собственик на ЕООД
:good:
/ всичко по-горе коментирано е така /
Не
ЕООД е дружеството

Във връзка и с питането на П.Петров - управителят с ДУК по трудов договор ли е след като не е съдружник /собственик на ЕООД  ?
За месец Декември не са платени! Плащат се следващия месец заедно с данъка
Начислените ли възнаграждения или салдото по сметка 421?

В първия пост пишете, че осигуровките и данъка са платени.
"Данъка и осигуровките са плащани. "

Ако не са платени нито възнаграждението нито осигуровките - в увеличение на фин.р-т. Взема се предвид начислената сума, а не салдото.
ЗКПО
чл. 42 (5) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Разходите за задължителни осигурителни вноски, свързани с непризнатите разходи по ал. 1, не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане, когато задължителните осигурителни вноски не са внесени към 31 декември на текущата година.

Вашите осигуровки са внесени    -    непризнат разход за възнаграждение, признат разход за осигуровки.  :smile1:
Като подадете декларацията по чл.92 лихвата ще излезе в единната сметка автоматично.
Защо мислите, че не може ? Според мене няма пречка за това.
" Сега тези критерии вече са факт и злоупотребите рязко намаляха "

Ами браво да кажем !
Тези критерии за някого са факт, за други все още не и злоупотребите са намалели. Значи като станат факт за всички има шанс и да изчезнат съвсем.........
Съгласно забележките под Т1 и Т2 :
"Пренесете сумите от точки 2,3 и 4 под Таблица1 в съответното Приложение от данъчната декларация, в която сте декларирали доходите си.Когато доходите, подлежащи на годишно изравняване, се декларират в различни приложения от декларацията  сумата се разпределя до изчерпването и, като се вписва на съответните редове."

Приспадате ги от Приложение 1 и при остатък от сумата преминавате към Приложение 3.

През 2014 съдружник е  заел средства на дружеството по чл.134 ТЗ,  но не са декларирани в ГДД чл.92  ...... сега салдото си стои същото, нищо не е върнато защото фирмата е почти без дейност.

Чудя се дали да ги декларирам тази година или аз също да не ги посоча. От декларацията ще се види, че почти няма дейност и изведнъж да се появи този заем ..... а от друга страна пък трябва да се посочат

Озаглавили сте темата си "Недеклариран заем от собственика" , а става ясно, че имате предвид вноски по чл.134 от ТЗ . Вероятно става дума и за попълване на справката за свързани лица към декларацията по чл.92 .Доколкото невърнатите вноски са задължения към свързани лица те следва да бъдат упоменати в тази справка.
Ако въпросът Ви е принципен дали трябва да отразите тези суми като задължения към свързани лица - да, трябва.
Ако въпросът Ви е дали може да не направите нещо, което трябва да направите, то няма как да отговорим вместо Вас . Вие ще си прецените. :smile1:
В цитираното изречение липсват кавичките, но не предполагах, че няма да се схване иронията . Оказва се съм сгрешила /   или надценила /  . :smile1:
Вярвам обаче, че съм правилно разбрана от почти всички .
Иначе не съм забелязала някой лицемерно да се заблуждава на истината и фактите ....

/ да не разводняваме иначе важният проблем , поставен в тази тема /
Просто е много обедняла клетата ни държава, а източниците на данъци са или недостатъчни или изчерпани.Обаче нека потърсят причините  , а не да ни облагат с осигуровки "личното ползване" и нека не подценяват интелигентността на хората , а да се загрижат за икономиката и ръста на производството.

Още помним задачите по математика за басейна, дето се пълни от една тръба, а водата се изтича от друга. Явно изтичането има по-голям дебит.
" С 10% данък при източника ще се реши казусът с корпоративното облагане. Обаче казусът с осигуровката ще остане."

Това с осигуровката си е "казус" и то какъв !!! Всеки е наясно, че осигуряването върви "ръка за ръка" с упражняване на трудова дейност. Поне КСО ни е научил категорично на това. Питам се аз къде в личното ползване на фирмени активи  има трудова дейност от страна на физическото лице ??? Къде съзряха тези потенциални осигуровки ??? Или аз нещо недоразбирам , че е време на приключване и не ми се отделя време за мислене по странични въпроси . Ами като се дължат осигуровки да ги облагаме тези хора с осигуровки - какъв е този "алтернативен данък", който да компенсира осигуровките ? Още малко и осигурителен стаж ще вземем да признаваме...
Задължително ли предприятията трябва да водят САПЛ и ДАПЛ , когато са възприели в чет. политика 700 лв. праг на същественост и Счетоводните амортизации са равни на данъчните?

Понеже ми е много странен въпросът Ви да попитам - да не би да искате да попитате дали под този праг трябва да водим САП и ДАП ? Обаче нали , ако са под този праг "нещата" няма да са ДМА? Или нещо не разбирам........
Аз не го разбирам, че е отпаднал данък уикенд за телефони и др. подобни, а че "ще проявят разбиране " и няма да изразходват ресурс за труд за дребни неща.
Ако не искате да ползвате 123 може би да приключите тези разчети с такива за сметка на собственика ?
Подавате все едно редовна Д1 с правилните данни за месеца - осиг.доход 550, процент ЗО 8, но с код корекция. И Далила преди това е пояснила - верните данни за месеца с код К.
Разликата от 1000 лв. ще Ви отиде на ред 10 в приходната част на ОПР. :good:
Никой ли не е имал подобен случай, за да ми даде съвет.Мога ли така да го оставя?

Всичко си е ОК.Имате счетоводна печалба и разход за данък по-голям от нея. Реализирате счетоводна загуба или на ред 12 в ОПР ще имате отрицателна величина. Може би всъщност ще имате попълнен ред 10 в приходната част, не мога сега да го съобразя как ще дойде.
И как ще стане на практика дарението на лихви?

Аз специално имах пред вид стандартно дарение изхождайки от изказаното от Вас мнение : "Ех, откъде тези институции ще плащат лихви като едва оцеляват................ "
Иначе тези лихви биха могли да бъдат договорени и впоследствие  опростени или просто отписани при изтичане на давностния срок в случай на тяхното неизплащане от заемополучателя.