Благодаря на всички.
Аз смятах да - са кредит от собствениците. Но всъщност по правилно е да се увеличи основния капитал.  Но въпроса ми беше дали има справка към ГДД където трябва да се декларира заем от собственика

Бихте ли се обосновали кое прави увеличаването на собствения капитал "по-правилно" в случая ? Иначе заемите се декларират в ГДД независимо от кого са - от собственика или от други лица .

6902
Да - при подаване на място искат отделно пълномощно . Не изискват да е нотариално заверено.  :smile1:
Според мене не попадате в изключенията, посочени в алинея 3 и следва да приложите ал.1 и 2, а именно да увеличите финансовия резултат със счетоводната балансова стойност и да намалите същия с данъчната балансова стойност. Ако двете са еднакви нямате промяна на финансовия резултат, а при различни стойности ще се коригира в съответната посока на намаление или увеличение. По този начин се отчита и разликата в амортизационните начисления, ако те са били различни за данъчни и счетоводни цели и биха се проявили в бъдещ период, ако активът се използваше до пълното му изхабяване.
СС 16
........
2. В този стандарт се използват определения със следното значение:
Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.


В случая обаче този все още бъдещ актив не се използва и на практика не отговаря на определението за ДМА.
Каква изгода има предприятието от невъведен още в действие ДМА ? Немонтиран дори - очаква се да бъде монтиран тепърва.Не мисля, че е правилно в случая тази покупка да бъде осчетоводявана като ДМА преди да бъде извършен монтажът и въведен в действие бъдещият ДМА. И стойността му все още не може да бъде надлежно изчислена имайки пред вид предстоящи разходи по монтажа.
При покупка възможно ли е да има разходи за придобиване? Ще има разходи  за включването и около200 лв. но до днес още не е пусната.


От питането Ви разбирам, че имате още предстоящи разходи за бъдещия ДМА , който още не е въведен в експлоатация.

http://ekspertis.bg/document/view/qanda/144057/0/

http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139877/240787
Да. Аз питам за Доклад за дейността, не за отчет - баланс, ОПР, Паричен поток и Отчет за собствения капитал.
А този Годишен доклад за дейността подава ли се някъде (НСИ, Търговски регистър, НАП- разбрахме не) ?

Годишен отчет за дейността - подава се или заедно с ГДД в НАП / при подаване на ръка / или в НСИ онлайн и входящият номер се посочва в ГДД .
Толкова добре сте си отговорили сама - защо други след като има код точно за тези, които ви трябват ?
Моля за съвет,
Закупена машина - ДМА през м. ноември 2014, но не е пуснат протокол за въвеждане в експлоатация и в действителност не работи. Изчаква се специалист за монтажа. Има ли някакъв срок за въвеждане в експлоатация и като ДМА ли си се осчетоводява за времето до пускането му в експлоатация.

Няма срокове за въвеждане на ДМА в експлоатация. Ще я въведете съобразно необходимостта от това в предприятието.Може да я заведете в сметка "Разходи за придобиване на ДМА" .
Да не би да имате пред вид, че не може да се подаде без входящ номер от НСИ ? Не сте ли подали онлайн в НСИ ?
Преди да напиша отговор в 17.09 не бях прочела, че от 2015 вече лицето е променило процента на осигуряване. Съгласно позицията на НОИ - да, лицето няма право на този болничен като обезщетение , защото е непрекъснат с начало 2014 и не е осигурено за ОЗМ към момента на излизане в болнични. Замислям се обаче дали вече през 2015 като има дни в болнични не следва да си плаща осигуровките като лице осигурено за всички осигурителни случаи и да си подава дните като дни в болнични. Все пак правото на обезщетение го няма, но промяната от 2015 е налице и за дните в болнични лицето следва / май / да си внася не пълни осигуровки , а съобразно дните в осигуряване и дните в болнични. :hmmm:

".....От друга страна в НАП е подадена декларация за смяна на % на осигуряване от 01.01.2015 г. и ако се плащат осигурителни вноски, то те трябва да са 16,30%"

Да, когато се плащат осигурителни вноски след болничния те следва да са съгласно избрания процент от 2015 .
След като лицето е декларирало, че ще се осигурява без право на болнични на ниския процент не може да променяте процента на осигуряване заради болничния. Дължат се осигурителни вноски в пълен размер / без право на болнични /. Съответно ще си дадете дните като дни в осигуряване. Всички колеги в по-горните постове са Ви написали недвусмислено това.
Разходите не са свързани с регистрацията на фирмата. :)

Аз бих посочила тези разходи от 300 лв. във формулярите на НСИ като 1 / в хиляди / .
Здравейте! Имам следният казус:
Фирма започнала дейност на  18,12,2014 г. - няма реализирани приходи , има само разход - около 300 лв.
Съответно ГФО са нулеви. Проблема е , че от Статистиката не ми приемат отчетите - защото са нулеви.
Какво да направя. Моля някой ако е имал същият проблем да сподели опита си. :)

А какъв формуляр по чл.92 подадохте ? 1010 или 1010 А ?
Представител на Б , съответно Съвет на директорите се представлява от други физически лица.

Разбирам го, че ФЛ собственик и управител на В не е управител и не участва в управлението на Б ? В този случай според мене Б и В не са свързани лица.

Скрит текст :

Не се изпълнени условията за свързаност съгласно ЗКПО и ДОПК .
А кой е управител на дружество Б ?