В колона 3 съгласно указанията :

 " 3. Колона 3 се попълва от лицата по т. 1 от указанията, имащи доходи, върху които се дължат осигурителни вноски : от трудови, служебни и приравнени към тях правоотношения; от пенсии; доход върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност "

В колона 4 :

" 4. В колона 4 се попълва избраният осигурителен доход, върху който лицата, изброени в т. 1 от указанията, дължат авансово осигурителни вноски."

Ако лицето е работило примерно 10 дни и е имало 10 дни болнични / при хипотетично 20 р. дни в месеца / при осигурителен доход 420 лв. то в колона 3 се попълва 210 и в колона 4 също толкова. В колона 5.1 делите общата сума на месеците на упражняване на дейността.
Според мене -  83322010 Шофьор, товарен автомобил .
Категорията не зависи от кода . :smile1:
При промяна на длъжност, на заплата. А в дневника записваме, работникът е представил ТК на ... дата, подпис. Оформяме промените, и после дата на връщане, и пак подпис.
Абе, направо е......

Самият дневник носи наименованието " Дневник на издадените трудови книжки " . На какво основание правите тези вписвания - то направо щатна бройка трябва да има за лице, водещо дневника при това положение.......
Не е ли вариант просто да си стои и да бездейства в изчакване или на започване на дейност или на продажба , а може и бракуване ? Няма проблем да имате касов апарат, а да нямате дейност .
" В него са отбелязани всички новоиздадени тр. книжки, на напусналите, както и всякакви вписвания в трудовите книжки."


Какви вписвания отбелязвате интересно ми стана ?
ДА ПОЛЗВА ИМОТА  - И КАКВО ПРАВИМ????

Ако не желаете да имате избягване на данъчното облагане сключвате възмезден договор за наем.


Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16
......................
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
1. значителното превишение на количествата на влаганите материали и суровини за производство и други производствени разходи над обичайните за извършваната от лицето дейност, когато превишението не се дължи на обективни причини;
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
Щом физическото лице е собственик на имота, то договорът трябва да е сключен с него, а не с ЕООД-то му.

Така де, но ако ЕООД-то ползва имота какво правим изключваме го от кръглата маса ли? :idea:

Според мен придобития доход е този, който в действителност е получен, без приспадане на признатите разходи.

Аз също мисля така.  За четвърто тримесечие също посочвате дохода без приспадане на НПР.  :good:
Как така да няма - виж ГДД чл.92 с приложения - отварят се всички приложения на чл.92.
Съществуването на регистър на съставителите , отговарящи на изискванията на действащия Закон за счетоводството вече ми се струва повече от необходим на фона на случващото се. Дори бих казала, че стъпки към неговото въвеждане трябва да се предприемат не като противодействие на идеята за лицензиране , а като осъзнат акт в защита на интересите на съставителя включително и от нелоялната конкуренция на нямащи това право или криещи се зад нечий гръб . Така ще се избегне и подписването на ГФО от самия собственик, защото и той "можел сам да се справи" .

Би могло да се положи начало не на нашата отбранителна позиция против лицензирането, а на градивна позиция за създаване на Регистър на съставителите на ГФО.
Няма кой да ни го направи наготово и да ни покани да се "впишем"  :smile1:
До сега не ми се беше налагало да отразявам приходи от Гугъл Ирландия в годишна декларация по чл 92 от ЗКПО...

Не би ли следвало просто да са отразени в счетоводството като приходи , а в декларацията да си попълните общо приходи и общо разходи ? Специално място в декл. чл.92 за приходи от Гугъл няма . :yes3:
ЗДДС
Скрит текст :

Регистрирани ли сте по ЗДДС ?
Нали? :) Пък ако сферата е ГФО и подаването му, то нямаме равни.

Сфери да искат от нас......... :ok:
Позамислих се и аз коя е тази сфера и май това е сферата на " таксите в ТР " .  В тези часове за таксите сме били редовни. :yes3:
Та в тази точно сме доста добре........ :good:
Значи записвам удържания и внесен данък,а не дължимия.Благодаря.

Записвате удържания без значение дали сте го внесли.
Честно да ви кажа не ги разбирам тия закони, не виждам каква е връзката на горепосочения член с моят проблем........

ЗДДФЛ

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.)
..........
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Издавате документ, плащат ви дохода без да правят удръжки за ДДФЛ и осигуровки , а Вие от своя страна плащате авансов данък на всяко тримесечие и подавате декларация по чл.55 в предвидените за това срокове. За изчисляването на данъка ще Ви помогне именно този документ, който издавате и документирате с него получения доход.

Аз бих искала да попитам " риторично " - ако приемем, че това е упражняване на дейност какъв код за тази дейност бихте посочили при подаването впоследствие на ГДД чл.92 , защото този код се изисква да бъде попълнен ?

май няма дейност " публикуване на ГФО "...  :smile1:
Прилагам едно писмо с разяснение по въпроса - писмото е на НАП. Има и доста теми , дискутирани тука - може допълнително да потърсите. :smile1:
.......как ще стане и самото заплащане защото двете длъжности са с различни заплати

Не може с един договор да имате назначен човек на две длъжности. Далила също е посочила линк по въпроса. Правите си втори ТД за длъжността шофьор.
Лице, което работи като застраховател следва да е самоосигуряващо се и при получаване на доход от застрахователната си дейност да документира същия с издаване на документ , съдържащ реквизитите на чл.7 от ЗСч.. Платецът на дохода не е задължен да издава бележка за доходите на застрахователя , а в частност СИС не се издава за доходи на СОЛ.