В описа на наличните активи в графата стойност следва да се посочи стойността на актива, както е заведен в съответната сметка. Тя във Вашия случай е 7933,34 лв..
Къде е дяволът в снимката на дяволския мост ?  :smile1:
Мисля, че следва да посочите 80 % от ДДС в колонката с право на пълен данъчен кредит , ако изборът Ви е да не ползвате ДК за личното ползване и впоследствие да не начислявате ДДС на разходите, свързани с него.
как да стане договор за наем- физ лице да даде на своята фирма МПС/ лицето дава само на себе си  актива??


Е, как само на себе си - ФЛ дава под наем на ЮЛ. Платецът на дохода издава Сметка за изплатени суми и служебна бележка . Това е най-общо казано - ето и един линк с някои насоки.
http://www.trudipravo.bg/component/content/article?id=1325:epifin201104
И най-вече вижте ЗКПО / ЗДДФЛ относно задължението за подаване на декларация по чл.55 , справка по чл.73 .
Или продажба от физическото лице на фирмата или отдаване под наем на автомобила на фирмата. :smile1:
https://www.facebook.com/516488128362806/photos/a.516504215027864.122024.516488128362806/889638564381092/?type=3&theater&ifg=1


Присъствала си на историческо място в точния момент , P.G.H.R ! :good:
Собственичка, управител на ЕООД ще излиза в майчинство. Няма работници, назначени във фирмата. Майка й ще управлява фирмата-как да се назначи, като прокурист или ЕООД да премине в ООД и тя да е съдружник.

Най-икономичният вариант е този с ООД. Иначе и прокурист може да е без проблем. :smile1:
В протокола трябва ли да пише задължително основание?

Няма ли да е по-добре да се запознаете с чл.117 ал.2 ЗДДС, където в прав текст е даден отговор на въпроса Ви ?
То друга възможност остана ли ?

На практика тази позиция няма да се използва като информация по никакъв начин доколкото е предназначена за инфо при определяне на размера на обезщетението от НОИ на безработните лица.
"- 1 - когато осигуряването е прекратено на основание, извън посочените в чл. 54б, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване.

- 2 - когато осигуряването е прекратено по желание или със съгласие, или поради виновното поведение на осигуреното лице
Скрит текст :
Не виждам да има код 0, а като чета характеристиката на 2 използването му ми се струва направо неуместно в случая.
Писмо № 24-34-333 от 02.06.2007 г. на НАП

 Определяне на адреса за кореспонденция на задължените лица в случаите, когато адресът, посочен във фактурата, се различава от адреса за кореспонденция, посочен при регистриране на лицата
 
Скрит текст :
Друг законен начин няма. А иначе можете да си ги платите и преди да Ви ги възстановят , за да не трупате допълнителни лихви.
" ...отпускът се разрешава само след контролен преглед на ТЕЛК на всеки два месеца, при условие че са налице обективни признаци за възстановяване на работоспособността в следващите 6 месеца."

От цитирания в предходния пост текст от НМЕ следва да се обърнете към ТЕЛК и в техни ръце е отговорът на въпроса Ви.
Касовата бележка,която също е данъчен документ  също ли трябва да се  включва в Дневника на покупките.

Чисто технически погледнато как ли бихте успели да направите това ? Цяло чудо би било...
Иначе имате даден отговор от n_alex76 .
Ако се замислим и на СОЛ в обр.1 не се пишат часове, но при подаване на болничния лист пишем 8 часа в съответната колона...в указанията попълване на Прил 9 пише "За лицата, които нямат определено работно време в часове, се попълва "8 часа"."
Колко лесно и практично щеше да е ако имаше примерен образец на преводно нареждане с тези /сметки/ 7301;7315;7316;кодове къде да се пишат

Колега, няма такива сметки - това е вид сметка, класификация на сметка, а не буквално такава, по която да превеждате.
Това са кодове на самите сметки / бюджетни навярно, не знам /, а не кодове, които трябва да се вписват в платежните. В табличката над тези номера е изписано - вид сметка за плащане - не код , а надолу има линк за конкретните сметки, които са обичайните на страницата на НАП.
Здравейте,
Разгледайте внимателно чл.21 от ЗДДС и преценете според обстоятелствата, касаещи статута на фирмата от ЕС дали имате или не място на изпълнение в България. В България ли е мястото на независима икономическа дейност на фирмата ? Ако не - има ли постоянен обект ? Ако и това не - къде е постоянния адрес или място на пребиваване на получателя ? В зависимост от това е задължението / или липсата му / на регистрация по чл.97 а.

Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
........

(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.
На практика това е Ваш приход - винаги съм се питала защо вместо Вие да издадете фактура за бонус те пускат КИ, но както и да е това.
Според мене :
кредитно известие :
Дт 70...            -100
Дт 4532             -20
Кт 401             -120

плащане :
Дт 401            -120
Кт 509            -120

509 - други парични средства

Или същите контировки с разменени места на дебита и кредита и със знак плюс - цифрите са примерни .
Здравейте. това е въпрос, а не отговор.
Необходимо ли е да се регистрирам по ЗДДС за да фактурирам услуги (езикови преводи) за страни-членки на ЕС? Благодаря

ЗДДС
.......
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
......
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.


място на изпълнение :
ЗДДС
.......
Чл. 21. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
.....
(2) Мястото на изпълнение при доставка на услуга, когато получателят е данъчно задължено лице, е мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност. Когато тези услуги се предоставят на постоянен обект, който се намира на място, различно от мястото, където получателят е установил независимата си икономическа дейност, то мястото на изпълнение е мястото, където се намира този обект. Когато няма място на установяване на независима икономическа дейност или постоянен обект, мястото на изпълнение на доставката е мястото на постоянния адрес или обичайното пребиваване на получателя.


Вие си работите тука, на територията на страната, но ако получателят на Вашите услуги е данъчно-задължено лице и е от ЕС попадате в хипотезата, че мястото на изпълнение е съответната страна от ЕС и следва на основание чл.97а ал.2 да се регистрирате по ЗДДС.