http://www.tita.bg/news/869

Някои начисляват, други не - кой, както е преценил. Иначе няма значителни или незначителни - има ли разходи за лично ползване има и данък . :smile1:
Не мисля, че е имало деклариране на 12.2013 по стария ред. Освен да и направите една справка за подадени декларации 6 с ДДФЛ за всички месеци досега с рекапитулации на ведомостите , за да види хронологията и идеята на нещата....знам ли.
Е да, де, но една г-жа от НАП казва, че в системата им така нямало деклариран данък за м 12 2013г. и иска да се пусне Д6 за него. :blink:

Няма да е първия случай, в който от "гишетата" на НАП да объркват хората поради собственото си незнание. Ще трябва да преодолеете тази госпожа. Може би като доказателство да занесете Наредбата с новите постановки, рекапитулация на ведомостта за 12.2013 и да се види какъв е данъкът и кога е деклариран.......все излишни неща и загуба на време , ако се познаваше материята от другата страна на гишето.
КСО
Чл. 4. (1) (Изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Задължително осигурени за общо заболяване и майчинство, инвалидност поради общо заболяване, старост и смърт, трудова злополука и професионална болест и безработица по този кодекс са:
.....................
7. (предишна т. 6 - ДВ, бр. 74 от 2002 г., в сила от 01.01.2003 г., доп. - ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., доп. - ДВ, бр. 107 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) управителите и прокуристите на търговски дружества и на еднолични търговци и на техните клонове, членовете на съвети на директорите, на управителни и надзорни съвети и контрольорите на търговски дружества, синдиците и ликвидаторите, както и лицата, работещи по договори за управление на неперсонифицирани дружества и лицата, на които е възложено управлението и/или контролът на държавни и общински предприятия по глава девета от Търговския закон, техни поделения или на други юридически лица, създадени със закон;
Калина Янкова,

надявам се този линк към едно Указание да ти помогне.

http://qwerty1/1376-prekratjavane-na-duk/

/ виж точка 3 /
Ами нали в СиС изпълнителят по договора може да декларира дали желае да му бъде удържан данък за четвъртото тримесечие  :smile1:

А, да - изобщо не го помислих това - учудих се какво сте декларирали Вие.Ясно. :smile1:
Платени суми по ГД с удържан ДДФЛ през четвърто тримесечие се декларират до 31.01.2017 с декларация чл.55 . ДДФЛ се дължи в същия срок.

" Сумите по тези договори са изплатени съответно през октомври и ноември месец, с деклариране за авансово внасяне на данък." - това не го разбрах.
 Управителя иска да има длъжност, която да обединява работа в производство, работа в склад и поддържане на хигиена.

Хубаво иска управителят, но няма . Бихте могли да включите в длъжностната характеристика на лицето евентуално други дейности като част от неговите задължения при изпълняването на работата , възложена по силата на трудовия договор. :smile1:
Човекът е останал неприятно изненадан, че с новото решение пенсията му е паднала с около 10 лв. Как е възможно това?

Това не е възможно - има нещо недоизяснено тука.

НПОС
чл.21
(2) (Изм. - ДВ, бр. 81 от 2000 г., изм. и доп. - ДВ, бр. 19 от 2002 г., в сила от 01.01.2002 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2004 г.) При представяне и на осигурителен доход за стажа, придобит след пенсионирането, пенсията се преизчислява, ако това е по-благоприятно за лицето.
 За да прекъснем осигуряването, трябва да не фигурира като управител в Търговския регистър, нали?

За да прекъснете осигуряването е необходимо да подадете ОКД5 за прекъсване на дейност като съдружник. Няма проблем лицето да си е и съдружник и управител. Все пак си има действащ управител.
Въпросът ми е дали ако започна срочна работа за, да кажем, 10 дни, това е достатъчно, за да мога да получавам борса в пълен размер за 8 месеца?

Да, точно това трябва да направите.Дали ще е срочна или не е важно да не сте освободена по взаимно съгласие. :smile1:
от Указанията за попълване на обр.1
"15. Последен ден в осигуряване - попълва се в две позиции последният календарен ден в осигуряване при всяко прекъсване или прекратяване на осигуряването."

В кл.15 правилно сте посочили 18 - това е последният календарен ден в осигуряване и считано от 19 имаме прекратено осигуряване  / при този работодател/ .
Прав/а сте ! Не следва да плащате ЗО и да подавате Д1!  И аз благодаря . :smile1:
Вероятно ще трябва декларация от лицето, че се осигурява на друго основание.
Да, но е осигурено на друго основание по втори ТД.

Не мисля, че това има значение. Нека и други да си кажат мнението.  :smile1:
Лицето нали е в неплатен без трудов стаж ? Не е прекратено ТПО ? Дължат се здравни осигуровки.
Обезщетението по чл.224 не се включва в т.29 и в т.34.
Подавате Д1 и за дните без стаж като посочвате начална и крайна дата на този период помесечно - посочвате код 28 / мисля, че този беше кодът - ще го видите в указанията за попълване на Д1 / за този вид осигурен.