Правилното е да е залегнало в правилата и ако те не дават отговор няма как ние да отговорим.
Какво е записано във Вътрешните правила за РЗ ?
" 1. Досегашният текст става ал. 1 и в нея думите „начисления разход,представляващ скрито разпределение на печалба“ се заменят със „сумата, представляваща скрито разпределение на печалба“.

Преобразуваме финансовия резултат с разходи, а тука вече става дума за суми. Ако собственикът вземе под каквато и да е форма суми за лични нужди това би се тълкувало  за скрито разпределение на печалбата......

Вчера сервизната фирма за касови апарати ни уведоми, че не следва да демонтираме същите, защото скоро ще бъде върнато старото положение. Става дума за КА на кафемашините. Даже си преподписахме договора с тях . Ясна е посоката.  :smile1:
 :wave:

Както се казва - промените са динамични. Още не сме заговорили за нещо и то вече е променено.  Благодаря, create , че много навреме ни го постна тука .
Във връзка с така излязлата промяна можем да направим следният извод - ако имаме скрито разпределение на печалбата и си " признаем" това обстоятелство при преобразуване на финансовия резултат няма да имаме административна санкция.

Какво обаче следва след това ?

" ДР ЗКПО
...........
4. "Дивидент" е разпределението в полза на лице, произтичащо от неговия дял в капитала на друго лице, вследствие на което намалява собственият капитал на последното, включително:
........................ ..............
в) скрито разпределение на печалба. "

Имаме категорично разпределение на дивидент и следва да се обложим с 5 %.
Т.е. ако си признаем за скритото разпределение на печалбата ще имаме само облагане с дивидент, а ако ли не - едновременно и административна санкция.
Допълвам  отговора си с тези приложени два документа по въпроса. Лицето - наемодател освен документите за платени консумативи следва да издаде и документ с реквизитите по чл.7 ЗСч.
Това значи е един щастлив човек и е над нещата !  :laugh:
А Вие сте изчерпали явно законовите " начини за въздействие" - остава Ви да си увеличавате фин. резултат и да връща парите в касата по документи.
Това го правя . И той го знае .Искам съвет как да го укротя

Дали ще му подействат 5 % данък дивидент, ако решат, че си ги разпределя тези пари като свои .
И да си "върне" счетоводно парите да не ги отнесат данъчните към скрито разпределение на печалбата с всичко следващо от това .
Защо само с договор ? Наемодателят Ви представя бележките за платени ел.енергия и вода и Вие от своя страна по силата на договореното между страните му възстановявате тези суми с РКО .
В сключения договор бихте могли да включите клауза , съгласно която наемателят ще заплаща текущите разходи за ел.енергия и вода срещу представени за това платежни документи от наемодателя. Съгласно договореното между двете страни ще можете да ползвате на разход тези суми .  :smile1:
 :wave:

irenabrili ,

отговорът ми не е бил в резултат на твоя преди мене. Съжалявам, че така си го приела. Питащата е задала въпроса за 611 и потърсих потвърждение на това, че да, както тя пита би могла да ползва 611 и да и вложи смисъл съобразно счетоводството на конкретната фирма. Съжалявам, че от това е произлязло това недоразумение - ни най-малко не съм го целяла.
Хубав ден !  :give_rose:
Прочетете внимателно частта от текста :
" Когато платеният годишен отпуск или част от него не е ползван до изтичане на две години от края на годината, за която се полага, независимо от причините за това, правото на ползването му се погасява по давност. "

Все още не сте загубили правото си на платен отпуск.
Една характеристика на 611 от отменения вече национален сметкоплан :

http://www.kontocorrect.com/useful/laws/smetkoplan.htm


" Сметка 611 Разходи за основна дейност
Чрез сметка 611 се отчитат основните производствени разходи за основната дейност на предприятието, формиращи себестойността на продукцията, услугите, обращението и експлоатацията.
Основна дейност за предприятието е тази, чрез която то влиза в контакт с останалите физически и юридически лица.
При съставяне на индивидуалния сметкоплан на предприятието наименованието на сметката може да бъде различно от посоченото съобразно видовете дейности: промишлена, търговска, строителна, транспортна, селскостопанска, научноизследователска, съобщения, комунална, банкова, образователна, здравеопазване, култура и др.
Когато в предприятието има повече от един вид дейност, към сметка 611 може да се открият следните сметки:
6111 Разходи за промишлена дейност
6112 Разходи за търговска дейност
6113 Разходи за транспортна дейност
и т. н.
Аналитичното отчитане към сметка 611 може да се организира по видове производства (дейности) и по статии на калкулацията, определени от предприятието."

Свободата да определяме сами счетоводната политика и сметкоплана си  дава възможност фирмата да използва по-широко и свободно счетоводни сметки . В тази характеристика на 611 не е определено, че сметката е само за производство. Тя е за дейност.
 :wave:

от Наредбата за работното време, почивките и отпуските

"Чл. 42.
...............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 54 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г., предишна ал. 2 - ДВ, бр. 21 от 2011 г., в сила от 15.03.2011 г.) Работникът и служителят имат право на парично обезщетение за неизползван платен годишен отпуск, когато е придобил поне 1 пълен месец трудов стаж. Последният месец при трудов стаж повече от 1 месец се счита за пълен, ако работникът и служителят са прослужили най-малко половината от работните дни на месеца.

При вас не е придобил 1 пълен месец трудов стаж и не виждам да е приложима тази алинея .
create ,

аз също знам счетоводства, в които група 60 отива направо в 123 . Някои колеги просто нямат време да правят разни разпределения . :laugh:
"......В края на годината сметката за заплати по гд трябва да се занули ли?"

Не може да има заплати по ГД, а възнаграждения . "Зануляването" зависи от това дали са изплатени или не тези възнаграждения.
Аз също водя, но забелязвам, че доста колеги отнасят с-ките от гр.60 направо в 123.

Това е въпрос на счетоводна политика, както казва и create , но ако ви е прегледно и удобно да водите 611 не виждам никаква пречка за това.
Не е грешно, а необходимостта е според индивидуалната преценка на счетоводителя за организация на счетоводния процес. Аз лично имам такава .
"...Сега през ноември има болничен с друго заболяване..."

Това си е първичен болничен и ЛКК ще има, ако това заболяване изисква още болнични като продължение на тези по първия болничен лист.