Тази част от Родопите е приказна и ми харесва, че има доста екопътеки около Буйновското ждрело. Има къде да се ходи . Като разглеждах разни снимки се сетих и за разказа на Алеко Константинов "Какво? Швейцария ли?"
Какво? Швейцария ли?...


Скрит текст :
За нотариуса доходът е сумата без ДДС.
Чл. 97а. (Нов - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.

(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.

И да - не влизате в хипотезата на чл.97А и не следва да се регистрирате.

Това е в случай, че можем да причислим услугата, предоставена на  booking.com като такава по настаняване х хотели и т.н..
Всъщност важното в случая е не дали сте регистрирани по ЗДДС, а дали сте данъчно задължени по смисъла на ЗДДС. А Вие сте такива.  :smile1:
Включва се - 5 лв , а на СОЛ / какъвто е нотариусът / не се издава СИС и служебна бележка.
Привет обедно вече ! Трудничко е да се настроим след почивни дни...
Хрили, да не отскочи до Орлец ?
След заличаването няма какво да коригирате - редовна.
КТ чл.222
..............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.

Всичко е, както сте го описали. :good:
Да се допълня - може и със заличаване и след това редовни декларации с верните данни.Когато заличавате гледайте датите на Д6 в подадените декларации / редовни и заличаващи / да са еднакви.
При мен в случая има двойно подадена декларация 1 и 6 ако подам с код К Д 1 и 6 няма ли да остане пак двойно декларирана сума /имам на предвид не трябва ли да се направи заличаване /

След корекцията остава последно подадената декларация с код К. Натрупват се сумите по редовните декларации.
Подайте с код К и с верните данни и Д1 и Д6. Датите да са същите като на вече подадените декларации. С Писмо на НАП от 06.02.2018 срокът за корекции на Д6 вече е променен на 2 месеца.
Пробвах да ги залича , но беше отхвърлено .

Само Д1 ли ? Или и Д1 и Д ? Как го направихте ?
Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител


    В бр. 6 от 2011 г. на сп. “Експерт” Райна Стефанова, дипломиран експерт-счетоводител, коментира данъчния ефект при обезценка и бракуване на материални запаси.


Скрит текст :
Казаха ми, че като съставител декл за липса на дейност не мога  да подам

Да, това по-скоро имах предвид. Не съм подавала иначе - не мога да кажа, някой друг сигурно ще се включи. :smile1:
Като съставител ли се опитвате да подадете ?
Хах, готино - особено това дето става при -80. Иначе днес се чувствам като при минус 35. :lol:
И аз с чуденка. Фирма без дейност, но отчита разходи по валутни операции 3500лв и приходи от валутни операции 700лв. Няма други приходи. Подавам като фирма с дейност ли?

Вижте това и си отговорете :

ЗСч
Допълнителни разпоредби / параграф 1
Скрит текст :
(4) (Нова - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Когато се отпише актив, който не е данъчен амортизируем актив и за който е приложена ал.1 в предходна година, при определяне на данъчния финансов резултат за текущата година счетоводният финансов резултат се намалява със сумата на приспаднатия данъчен кредит за съответния актив, с която е увеличен счетоводният финансов резултат по реда на ал. 1.

Няма как да е приложена ал.3 - ал.4 касае тези активи, за които е приложена ал.1.
Според мене не става да вземете 4531/304 и да спрете до тук.
Ако имате непродадени стоки от описа и ползван данъчен кредит за тях задължително ще следва да се приложи ал.1 и да се увеличи финансовия резултат за ДК тези стоки..

Или давате на приход ДДС по описа, или предварително то е дадено на разчет и го закривате / ал.3 / или при включено ДДС в историческата цена и при условие, че не сте отразили приход  прилагате ал.4 .
Може да се върти по всичките тия начини включително и с преобразуване, но аз продължавам да практикувам най-простата операция 4531/304 под всяка фактура без излишни гимнастики.

Бих казала, че точно това осчетоводяване и необходимостта от прилагането на ал.4 изискват най-много гимнастики.  :smile1: