Само още нещо - след като ми се представи болничният лист аз го подавам в НОИ но на вид осигурен какво да посоча? За това лице Д1 трябва ли да подавам?

Може би няма да посочвате нищо, защото по-горе в т.1 ще отбележите, че към датата на болничния лицето не е осигурено за съответния риск. На практика лицето има прекратено ТПО, но има право на болнични до 30 ден след датата на прекратяване. Така мисля.
Сървърите са напълно амортизирани и  са отписани от амортизационният план.

Пълното амортизиране не е причина един ДМА да се отпише от САП. Ако се използва в дейността на фирмата / макар и напълно амортизиран / следва да стои в САП, а да e отписан от ДАП.
Датата на сключване може да е различна от първия ден в осигуряване. Примерно в договора може да е предвидено лицето да се яви на работа след 10 дни. В такъв смисъл пишете дата на сключване реалната дата на сключване на ТД. За срок на договора посочвам последния ден в осигуряване. Тука има доста теми по въпроса и различни мнения , но пиша последния ден в осигуряване и не съм имала проблем с това.
"стойност на сделката :  256.93 / данъчна основа /"

А тази сума как осчетоводявате ?
Не мисля - направете аналогия в случая.. :smile1:
Не виждам техническа възможност в СИС да посочиш различен осиг. доход по фондове, а и нормативна не виждам за това. Все пак някой може и по-запознат да е .
А ако имаше пенсия? Нали трябваше пък нея да извадя, ако иска осигуряване.

Това изваждане май става само в Т2.
В СИС не е предвидено да се посочва осигурителен доход отделно за ДОО и ДЗПО и от друга страна за ЗО.
Според мене - не.
" В случая приложение намира чл. 3, ал. 1, т. 1 от закона. В тази връзка, ако размерът на изплатения дивидент въз основа на решение на общото събрание на съдружниците е равен на или надхвърля 15 000 лв., то за същия възниква задължение да се извърши чрез превод или внасяне по платежна сметка"

Смятам , че става дума не за глобално изплатения дивидент от дружеството, а за този към всеки един съдружник.
 :good:
Дано да е станало ясно, че решението на ОС на търговско дружество за разпределение на дивидент, съдържа толкова сделки, колкото съдружници има в дружеетвото.
Благодаря на всички за изказаните мнения !
Като заключение - назначихме лицата по чл.230 на 90 % от МРЗ , което е "позволено" от чл.230 ал.5 КТ като обаче осигуровките са върху пълния размер на МОД за длъжността . Разбира се, възможен е и вариантът работодателят да пожелае да даде по-висока РЗ, но в случая се придържахме към сумите, които ще бъдат възстановени от АЗ.
Във връзка с темата да споделя нещо. Имам фирма, в която съдружници са 9 човека. Имат и адвокат, който обслужва фирмата. Неговото тълкуване на същата тази ситуация е , че когато Решението на ОС за разпределение на дивидент се отнася за всички тези 9 съдружника отправна точка е каква част е разпределена на всеки, а не общо на всички. Т.е. разглежда взетото Решение като породено задължение за изплащане на дивидент на всеки един поотделно и в случай, че сумата на 1 човек не надвишава 9999 може да се плаща в брой. Обяснявала съм ЗОПБ от "своята камбанария", но практикуват така, както адвокатът го тълкува. Освен в тази фирма не практикувам от съображение за предпазливост това в други фирми, но си мисля, че логиката е именно такава - плащане според частта на всеки поотделно.
Дори съм си представяла следния чисто теоретичен случай : Да кажем на ОС се взема решение да се направи дарение на фирма А за 5000 лв и на физическото лице Б за 7000 лв. И какво ? като е едно решение да преведем по банка на А и Б сумите, защото случаите им са разгледани на едно събрание и Решението е с един Протокол ли ?

Ако трябва да е правилно :
В ГФО оповестявате, че има събития, случили се след подаване на ГДД и публикувате правилния ГФО. След това за 2015 прилагате чл.75 от ЗКПО и уведомявате НАП за промяната на данъчния финансов резултат, който те следва да коригират.

Това за заплащането на МОД за длъжността, не го разбрах.

Редица програми от АЗ имат като изискване основната заплата на назначеното лице да е равна на МОД за длъжността - явно това се има предвид в случая с горецитирания текст.
5) (Изм. - ДВ, бр. 27 от 2014 г., предишна ал. 4, изм. - ДВ, бр. 54 от 2015 г., в сила от 17.07.2015 г.) През време на обучението работникът или служителят получава трудово възнаграждение според извършената работа, но не по-малко от 90 на сто от минималната работна заплата, установена за страната.

Тази алинея ми е "убягнала" - именно тя регламентира явно назначаването / евентуално / на сума под МРЗ. Благодаря !
Нов шанс за 8000 души по програма „Младежка заетост“
Скрит текст :


 :good: Много благодаря, точно по въпроса !
По програма ще назначаваме лица с цел обучение по чл.230 и ще бъде възстановявана 90 на сто от брутната заплата по договор. Лицата ще са на МРЗ. От БТ твърдят, че същите трябва да бъдат назначени на 0.9*420=378 лв., което ми се струва незаконосъобразно и неправилно.
Смятам, че каквато и сума да възстановят следва да назначим лицата по този договор на МРЗ.

Кой крив, кой прав.........?  :hmmm:
в случай, че линкът не се отваря


ПРОТОКОЛ
ЗА ОТГОВОРНО ПАЗЕНЕ
Днес, ............. 201... г., подписаният д-р ........................ ........................ ...............
/име и фамилия/
на длъжност ........................ ............ към ОДБХ гр. ........................ ..........., на
основание чл.252, т. 1 от Закона за ветеринарномедицинската дейност, съставих
настоящия протокол, с който оставям на отговорно пазене в
...
...
/ вид на обекта, вет. регистрационнен №/
с адрес ...
следните суровини и храни от животински произход или продукти, получени от
странични животински продукти: ........................ ........................ ........................ .............
...
...
/вид, количество, идентификация, брой, вид на опаковката, други характеристики на продуктите и
...
суровините/
на които е наложена временна забрана с Акт за забрана№. ....................../..................
Отговорното пазене на посочените суровини и храни или продукти
възлагам на: ...
/трите имена, длъжност или качество на лицето, на което суровините и продуктите се оставят/
...
... .
Суровините, храните или продуктите да се съхраняват при следните условия: ..........
...
...
... .
/описание на специфичните условия на съхранение/
Лицето, на което продуктите са оставени на отговорно пазене е длъжно да ги
съхранява до окончателната преценка, извършена по реда на чл.252 т.2 от ЗВД.
Настоящият протокол се състави в 3 еднообразни екземпляра – един за ОВЛ,
втори за архив на ОДБХ и трети за лицето, което ще съхранява суровините,
храните и продуктите от животински произход.
Официален ветеринарен лекар: ........................ .....
/подпис и печат/
Лице, на което суровините, храните или продуктите
са оставени на отговорно пазене: ........................ .........
/ /