Защо ще се впише като дължимо, Алекс, като може да се окаже, че не се дължи ?
При подаването на обр.1 с дни в осигуряване без осигурителни вноски в т.16.4 всъщност се декларира, че лицето има дни , признати за осигурителен стаж . Това е смисълът на обр.1 в този случай . Няма за деклариране суми, но има за деклариране на обстоятелства по този ГД и следва според мене да се подаде и обр.1, за което е и писмото на НАП по въпроса.
И всъщност ще засичат Декларация 1 с Декларация по чл.55, нали така?

Ако искат да засичат...... :laugh:
Прилагам едно писмо по въпроса във връзка с дискусия в говорилнята.

част от писмото

" Предвид изложеното за лице, работещо без трудово правоотношение, което не осигурявате, тъй като на друго основание за него са внесени осигурителни вноски върху максималния месечен осигурителен доход, декларация образец № 1 следва да подавате с попълнен код 14 в т.12 „Вид осигурен” и с посочени отработени дни в т. 16.4 „Дни без осигурителни вноски, зачетени за осигурителен стаж”."
Е, не 20 - за всяка държава сумата е различна - вижте Наредбата за командировките в чужбина.
"Ако лицето подава ГДД по пощата, може ли данъка да се плати предварително по банков път ? "

Да, може.  :ok:
Физическото лице, с което е сключен ГД , има задължението да декларира получения по този ГД доход през четвърто тримесечие на 2013 г. с подаване на ГДД до 30.04.2013 и съответно да го плати. Лицето няма задължение да подава декларация по чл.55 за същия този доход.
Всичко това - при условие, че по този ГД има плащане през IV трим.2013 . Нищо не задължава фирмата - платец на дохода да изплати същия 2013. Ако остане за плащане през 2014 следва същата процедура - удържа и внася данъка и подава декл. чл.55 за първите три тримесечия в предвидените за това срокове, а за четвъртото - не удържа ДДФЛ и не подава съотв. декларация чл.55.
" как мога да докажа,че той през това време всъщност наистина не е работил при нас?... "

Всъщност прекратяването на трудовия договор на лицето се удостоверява със заповед за прекратяване на същия. Вероятно такава има в досието на работника. След 01.01.2012 лицето не фигурира и в присъствената форма .
Неправилно е подено уведомлението с невярна дата на прекратяване на ТД . Следва да бъде коригирано и приведено в съответствие с издадената заповед за прекратяването му от 01.01.2012 г.. Мисля, че давностният срок е 1 г. и е изтекъл -  няма да бъдете санкционирани.
 :wave:

ДОД вече се нарича ДДФЛ - данък върху доходите на физическите лица и това е т.н. плосък данък . В момента ДДФЛ е 10 % .Иначе не всеки данък, който има ставка 10 % е ДДФЛ  .
А може би не става дума да Ви освободят от работа и назначат наново ? Вероятно в случая има само промяна на собственика, при което ще бъдете преназначена при новия работодател без прекратяване на договора ? Ако е така ще бъде подадено и уведомление по чл.123.

" Указание за попълване на уведомление за промяна на работодателя по чл. 123, ал. 1 или по чл. 123а, ал. 1 или ал. 4 КТ, или за промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП

Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ/ЕИК на търговеца, служебен номер, издаден от НАП на новия работодател."
Би било редно да се начисли обезщетението в правилния месец и за него да се подаде обр.1 с код корекция и верните данни за лицето. Следва да се подаде и редовна декларация обр.6 само с ДДФЛ на това лице.
" А ако не се спира дейността на фирмата, а просто продажбите на дребно? "

Всъщност за наличието на касов апарат са важни продажбите , за които се издава касова бележка. Ако няма да имате такива не е проблем да не подновите абонамента си за поддръжка на касовия апарат и съответно да не го използвате.
По-добре не подписвайте такъв договор.
"...частично се ремонтира  съществуваща канализация  ... "

Ако без този ремонт съществуващата канализация не може да функционира нормално и той възстановява обичайното функционално състояние на въпросната канализация това е разход за външна услуга.

"...Реално досега си е имало  канализация  на този  обект т.е  на фирмата  ,но  като  ДМА  никъде  не  заведно  като  такова."

Документално излиза, че ремонтирате нещо, което не притежавате ?
Да, аз също имам подобен текст.

"                   Получих екземпляр от този трудов договор и копие от уведомлението по чл.62 ал.5 от КТ,заверено от НАП на ............. г.      Работник:..................
                  На основание чл.63 ал.4 от КТ страните по този договор удостоверяват,че работникът постъпи на работа на ................. г..    Работник:...................

                                                                           Работодател:.............."
Вероятно лицето ще иска да му бъде изплатен болничния лист и това би било пречка да се приложи предложеното от Далила , което е изход от тази ситуация.

Напротив, никаква пречка няма да е, защото НОИ засичат подадените Д1, а в Д1 лицето ще фигурира от датата след изтичане на болничният

Именно, Далила - съгласна съм с това. Само пояснявам, че лицето не трябва да има претенции да му бъде изплатен болничния, защото за времето на болничния няма да е встъпило в длъжност.
Вероятно лицето ще иска да му бъде изплатен болничния лист и това би било пречка да се приложи предложеното от Далила , което е изход от тази ситуация. От друга страна това, за което пише ХХХХХ е напълно възможно , макар и хипотетично . Важното е подаваната декларация обр.1 да има обвръзка с представения в НОИ болничен.Няма как един и същи ден да е и работен и ден в болнични от гледна точка на персоналния регистър на лицето.
А в болничния лист името на Вашата фирма ли фигурира ?
" Понеже както става ясно от изказванията ми във форума напоследък съм гола вода и два пръста отгоре "

Само наистина един готин човек може да се шегува със себе си ! А иначе не съм останала с тези твои впечатления........ :laugh:

На въпроса - назначих в една фирма едно лице, а се оказа, че в предишната фирма са му прекратили договора по време на болничен. Единственият резултат от това беше, че получи писмо за отказ от изплащане на парично обезщетение по болничния, за който не знаехме и всичко си беше ОК.
Голямо, голямо.......колко да е голямо ?  :laugh: Ще се справиш - успех !
Така е - ни можеш по ел.път. По електронен път може да се подава информация за текущата календарна година до 30.04. на следващата.