Да, правилно - подавате обр. с код корекция на лицето и обр.6 с разликите в повече за осигуровките и ДДФЛ. За ДДФЛ датата е ясна - както сте я упоменали. За обр.6 с осигуровките мисля, че не е задължителна същата дата като на първата подадена, но не пречи и така да е. Датата в кл.18 е дата на начисляване/изплащане .:smile1:
Позачетох се в този Проект и особено в частта му за този Национален съвет. Голяма работа ще да е този съвет, както го гласят - ще си създава стандарти, ще прави промени / или предлага такива / в Зсч, ще следи прилагането...........аз като гледам отиде, иззеха работата на Сметната палата, на данъчните , на законодателните органи / почти / . Стана като в този филм на Чарли Чаплин - Хлапето - малкият тича и чупи прозорците, а бащата след него предлага труда си да слага нови. На това му се казва умение да направиш изкусни врътки та да постигнеш това, което си си наумил.

С една дума - хора без работа в пряк и преносен смисъл.
Толкова голяма номенклатура и голям документооборот според мене изискват и по-сериозно отношение от собствениците на фирмата, които би следвало да си купят софтуер с отчитане на продажби и покупки от доставчици в реално време. Не знам какви пари биха накарали някого да обработва 700 фактури, че да им прави и склада. Иначе няма проблем да окрупните групите и артикулите, но все пак това е къртовски труд /700 фактури са това..../ .
Никога не съм била привърженик на нападките към Микроинвест, защото не съм срещала негативно отношение от техните дистрибутори на местно ниво. Много се надявам това, което пишеш да не е позиция на Микроинвест, а само на един "тарикат" от дистрибуторите, който се явява един "сертифициран" простак и само петни името на фирмата, която представлява. Даже бих им препратила този отговор като илюстрация за "професионализма" на представителите им.
Благодаря ви за съдействието!
По повод това финансиране не са извършени разходи, като лихви примерно, значи ли да не ги включвам?
Миналата година не сме ги показали в приложение 4 с код 6, сега не знам, какво да направя ще има ли някъкви глоби, ако се открие тази грешка?

Ако по това финансиране имате задължение все още към собственика към 31.12.2014 то посочвате сумата в т.4, а за минали години не бих правила нищо.Честно казано след толкова разнопосочни мнения неслучайно промениха Приложение4 - намирам, че сега има по-ясни критерии кое да бъде вписвано. :smile1:
Не трябва ли да имам 10 дни атработени преди да ползвам отпуск ата?

Не.

И за Нои никакви документи ли не трябват при връщането???

Не.
Аз Ви подведох с горния си отговор. В записа на обр.1 на всеки работник присъства процента за ТЗПБ на фирмата в зависимост от дейността и. Следва да подадете нови записи - вече коригиращи - на обр.1 с правилния процент ТЗПБ и редовна обр.6 с разликата в повече за този фонд.
Продължава. Това са две различни основания за осигуряване и доколкото като СОЛ упражнява дейност и има и ДУК то и двете осигурявания си вървят ........
Защо коригиращи ? Ще се подаде само обр.6 редовна с разликата в повече. :smile1:
Нищо не пречи да се избере осигурителен доход над този минимален.......стига да се достигне реално като доход през годината.
Не може СОЛ сам да си решава на какъв доход да си внася осигуровки - има си прагове според доходите от 2013г..

Все пак те са минималните задължителни........ :smile1:
Така е по отношение на давностния срок на глобата, да. Имайте пред вид, че при по-късно подаване на обр.6 системата начислява лихви и колкото по-късно ги подадете толкова по-голям ще е размерът им. Подадох пропуснати обр.1 след 3 месеца и нямам глоба / честно казано и не очаквам / . :smile1:
http://www.tita.bg/page/395


 Част VІ – Деклариране на взаимоотношения със свързани лица

 
№   ПОКАЗАТЕЛИ   СУМА
1   Общ размер на счетоводните приходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:    
1.1    - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
2   Общ размер на счетоводните разходи от взаимоотношения със свързани лица, в т.ч.:    
2.1    - с лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
3   Вземания от свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:   
3.1   - от лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   
4   Задължения към свързани лица – салдо (остатък) към 31 декември на съответната година, в т.ч.:   
4.1   - към лица от юрисдикции с преференциален данъчен режим   

Ако имате към 31.12.2014 задължение към това лице по повод това финансиране или сте формирали счетоводни разходи - да, следва да ги впишете в съответните точки.
Сумите за ДУК и личен труд според мене също подлежат на вписване в част VI .
Имаше много коментари за миналогодишната справка, последвали указания, интерпретации - беше твърде двусмислено формулирано всичко, но смятам, че този паричен поток по повод финансирането е следвало да намери отражение и миналата година .
Преди приспадане - приспадането е само за целите на изчисление на ДДФЛ.
Технологичният брак следва да е заложен в разходната норма на съответното изделие и в този смисъл подкрепям написаното от marin_kolev .
Начисленото възнаграждение за личен труд е счетоводен разход , а данъчен е при положение, че е изплатен в рамките на отчетната финансова година. В противен случай с него се преобразува финансовият резултат в ГДД.
Малко е неясен въпросът, така зададен.Ако правилно разбирам имате СОЛ, което е осигурено и по ДУК на максимума, но не всеки месец го достига.Независимо дали по ДУК ще е на максимума или не обр.1 за СОЛ се подава с код 12 .Когато е на максимума по ДУК за обр.1 на СОЛ ще имате дни в осигуряване без осигурителни вноски, които следва да се посочат в 16.4 .
ЗДДС
.........
Чл. 163а. (Нов - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г.)
(1) Данъчното събитие на доставките на стоки и услуги, посочени в приложение № 2, възниква съгласно общите правила по този закон.
(2) Данъкът за доставките по ал. 1 е изискуем от получателя - регистрирано по този закон лице, независимо дали доставчикът е данъчно задължено или данъчно незадължено лице.
(3) (Изм.- ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Данъкът за доставките по ал.1 става изискуем по реда на чл. 25, ал. 6 и 7.

Приложение № 2 към глава деветнадесета "а"
(Ново - ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2013 г., в сила
от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 104 от 2013 г.,
в сила от 01.12.2013 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
I. Част първа:
(изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.)
1. Битови отпадъци.
2. Производствени отпадъци.
3. Строителни отпадъци.
4. Опасни отпадъци.
5. Отпадъци от черни и цветни метали.
6. Отпадъци от черни и цветни метали с битов характер.
7. Услуги по добив, обработка или преработка на отпадъци по т. 1 - 6.

Да, начислявате с Протокол ЗДДС. Смятам, че трябва да бъде за всяка доставка поотделно.
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html

Смятам, че тази тема ще отговори на всички въпроси. Изчетете я докрай - надявам се да помогне .  :smile1: