И платежните приложи , create !  :smile1:  ......... може и попълнени

Добро утро и хубав ден на всички !  :good:

сори за спама........
Включва се в Справката с код 304 за доходи по чл.37, ал.1,т.4. В програмата отбелязвате: чуждестр.лице "Да"; служ.№ на чужденец като за номер пишете 0000000000, ще видите, че програмата автоматично ще го включи като идентификатор "2" за лицата, които нямат ЕГН, ЛНЧ и т.н.

Верно, добре, че се включихте да не се подведе питащият .  :good:
Надявам се тука да намерите отговор на въпроса . :smile1:

Скрит текст :
Няма как да го впишете в справката по чл.73 . Следвало е да подавате за това лице декларация по чл.201  ЗКПО .
 :good:

Избери я, купи я, вземи фактура - прати я !  :good:
И снимка после ......... :yes3:
Далила, в по-горния пост направо съм те прекръстила с ново име .  :lol:
Обаче така става като пиша с единия пръст и гледам с едното око и приключвам едновременно....хихих
Алфичка, така е - не се изразих коректно , явно - исках да напиша , че при определяне на ДО като си извади и осигуровките след НПР по сумата от сметката се получава, че няма за внасяне данък.
Той данъкът ще излезе като надвнесен, но не при лицето, а за фирмата - платец на дохода.

Излиза при лицето - като си намали данъчната основа с внесените осигуровки  / зависи от сумата по договора естествено / и се получава, че няма данък за внасяне.
Подайте си правилно попълнена декларация - да, неправомерно удържания данък ще излезе като надвнесен. Можете и да не си го поискате. Впишете сумата по ГД и в Т1 и 2. Няма вариант всичко да е коректно попълнено при некоректно и неправомерно издадена СИС на СОЛ .
Скрит текст :
Можете да ги включите в един от следващите 12 данъчни периода.

Извън темата - прочетохте ли въобще ЗДДС в тази му част ? Защо много от питащите смятат, че е по-лесно някой да потърси текста вместо тях ? Намирам за неуважение към форума такива въпроси, отговорът на които е недвусмислен текст от закона. Моля да не го приемате лично.
ok, благодаря ти, ами ако включа 2-3 работни дни с осигурителни вноски, тогава сме с код 01, нали....

Да, може да си подаде молба и за неплатен отпуск по чл.160 КТ.  :smile1:
Скрит текст :

Смятам, че неплатеният отпуск по чл.171 ал.1 е трудов, но не и осигурителен стаж / такъв е 30 дневния неплатен по чл.160 / и обр.1 следва да се подаде с код 28 - лице, за което се внасят само ЗОВ.
Вписването има само уведомителен характер - смяната на собственика не става след вписването, а вече е факт . Смятам, че можете да издавате фактури , още повече, ако новият собственик е подал в НАП и декларация ОКД5 за начало на упражняване на дейността .
От написаното става ясно, че към момента този съдружник не е самоосигуряващо се лице. Казано с други думи същият не упражнява дейност в дружеството , не полага личен труд. След сключването на ГД с него / евентуално / тази ситуация се променя - съдружникът започва да упражнява дейност в дружеството и според мене става самоосигуряващо се лице. Смятам, че същият следва да декларира начало на упражняване на дейност и да се самоосигурява за времето на извършване на възложената работа.
 Колкото по-малко мога да имам взаимоотношения с тях, толкова ми е по-добре :)

Това се казва Пъпешче-медна роса. Най-хубавият сорт е... :yes3:

сори за спама.....малко съботно.......
Делфинче, СОЛовете са в т.2 :)

Така е, Пъпешче, ами дано успее питащата да подаде обр.1 - все ми се струва, щом пробвали казват, че може......Все ми се струва, че трябва да решат въпроса с проверка и предписание .
Н-8
..........
Чл. 3. (1) (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Декларация образец № 1 се подава в съответната компетентна териториална дирекция на Националната агенция за приходите:
1. (изм. - ДВ, бр. 110 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) от работодатели, осигурители и техните клонове и поделения - за всеки календарен месец:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните, включително и при полагащо се обезщетение на трудоустроено лице, на което не е предоставена подходяща работа; при начислено или изплатено възнаграждение за същия месец след този срок - до края на месеца, в който е начислено или изплатено възнаграждението;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца на начисляването или изплащането на допълнителни доходи от трудова дейност, начислени или изплатени след 25-о число на месеца, следващ месеца, през който е положен трудът; в сроковете за внасяне на осигурителните вноски по чл. 7, ал. 12, т. 1, 2 и 4 от Кодекса за социално осигуряване за лицата, на които за осигурителен стаж се зачита времето по чл. 9, ал. 3, т. 1, 2 и 5 от Кодекса за социално осигуряване.
2. от самоосигуряващите се лица:
а) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за тях;
б) до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните за лицата по чл. 4, ал. 9 от Кодекса за социално осигуряване, когато със съгласието на самоосигуряващото се лице участват в упражняваната от него трудова дейност;
3. от осигурителите, клоновете и поделенията им за лицата, работещи без трудови правоотношения - до 25-о число на месеца, следващ месеца на изплащане на възнаграждението;
4. (изм. - ДВ, бр. 45 от 2013 г.) от изпращащото ведомство, компетентния български държавен орган, посредника за лицата по чл. 16, 17 и 17а от Наредбата за обществено осигуряване на самоосигуряващите се лица, българските граждани на работа в чужбина и морските лица - до 25-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят данните;
5. от лицата по т. 1 само след издадени задължителни предписания от контролните органи на Националния осигурителен институт, когато декларацията се подава след 30 април на годината, следваща годината, за която се отнася, и не съдържа данни за осигурителен стаж, зачетен по реда на чл. 9, ал. 3 от Кодекса за социално осигуряване, данни само за здравно осигуряване, или данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица.

Според мене Ви трябват предписания за подаването на обр.1 . :smile1:
Според мене направете постъпки за ревизиране на лицето/ фирмата по отношение на осигурителните вноски , защото след като не са подавани обр.1 и годишна обр.6  наистина няма как да има основание за приемане със задна дата на ОКД5 . Изискайте ревизията с обяснението, че лицето е следвало да бъде осигурявано, а това не е направено .Упоменете изрично, че за този период въпросното лице е упражнявало дейност, което е основание за осигуряване. Успех !  :smile1:
Интересно ми е следното - ако сега направят една ревизия на фирмата по отношение на дължими осигурителни вноски ще констатират , че лицето е следвало да се осигурява в Бг след като не се осигурява в съответната страна. Вие сами реагирате на този факт и пропуск и отказват да Ви вземат парите , които са си направо законово дължими в този случай. Нямала съм такава ситуация, но бих настоявала да се оправят нещата .
Имате възможност да "задържите" включването на фактурата в дневниците 12 календарни месеца - защо не изчакате да видите дали ще имате КИ или тя "ще отпадне" ? Така ще си спестите разни процедури. Иначе законовата е чл.126 ЗДДС.  :smile1: