" Нали т.к 1вото трим. вече е минало си слагам отметки само за 2ро и 3то и съответно посочвам само за тях АВ преди и след промяната? Ако я подадем тези дни, до 15ти юли си внасяме новата АВ? "


ЗКПО
........
Декларация за промени на авансови вноски
Чл. 88. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Изм. и доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Данъчно задължените лица могат да подават декларация по образец за намаляване или увеличаване на авансовите вноски, когато смятат, че те ще се отличават от дължимия годишен корпоративен данък.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Намалението, съответно увеличението на авансовите вноски се ползва СЛЕД подаването на декларацията.

До 15 юли плащате вноска за второ тримесечие, но новата е в сила от подаването на декларацията, а до подаването е в сила старата авансова вноска .
По принцип - да, освен, ако няма предхождащ и следващият е без прекъсване в дните. Тогава всички дни са от НОИ.
Да, за да сте управител на двете ЕООД-та следва да се осигурявате като СОЛ във Вашето и по ДУК в другото, което има друг собственик.
Ако бяхте собственик и на двете ЕООД-та бихте се самоосигурявали само като СОЛ по ЕГН и това би било достатъчно да управлявате и двете ЕООД-та.
" 1 . На едното съм собственик без обявен ДУ в ТР  и все още не съм се осигурявала по никакъв начин защото не е стартирало дейност."

При започване на дейност на ЕООД подавате ОКД5 и се осигурявате като СОЛ като в рамките на това самоосигуряване можете да полагате личен труд , свързан с дейността на фирмата, както и да управлявате същата.

" 2. На второто ЕООД не съм собственик има обявен ДУ в ТР с възнаграждение, но и то още не е стартирало дейност и няма стартирало осигуряване."

След като не сте собственик на това ЕООД и имате ДУК, то , за да нямате задължение да се осигурявате като управител следва да Ви бъде прекратен ДУК, като собственикът назначи друг управител или започне сам да упражнява дейност и да се самоосигурява .
 :wave:
" irenabrili както знаете лице в изпитателен срок няма защита ........."

Не сте упоменали това обстоятелство в питането си . Иначе дано лицето намери начин да ползва правата си по болничния лист.
Има една приказка - откакто прочетох за вредата от алкохола, спрях да чета , та така и с този въпрос с ДУК  :laugh: каквото сме прочели - прочели- повече да не четем ........... :laugh: Стига си му на собственика самоосигуряването , за да си работи и управлява при определени условия.

http://www.tita.bg/news/29
Прилагам две примерни бланки за договор за личен труд и Решение на ОС като те са в съвсем " суров " вид, но могат да послужат за основа и да бъдат допълвани.
 :wave:
Документирането на личния труд е дискутирано в доста теми, копвам тука една, която е по този въпрос.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.msg37641.html#msg37641

По въпроса с признаването на разходите за пътуване и престой на физически лица, както и ти си цитирала :
" ЗКПО
 чл.33 ал.1
1. разходите за пътуване и престой на физически лица, които са в трудови правоотношения с данъчно задълженото лице или са наети от него по извънтрудови правоотношения, включително на управители, членове на управителни или контролни органи на данъчно задълженото лице;

Искам само да отбележа, че ако собственикът полага личен труд и това е документирано с договор за полагане на такъв, то имате и документалната обоснованост съгласно чл.33 разходът за командировка на СОЛ да бъде и данъчно признат. Друг е въпросът, че съдружникът би могъл да има сключен договор за възлагане на дадена работа, свързана с дейността на фирмата за определеното време на командировката и по този начин също да са спазени изискванията на чл.33 ЗКПО. Относно договора за личен труд той си е стандартния граждански договор, който може да ползвате като основа и да диференцирате дейностите на СОЛ в дружеството, които ще залегнат в него.
Декларацията по чл.92 ЗКПО е за фирми с дейност - образец 1010 и за фирми без дейност - образец 1010 А. Юридическите лица не са освободени от подаване на декларация по чл.92 дори когато са без дейност . В този случай се подава обр.1010 А . Само да добавя, че юридическите лица без дейност не са освободени и от публикуване на ГФО в ТР.
" Всъщност до края на 2013 г. ще имам може би 7 фактури - 6 от ВиК за вода 0.50 лв. на месец и фактурата за нулев ГФО, друга дейност може и да не извършвам. И заради 7 фактурки трябва да плащам 123 лв. на месец осигуровки..."

Тези фактури от ВиК само не предполагат дейност, което е в основата на осигуряването, така че не бързайте да си плащате рекета............... :wave:
Алфичка, това защото е минала давността . :yes3:

Зависи от приемащия на гишето , пресен пример , СОЛ-ка в ЕООД  си е внасяла осигуровките 2 год , без да е подавана ОКд-5 , сега подаде със задна дата и нямаше глоба
"...........подавам ОкД 5 възможно най-скоро "

Това е най-доброто вместо да сте винаги в притеснение, още повече, че явно не бездействате и дейността Ви е в ход .
Успех ! :wave:
Имате три варианта :

- подавате сега със закъснение и Ви глобяват.

- подавате сега с дата за начало на дейността от днес или седем дни преди това и не осчетоводявате фактурите , които не можете да анулирате, а които можете - го правите със съдействие на доставчика

" Най-честният " е първият, най-удобният, макар и не законосъобразен - вторият .

- нищо не подавате, ако анулирате фактурите, които може би са съществени за Вашата дейност и решавате де факто кога е най-добрият момент да започнете дейност от гледна точка и на документалната обоснованост на дейността Ви
И аз също не Ви разбрах - приех, че става дума за издадена от Вас фактура........няма как да анулирате чужда фактура - това трябва да направи издателят и.
Алфа вече е пояснила.


Не ви разбрах. Друга фирма е издала фактура на моята фирма. Дали бих могъл да анулирам тази фактура, защото е от началото на м. май.
"..........или дори анулирани се счита, че фирмата е започнала дейност? "

Не, чак толкова не....... :bow:
Вероятно са първи фактури, вероятно и компютърни - просто да си започнете от № 1 после ?
Осигуряването е по ЕГН на СОЛ и вече в бланката няма поле за указване чрез коя фирма ще се самоосигурява лицето. При подаване на ОКД5 за втората фирма се декларира само начало на дейност в нея, но не и начало на самоосигуряване доколкото такова вече е на лице в друга фирма.
Важно е питащият да уточни от какви точно сделки е осъществен оборотът от 50 000 лв. , защото, както отбелязва и ХХХХХ по-горе да не се окаже, че е трябвало да се регистрира преди започването на дейността на фирмата в Германия и на практика оборотът да е без значение.
  Задължение за регистрация при доставки на услуги, данъкът за които е изискуем от получателя (ново загл., ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)

    Чл. 97а. (нов, ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, което получава услуги с място на изпълнение на територията на страната, които са облагаеми и за които данъкът е изискуем от получателя по чл. 82, ал. 2.
(2) На регистрация по закона подлежи всяко данъчно задължено лице по чл. 3, ал. 1, 5 и 6, установено на територията на страната, което предоставя услуги по чл. 21, ал. 2 с място на изпълнение на територията на друга държава членка.
(3) Данъчно задължено лице, регистрирано на основание ал. 1, се смята за регистрирано и по ал. 2 и обратното.

(4) За лицата по ал. 1 и 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата, на която данъкът за доставката става изискуем (авансово плащане или данъчно събитие), като данъчната основа на получената услуга подлежи на облагане с данък.

Може би попадате в хипотезата на чл.97 А ?
" Активите остават със сегашните си стойности в ДАП и САП.
Следва , че трябва при качването на фактурите по описа в дневник Покупки , за които искам данъчен кредит да ги осчетоводя Дт 4531 / Кт 709   , след това при получаването на парите Дт 503 / Кт 4538
Отразявам го като приход по сметка 709 и не правя годишно изравняване на ГДД , не го посочвам никъде в ГДД .
На прав път ли съм ? "

Да, точно така , diana_1 .  :thumbup:
Запазване стойностите на данъчния амортизируем актив
Чл. 61. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Стойностите на данъчния амортизируем актив не се променят при:
1. последваща счетоводна оценка (преоценка и обезценка);
2. промяна в счетоводната политика, включително промяна в приложимите счетоводни стандарти;
3. (отм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.);
4. регистрация или повторна регистрация по Закона за данък върху добавената стойност.