Здравейте. Моля за помощ относно следния казус - Имам наложен запор върху банкови сметки.

По отношение на този запор ще трябва да кореспондирате с банката какви удръжки по запора ще Ви прави и дали ще прави, позовавайки се на чл.446. Много е вероятно да Ви изискат някакви документи / декларации и други подобни , с които да удостоверите доходите си . Най-важното е да има "желание за диалог " по въпроса от страна на банковата институция . Няма значение какъв произход има дохода Ви, защото чл.446 не прави изключения по отношение на това обстоятелство.

" чл.446
 (1) (Изм. - ДВ, бр. 50 от 2008 г., в сила от 01.03.2008 г.) Ако изпълнението е насочено върху трудовото възнаграждение или върху друго каквото и да е възнаграждение за труд..."
Не вписвайте последните 4 цифри - те са разширение на основния ЕИК и не се вписват. Вероятно става дума за общинско предприятие с ЕИК на общината + 4 цифри за предприятието.
Сега обаче се сещам, че той започна дейност от 16.09.2015г. Дали да направя корекция декларацията?

 Грешката е вярна и декларацията Ви е правилно подадена !  :good:
Първо уточнете в частна полза ли е сдружението или е в обществена. Ако е в обществена полза ще трябва да подадете отчетите в Централния регистър на юридическите лица с нестопанска цел към Министреството на правосъдието.

Много важно уточнение !  :good:
.......трябвало да бъде публикуван в някакво "списание", което ме озадачи.
Какво е това списание и мога ли аз чрез ЕП да го подам, или да се отзова на многобройните предложения на фирми, извършващи услугата?

Правилно сте разбрали - ще го публикувате не в ТР, а в специализирано издание / вкл. и електронно / и да, можете да ползвате предложения на фирми, предлагащи услугата . Те ще Ви предложат както вариант на хартия, така и публикуване чрез интернет и ще изберете удобния за Вас вариант.
Според мене би трябвало да разделите общата сума на доходите на лицето по видове пропорционално на работните дни за всеки месец поотделно. В такъв смисъл е и Указанието. Така мисля. :smile1:

" Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 при упражняване на трудова дейност за непълни месеци, се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на работните дни за периода, през който е упражнявана дейността. "
След като лицето е в болнични защо посочвате осиг. доход в колона 4 ?
Вижте и тази тема :

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,17602.0.html

Защо сте посочвали доход за месеците в болнични ?
Сега от пенсионното искат дата на прекратяване дейността на фирмата и осигуровки до 2006г. иначе ще отпуснат пенсията в минимален размер.

Това не го разбирам - на какво основание НОИ искат осигуровки до 2006 след като лицето е подало ОКД5 за прекъсване на дейността от 01.01.1997 ? Иначе за периода  05-12.1996 дължите осигуровки доколкото лицето е имало подадена декларация ОКД за упражняване на дейност. Да не говорим за изтеклата вече давност на този период , на която също може да се позовете .
Да,изпревари ме.Тази е бланката и не се изисква подпис на упълномощителя.

Много добре, че я има, за да не зависим от "благоволението" на някой да оттегли упълномощаването си. :good:
Днес ми потрябва и по този случай ми е под ръка.  :smile1:
Вижте в самата декларация чл.50 - в частта за изчисляване на данъка. Там има ред за направените авансови вноски . И аз търсих в Приложение 4 докато да видя, че е другаде. :smile1:
Какво се има в предвид под "месеците, през които е упражнявана дейността" - месеците, за които лицето е декларирало упражняване на дейност с Декларация за започване и прекъсване на дейност на самоосигуряващи се !

Без съмнение това. Иначе кой как ще реши да прави нещата си е негова работа. Вие сигурно напълно осъзнавате, че не може при положение, че лицето е работило цялата година да му се "вмени" дейност само през месеца на решението за изплащане на сумата за личен труд. Ако не се вземе такова решение няма да е работило ли ?

В декларацията за неактивност , подавана в НСИ има текст :

" декларирам, че през отчетната 2015 г. предприятието не е било активно (не е извършвало дейност и не е отчело приходи и разходи съгласно счетоводното законодателство)."

Ако отговаряте на тези условия - подавате такава декларация и съответно не подавате ГДД. Винаги обаче ми е било странно как се "съчетават" обстоятелствата, че СОЛ - ЕТ има подадена ОКД5, че упражнява дейност , а подава Декларация за неактивност. Как СОЛ упражнява дейност в неактивно предприятие ? И , ако този СОЛ не е пенсионер как и дали биха му заверили осиг. книжка и признали осигурителен стаж ?
Преди да попитате поне прочетете, ако не друго поне самия член 73 ЗДДФЛ.

" Чл. 73.
(1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Предприятията и самоосигуряващите се лица по смисъла на Кодекса за социално осигуряване - платци на доходи, изготвят справка по образец за изплатените през годината доходи:"
От Указанията за попълване на Т1 :

"Определянето на окончателния размер на осигурителния доход се извършва за всеки месец, през който е упражнявана дейността.
........
Месечният осигурителен доход в колони от 5.1 до 5.4 се определя като сумата в ред 13 на тези колони, се разделя на броя на месеците, през които е упражнявана дейността."

Предположението Ви е твърде хубаво, за да е истина..... :smile1:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.0.html
Не знам дали при проверка проверяващите се формализират дотолкова, че да изискват цената на самото защитно покритие на стъклата и не знам дали въобще оптиката формира такава . В много случаи стъклата са просто готови такива с това покритие . Иначе е отворен и въпросът дали това влошено зрение на лицето не е в резултат на работата му именно на този дисплей...въпроси много и отговорите не са еднозначни. Поне предписание от СТМ следва да има, когато става дума за наето лице. Не знам какво би заменило предписанието на СТМ в случаите, когато работата се извършва от ЕТ или от съдружник, полагащ личен труд в дружеството. Не би трябвало да се дискриминират двете групи лица, извършващи трудова дейност.
Пример, за трите месеца е получил 1000 лева.
Как да си изчисли данъка? 10% от тези 1000 лева или 10% от 1000 лева - нормативно признати - осигуровки, каквито би имало ?

Намалявате сумата на получените за тримесечието доходи с НПР и изваждате осигуровките за трите месеца от тримесечието, за да получите данъчната основа. Изчислявате 10 % от нея и внасяте до 30.04.2016 данъка като подавате и декларацията по чл.55 в същия срок .
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,5347.60.html

Можете да потърсите и други теми за СОЛ с личен труд и да обърнете внимание на ЗДДФЛ ДР  Параграф 1 т.26 И по отношение третирането на този вид доходи.
Код за автомивка е точно 45.20
.........
докато при код 81.29 пише, че не включва
-почистване на автомобили и дейности на автомивки с код 45.20

 :good: / винаги може да се научи нещо ново / .
Странно е, че не дава грешки, защото ми се е случвало да забравя да напиша входящ номер и ми е давало грешка. Между другото има нова версия публикувана от 14.04 и може да е заради нея :)

Не съм качвала новата версия, но се учудвам, че не дава съобщение за такъв пропуск . На предходната все още работя и всичко е точно - съобщава за всеки пропуснат или некоректен запис.