Който иска да се развива професионално, да се яви на изпити. Който не иска, да е свободен да членува, където му харесва.

Искате да кажете , че който не се явява на изпити няма да се развива професионално ли ????? И как ще се реализира тази "забрана" ?
По принцип извършването на дейност не означава непременно и единствено издаване на фактура. Извършването на дейност е доста по-широко понятие от издаването на фактурата. Последната само дава количествено измерение на резултата от тази дейност.
Че и на това, както разбрах от по-горния пост се казва "пасивен доход"......
И после фактура за 12 месеца - обща !!!
Това е нещо като ало-измамниците - няма спиране , хвърлят пари през терасите бабите ......през Еконт де...

Как да не те закръгля, Хрили ?
"1. Дружеството има каса малко под 50 хил. лв. Можете да се сетите тая каса къде е. Виждате ли проблем, ако спрем дейността? Мислите ли, че трябва да разпределим дивидент или няма опасност? Четох, че има 14 хиляди фирми с каси над 100 000 лв., които са на дулото на топа. Ние май сме в безопасност."

Не разчитайте на това. Приемете, че винаги могат да Ви бъдат потърсени тези 50 000 и Вие няма да можете да ги посочите в наличност.


"2. Виждате ли проблем, ако фирмата не спре дейност, а просто спре да издава фактури за известно време? Идеята е, че бизнесът е изцяло онлайн и генерира пасивен доход. Има възможност да спрем издаването на фактурите, да си се събират пари през това време и примерно след 1 година да пуснем една обща фактура за предните 12 месеца, след като сме възобновили дейността. Как мислите?"

Вероятно сте чули за потърпевшите , реализирали доход без официална дейност, които сега са в ревизии от НАП по данни на Еконт...
" Според мен, от до сега изчетеното, за да не начислим ДДС, по скоро би следвало да се издаде дебитно известие, с което да увеличим данъчната основа по основната фактура за ВОД."

Данъчната основа на ВОД ще увеличите с транспортните разходи по тази доставка, ако Вие като доставчик сте поели задължението за осъществяване на транспорта и разходите по него. Това е важен момент и следва да го уточните. Ако получателят на извършвания от Вас ВОД е поел задължението да поеме транспортните разходи тогава няма основание за увеличаване на данъчната основа. В тази последна хипотеза / ако е валидна / се присъединявам към мнението на колегата преди мене. Не извършвате транспортна услуга, но извършвате спедиторска такава.

Как да му издам фактура на основание чл.21 ал.2, като реално дружеството не е извършило реално услугата, а само я префактурира?

След като префактурирате значи е налице някакво основание за това - какво е то ? И обяснете ясно ситуацията, защото ми се струва, че тя е непълна и може само между редовете да се гадае какво се случва.
сутрешно :

Хайку за ставането от леглото:
Не, не, не, не, не
Не, не, не, не, не, не, не
Всъщност са Ви отговорили съвсем коректно. До момента нямате официален документ, потвърждаващ , че лицето е пенсионер. Продължавате да го осигурявате, както и до сега. След излизане на решението за пенсия можете да подадете Искане за възстановяване на преведените в повече суми в случай, че лицето желае да се осигурява само здравно след датата на пенсиониране.Съответно ще подадете и Д1 коригиращи / в случай на такова решение / . :smile1:
Въпросът ми е мога ли да отпиша това задължение

А не следва ли да го изплатите на наследниците ?
За счетоводните амортизации - СС 4 , а за данъчните - ЗКПО чл.59.
Не мисля обаче, че правите консервиране или друго подобно действие, за да преустановявате счетоводните АО. Още повече, че демонстрациите вероятно не включват само работа на машините, а и излагането им като образци / прототипи с цел запознаването на клиента с тях.
Чл. 27. (1) Не се признават за данъчни цели следните счетоводни приходи:
1. (доп. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) приходи в резултат на разпределение на дивиденти от местни юридически лица и от чуждестранни лица, които са местни лица за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство;

Ако попадате в горецитираната разпоредба на закона - всичко е, както сте го описали .
СС16
Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

Според мене въпросните машини отговарят на определението за ДМА.  :smile1:
Достатъчно е да подадете една коригираща Д1 за СОЛ с верните данни:smile1:
трябва ли в нея да включа и осигуровките за първото тримесечие?

Не. :smile1:

Чл. 43. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) Лице, придобило доход от стопанска дейност по чл. 29, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход и вноските, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка за месеците на тримесечието, през което е придобит облагаемият доход, а ако лицето не е самоосигуряващо се - между облагаемия доход и удържаните задължителни осигурителни вноски.
Може да заведете всичко , закупено с този заем като "оборудване за фитнес зала" и с един съпътстващ протокол да изброите всички елементи, които включва. Така ще отговорите на изискването на банката да водите уредите като ДМА, защото явно поединично би следвало единствено да ги дадете на разход и да ги водите задбалансово .
да се чете не "езискването" , а изискването. :smile1:
Съгласно чл.126 от ЗДДС през м.Юни ще запиша фактурата в дневника за продажби,но в дневника за покупки трябва да я запиша със знак(-),но трябва ли да съставя протокол?

Ако следвате чл.126 следва да направите следното :
" ал.3 т.2. - лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи."

Или спазвате процедурата по чл.126 / което и езискването на ЗДДС / или включвате фактурата със знак минус без да съставяте никакъв протокол. Това така или иначе е "справяне със ситуацията със собствени усилия".
Когато има последващи разходи за автомобил със стойност под 700 лева, който е отчетен директно на разход, признават ли се?

Няма причина да не се признават.  :smile1: