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит не е налице, независимо че са изпълнени условията на чл. 69 или 74, когато:
.................
4. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) е придобит или внесен мотоциклет или лек автомобил;
5. (изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) стоките или услугите са предназначени за поддръжката, ремонта, подобрението и експлоатацията на мотоциклети и леки автомобили по т. 4, включително за резервни части, комплектовка, горивни и смазочни материали

Няма да има право на данъчен кредит за гореизброените стоки и услуги.
Не мисля, че съм на 100 % права, но мисля, че трябва да заяви отпуската си на общо основание. Включително и за дните, когато ще бъде в майчинство. Дай боже наистина да бъде, но все пак това събитие не е настъпило и на теория не е гарантирано. Един вид тя планира примерно 20 дни август, но по силата на постъпили обстоятелства тези дни се отлагат до момент, когато няма да са налице причините за това отлагане.
Смятам, че бъдещата майка трябва също да заяви платения си отпуск . Все пак събитието, поради което би могъл да се прехвърли отпуск следваща година не е настъпило.
Ако ЕООД-то работи защо ще подавате прекратяваща Окд ? Ако подавате тя не би трябвало да е прекратяваща, а само да се укаже в нея, че осигуряването ще е чрез ЗП. Нали все пак ОкД5 е декларация за това упражнява или не СОЛ дейност ?
Но като ми изписва,че нямам задължения, а в действителност е така, не трябва ли само да се обвържат с плащанията?Ето тази тема ще ти бъде полезна и да, нямаш задължения, но тези от 2007 ще трябва да погасиш по давност.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4424.0.html
Много ти благодаря, Таня-ЛС !  :give_rose:

с поздрав за тебе
Да, за да подадете молба до 31.12.2013 да Ви бъдат погасени посочените за 2007 г. суми по давност.
Да се допитам за мнение.
Имам СОЛ - ЕТ, която има дете до 2 години - работи и получава 50 % от размера на обезщетението. Сега от 01.01.2013 г. ще започва дейност като СОЛ в ЕООД и иска да преустанови дейност като СОЛ в ЕТ. От гледна точка на правото и на 50 % обезщетение за гледане на дете до 2 години би трябвало наново да подам документите от ЕООД, а в ЕТ да подам това прил. за промяна , в което да декларирам, че е прекъснала дейност в ЕТ. Така ли е или не съм на прав път ?
Привет ! :smile1:
" Срокове за представяне на документи за изплащане на обезщетение за временна неработоспособност или трудоустрояване, бременност и раждане, отглеждане на малко дете:

1. За осигурителите  – до 15-то число на месеца, следващ този, през който осигуреното лице е представило документите за изплащане на обезщетението пред осигурителя "

Това е от темата за новостите в КСО .

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4375.0.html
Би следвало да е по този ред - до 15 число на месеца, следващ представянето на болничния от работника на работодателя.
Да, правилно - за да има право на обезщетение за бременност и раждане лицето трябва да има 12 месеца осигурителен стаж към датата на издаване на първия болничен лист за 45 дни.
И аз смятам така като Далила. Явно вече ръководещо подаването на обр.1 ще бъде начислението на заплатите, а не тяхното изплащане. Принципно кога бих могла да начисля нещо след 25 число - при промяна , която не ми е била известна до 25 или ако съм пропуснала нещо да начисля преди това.
Като последователност би трябвало да е начисление - плащане на осигуровки до 25 число и подаване на обр.1 с плащането на осигуровките, за да бъдат двете неща обвързани в единната сметка. Ако начисля след 25 число в срок до 30/31 плащане на осиг. и обр.1.
Така ми се струва.
Имаш предвид да си направила заплатите :) предполагам, защото начислението счетоводно би трябвало да ти е в текущият месец

Да, това имам пред вид, не начислението като счетоводна операция.
Имаше разни дебати по повод начислено " на ...." , начислено " за .....".
Вярно, така беше , но наистина недоумявам как без да начисля ще си платя осигуровките. Пиша го в смисъл, че излиза едва ли не , че трябва да сме начислили непременно до 25 число. Добре, че нямам нередовни платци........
Аз ли нещо неправилно тълкувам, но ето това :

Срокове за плащане на осигуровките
1. За трудови и приравнени на тях отношения – до 25-до число на месеца, следващ месеца през който е положен трудът


ме кара да мисля, че не бихме могли да платим осигуровките, ако все пак не са начислени заплатите. Срокът за плащане на осигуровките е определен до 25 число на месеца, следващ този на полагане на трудът , а ако до тогава не сме начислили ?.