Мисля, че всичко зависи от изискванията към лицето, заемащо тази длъжност , които са заложени в длъжностната му характеристика.
КТ
..........
чл.70
........
(5) (Нова - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.) За една и съща работа с един и същ работник или служител в едно и също предприятие трудов договор със срок за изпитване може да се сключва само веднъж.

Според мене работата на двете длъжности не е една и съща, а вероятно такова тълкуване влага и работодателят в случая.
Може ли да бъде управител с ДУК с код 21 или трябва да е на трудов договор и съответно да има уведомление по чл.62? Защото ДУК е от 01.11.2014г и няма пуснато уведомление....ако трябва да е трудов договор сме закъсняли много....

Управителят може и да не е на трудов договор . В този случай ще бъде с код 10 в образец 1.Начислените осигурителни вноски и ДДФЛ ще са като на наето по трудов договор лице съгласно ДР пар.1 т.26 "и" ЗДДФЛ .  :smile1:
Д-т 411/К-т 702;4532,
Д-т 509/К-т 411,
Д-т 503/К-т 509.

Да, правилно.
Някои изключват 411, а други 509 и закриват 411 с 503. :smile1:

/ други пък нищо не изключват /
Не, все пак си подавате обр.6 с данни за осигурителните вноски, за които се търси равнение с обр.1.
Според мене лицето си е СОЛ без да е прекъсвало дейността си като такова. ЕООД-то започва да функционира през 2013 , но лицето си е СОЛ и преди това. Смятам, че следва да внася осигуровки върху 550 лв. през 2014 г..
След като въобще не са подавани следва да си ги подадете като редовни със записите съответно за код 5 и 8, ако има ДДФЛ.Всъщност ще подадете обр.1 и редовната обр.6 .
Нямам възможност да търся сега в КТ - имаше в задължителните реквизити на ТД име на фирмата мисля, а то е друго та затова се замислям дали не следва да се направи, за да се оповести новото / в смисъл , че е ЕООД / ?
Пасат, за промяна на име не мисля, че трябва да се прави ДС. Промяната се прави с подаваните Д1 на лицето с новата фамилия, да не говорим, че имат служебна информация за това по ЕГН.
За ООД в ЕООД - няма промяна на ЕИК ?
ЗДДС
...........
чл.118
........
(3) (Доп. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 22.11.2013 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2014 г., в сила
от 01.01.2014 г.) Фискалният и системният бон са хартиени документи, регистриращи продажба/доставка на стока или услуга в търговски обект, по която се плаща в брой, с чек, с ваучер, с банкова кредитна или дебитна карта или с други заместващи парите платежни средства,издадени от въведено в експлоатация фискално устройство от одобрен тип или от одобрена интегрирана автоматизирана система за управление на търговската дейност

Да, касова бележка се издава . Самата тя служи за отчитане на продажбата , но осчетоводяването на плащането по продажбите чрез постерминал, ваучери и др. заместващи парите средства става по банка . С една дума - издавате касова бележка, но не осчетоводявате плащане в брой.
Няма разлика в попълването на документите за болничен за общо заболяване и този за 45 дни преди термина. Вашият счетоводител без съмнение знае кои са те.
Споменавате изтичането на 5 години от ползването на данъчен кредит и вероятно се позовавате на този текст от ЗДДС :

Скрит текст :
Чл.80 обаче разглежда корекции по чл.79 , а чл.79 не визира случаи на продажба.
/още повече, че в чл.80 става дума за стоки /
Според мене следва да си начислите ДДС при продажбата на автомобила.
по принцип:

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,11777.msg70692.html#msg70692

Струват ли си такива притеснения за 10 ст. ?
В самата ГДД на страницата, където описваме приложенията и документите, които подаваме под точка 19 към "Други документи, приложени към декларацията" е и "Справка/и за окончателния размер на осигурителния доход за минали години". С подаването и към ГДД чл.50 за 2014 ще направите и тази корекция на осигурителния доход на лицето за миналата година.
Може и така да е, но са единици :) /по лични наблюдения/ :)

Не е там работата - ставаше дума за тълкуването на оня текст за "начислените след този срок".  Според тебе кога трябва да се подаде обр.1 и 6 при изплатени заплати за декември , както е посочен примерът на 29.12.2014  при положение, че не става въпрос за бюджет ? Т.е. да се върнем на въпроса на питащата......... :smile1:
Далила, то и сред небюджетните има такива фирми, които плащат месец за месец.
И аз така си мислех,
но пък по тоя начин всеки, изпуснал датата 25, може да си пише плащане до края на месеца?

Не би трябвало да става дума за такава "порочна" практика, а вероятно за инцидентни случаи на начисляване на суми по ведомост за предходен месец.Имам пред вид примерно обезщетения, бонуси към заплати и прочие.
" до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението"

Разбирам го така - ако след този срок / 25.01.2015 в случая /начислите  възнаграждения за 12.2014, то обр.1 се подава до края на месеца на начислението  на това възнаграждение.

/ лично мнение /

Н-8
........
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните,
...............
(3) (Предишна ал. 2, изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) Декларация образец № 6 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (*) (изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодателите, осигурителите и техните клонове и поделения за дължимите осигурителни вноски и вноските за фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" - едновременно с подаване на декларация образец № 1;

Подавате обр.1 и обр.6 до 25.01.2015.