ДА ПОЛЗВА ИМОТА  - И КАКВО ПРАВИМ????

Ако не желаете да имате избягване на данъчното облагане сключвате възмезден договор за наем.


Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16
......................
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
1. значителното превишение на количествата на влаганите материали и суровини за производство и други производствени разходи над обичайните за извършваната от лицето дейност, когато превишението не се дължи на обективни причини;
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
Щом физическото лице е собственик на имота, то договорът трябва да е сключен с него, а не с ЕООД-то му.

Така де, но ако ЕООД-то ползва имота какво правим изключваме го от кръглата маса ли? :idea:

Според мен придобития доход е този, който в действителност е получен, без приспадане на признатите разходи.

Аз също мисля така.  За четвърто тримесечие също посочвате дохода без приспадане на НПР.  :good:
Как така да няма - виж ГДД чл.92 с приложения - отварят се всички приложения на чл.92.
Съществуването на регистър на съставителите , отговарящи на изискванията на действащия Закон за счетоводството вече ми се струва повече от необходим на фона на случващото се. Дори бих казала, че стъпки към неговото въвеждане трябва да се предприемат не като противодействие на идеята за лицензиране , а като осъзнат акт в защита на интересите на съставителя включително и от нелоялната конкуренция на нямащи това право или криещи се зад нечий гръб . Така ще се избегне и подписването на ГФО от самия собственик, защото и той "можел сам да се справи" .

Би могло да се положи начало не на нашата отбранителна позиция против лицензирането, а на градивна позиция за създаване на Регистър на съставителите на ГФО.
Няма кой да ни го направи наготово и да ни покани да се "впишем"  :smile1:
До сега не ми се беше налагало да отразявам приходи от Гугъл Ирландия в годишна декларация по чл 92 от ЗКПО...

Не би ли следвало просто да са отразени в счетоводството като приходи , а в декларацията да си попълните общо приходи и общо разходи ? Специално място в декл. чл.92 за приходи от Гугъл няма . :yes3:
ЗДДС
Скрит текст :

Регистрирани ли сте по ЗДДС ?
Нали? :) Пък ако сферата е ГФО и подаването му, то нямаме равни.

Сфери да искат от нас......... :ok:
Позамислих се и аз коя е тази сфера и май това е сферата на " таксите в ТР " .  В тези часове за таксите сме били редовни. :yes3:
Та в тази точно сме доста добре........ :good:
Значи записвам удържания и внесен данък,а не дължимия.Благодаря.

Записвате удържания без значение дали сте го внесли.
Честно да ви кажа не ги разбирам тия закони, не виждам каква е връзката на горепосочения член с моят проблем........

ЗДДФЛ

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.)
..........
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Издавате документ, плащат ви дохода без да правят удръжки за ДДФЛ и осигуровки , а Вие от своя страна плащате авансов данък на всяко тримесечие и подавате декларация по чл.55 в предвидените за това срокове. За изчисляването на данъка ще Ви помогне именно този документ, който издавате и документирате с него получения доход.

Аз бих искала да попитам " риторично " - ако приемем, че това е упражняване на дейност какъв код за тази дейност бихте посочили при подаването впоследствие на ГДД чл.92 , защото този код се изисква да бъде попълнен ?

май няма дейност " публикуване на ГФО "...  :smile1:
Прилагам едно писмо с разяснение по въпроса - писмото е на НАП. Има и доста теми , дискутирани тука - може допълнително да потърсите. :smile1:
.......как ще стане и самото заплащане защото двете длъжности са с различни заплати

Не може с един договор да имате назначен човек на две длъжности. Далила също е посочила линк по въпроса. Правите си втори ТД за длъжността шофьор.
Лице, което работи като застраховател следва да е самоосигуряващо се и при получаване на доход от застрахователната си дейност да документира същия с издаване на документ , съдържащ реквизитите на чл.7 от ЗСч.. Платецът на дохода не е задължен да издава бележка за доходите на застрахователя , а в частност СИС не се издава за доходи на СОЛ.
" За мене това си е чист опит от стана на ИДЕС, да запазят работата си, тъй като според тази директива, в България работата им ще намалее в пъти. "

Точно така, Соколов 89 !
Защо ли в България въпросната Директива за намаляване на бюрократичните процедури и излишна в този смисъл работа се разбра като " да намалим работещите " ?
Така ли да остане операцията 6013 /503 , или първо в гр.30 и после разход за бракуването в гр.60 ?

Да, правилната операция е Дт 601 / Кт 503 - по-горе съм се аргументирала защо е така.  :smile1:
Изпитите със сигурност не ни притесняват, защото който работи  спазвайки правилата и законите ще ги вземе с лекота.

Това ми напомни един студентски виц. Основният извод от него беше, че изпит се взема , ако ти го дадат.
Излиза, че е предвидено счетоводителите да се доказваме чрез изпити - ОК, ако това се приеме. Как ще се доказват одиторите обаче ? Или те имат вечна квалификация, неподлежаща на доказване ?
Смятам, че е редно да гледаме на тях като на едни редови счетоводители, които имат задължение да одитират само фирми, които изискват това. Извън това им задължение те са равноправни наши колеги с нищо не отличаваще се в задълженията си. Аз съм за всяка инициатива, гарантираща тази равнопоставеност, а не издигаща някого на пиедестал в качеството му на по-счетоводител от другите.
Да се намали ненужно раздутия обхват на одитираните фирми, да се потърси и подкрепата на бизнеса в тази насока , както по-горе беше посочено. Нека не издигаме "престижа" на една професия с административни мерки, защото за това си има закони - нека само ги спазваме. Все едно в момента се апелира - нека променим закона, че не искаме да го спазваме в този му вид. Все едно да градим демокрация с правила, а не със законосъобразност.
Съгласно СС 2

Скрит текст :
Не мисля, че въпросният автомобил е текущ материален актив - не отговаря на характеристиката на такъв. Ако според счетоводната политика на фирмата прагът на същественост е 700 лв. то автомобилът е материален данъчно признат разход и законодателят дава правото да бъде осчетоводен на разход. При бракуване не следва да се взема никаква счетоводна операция . Автомобилът би могъл да се заведе задбалансово , за да се следи и инвентаризира или с други цели в помощ на счетоводството.
"един непримирим адвокат веднага би обжалвал едно такова, по което не са събрани доказателства минимум ...."   :good:

А до 31.03.2014 си е много необходим и един непримирим счетоводител !  :smile1: