ЗКПО
Отклонение от данъчно облагане

Чл. 16.
..................

(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
...........
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
 :bow: Знаех,че няма начин да не си получа полагащото ми се майчинство дори и без болнични издадени от България

Може би за периода след тях ? ? ?
Уведомление се подава при промяна на длъжността и срока на договора - значи трябва.
Ако е СОЛ те са за негова сметка. Иначе като няма възнаграждение по-добре го махнете този ДУК, да не намерят от НАП основание да плащате осигуровки на МОД за управител.
А по чл.68 коя точка е сключен договорът ?
Подайте код корекция и след това верните данни. Ако уведомлението и договорът са от дата 12 бихте могли в договора да запишете, че лицето ще започне работа от 15 и няма да се налага да правите и корекция. Все пак датата на сключване на договора и датата на начало на неговото изпълнение са различни неща.
На място в НАП в деловодството с молба и обяснение на станалото - писмено, разбира се.
От мене - 493 . :yes3:
Необходим Ви е осигурителен стаж една година без значение има или няма прекъсване. За получаване на обезщетение за бременност и раждане е необходимо към датата на издаване на болничния лист за 45 дни преди термина да сте осигурено лице, а не безработна.
А защо не може да стане, дават ли някакво обяснение ? Те иначе сега събират осигуровки , за да не изтече давностният срок за това.
Всъщност този текст не отхвърля теоретично тази възможност.
Не знам отговора на този въпрос, но как бихте си получили справката за подаден болничен, която се връчва при представянето му ? Дали НОИ ще ви я върнат обратно ?
За да получавате обезщетение за майчинство трябва в определените от закона срокове да представяте в НОИ чрез фирмата, в която сте осигурена нормативно определените за това документи. Без тази част от Вашите задължения към НОИ няма как да ви се индикира правото на получаване на обезщетение. Това включва и болничния за 45 дни преди термина. За получаването на обезщетение не е необходимо да сте в страната, защото то се превежда по банкова сметка.
" 3.В случай, че аз забременея, имам ли право на майчинство при условие, че аз самата замествам майка? От къде ще получа майчинство? "

Само да допълня, че ако по време на вашето майчинство се върне майката, която замествате Ви се прекратява трудовият договор за заместване и нямате закрила по КТ.
ЗКПО

Чл. 42. (1) Разходите на данъчно задължени лица, представляващи доходи на местни физически лица по Закона за данъците върху доходите на физическите лица, които не са изплатени към 31 декември на текущата година, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
...........
(5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Доходът на физическото лице , както пишете е начислен и изплатен за 2011 г.. Не виждам какво основание имате да преобразувате финансовия резултат за 2011 г. при така поднесената от Вас информация.
По принцип за допуснати грешки прилагате чл.75 от ЗКПО .

Коригиране на счетоводни грешки
Чл. 75. (1) При откриване през текущата година на счетоводна грешка, свързана с минали години, данъчните финансови резултати за съответните минали години се коригират съгласно изискванията на действащите през съответните минали години закони така, че все едно грешката не е била допусната.
(2) При определяне на данъчното задължение върху коригирания по ал. 1 данъчен финансов резултат за минала година се прилага данъчната ставка за съответната минала година.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на дължимия годишен корпоративен данък за текущата година с разликата между данъчното задължение преди и след корекцията в резултат на грешката се коригира годишният корпоративен данък за текущата година.
То затова и се получава така - " благодарение " на големия начален капитал . :smile1: Тогава няма как да избегнеш 503 / 501 и преди това 501 / с-ка на собственика или направо 503 / с-ка на собственика.
Тези пари вече ще ги оформиш допълнително - или допълнителни парични вноски или заем. То много дребна е сумата , но .........
Фирмата Е/ООД или ЕТ е ? Ако е Е/ООД няма ли начален капитал ? Иначе извън тези въпроси, ако касата излиза на червено ще трябва да използвате и сметка на собственика , за да я дебитирате или направо да вземете операцията 503 / с-ка на собственика , а откъде и под каква форма дава той тези пари е вече въпрос на изясняване и аргументиране от ваша страна.
Здравейте , Фирмата е регистрирана по ДДС по задължение . Оборотът ни за последните 12 месеца падна под 50 хил . Не сме подали искане за дерегистрация по ДДС , защото неискаме да се дерегистрираме . Питането ми е дали ще имаме проблем тоест глоба

Дерегистрацията по ЗДДС във Вашия случай не е задължителна и можете да останете или не регистрирани по желание.