" Кое е месечно възнаграждение по граждански договор? "

Чрез линка към темата отговорих  на този въпрос . / 4*400 /
За дължимите осигуровки нека всеки си защити позицията пред когото трябва .  Това не е единствен въпрос от данъчно-осигурително естество с различни мнения и тълкувания . :smile1:
 :wave:

Вижте едно становище, дано да Ви е от полза .  :smile1:
Според мене следва да ги натрупате в стойността на актива, може би да подадете корекция на подадена вече декларация .  :smile1:
 :wave:

" Определено е ЗА КОГО възниква задължение за начисляване и внасяне на осигурителни вноски.
- който получава възнаграждение в даден месец  над МРЗ, ако то е единствен осигурителен доход "

Ще цитирам Наредбата за пенсии и осигурителен стаж :
чл.38
..........
(5) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Времето, през което лицата полагат труд без трудово правоотношение и получават месечно възнаграждение, равно или по-голямо от една минимална месечна работна заплата за страната, след намаляване с разходите за дейността, за което са внесени или са дължими осигурителни вноски, се зачита за един месец осигурителен стаж, но за не повече от срока на договора.


В чл.38 ал.5 е указано, че става дума за месечно възнаграждение, а не за възнаграждение, получено в месеца.


" Според Наредба Н-8, Д1 се подава също след изплащане на възнаграждението "
Да, но в обр.1 се указва месеца на полагане на труда.
 :wave: , Airini !

Темата е много интересна и добре, че я "актуализирахте" с продължението по нея. Направи ми впечатление, че в приложената по-горе статия http://ezines.zakonnik.net/2009/viewzine.php?id=533 има такъв текст " Трябва да се има предвид обстоятелството, че приходите и разходите, резултат на извършена последваща оценка (преоценка) на инвестиционни имоти, се разглеждат в ЗКПО като данъчна временна разлика." В същото време , четейки ЗКПО не намерих потвърждение на това, защото смятам, че чл.65 ЗКПО не дава възможност да има данъчни временни разлики от преоценка на амортизируеми активи. Той си е просто категоричен, че " Счетоводните приходи и разходи от последващи оценки на данъчните амортизируеми активи не се признават за данъчни цели."


Съгласна съм с извода на Airini , че не следва да се формират данъчни временни разлики.
" И така:
1. По отношение на прихода/ разхода от последващи оценки явно не се формира данъчна временна разлика, а директно се коригира счетоводния финансов резултат."

Нека пък да се получи и дискусия - от това темата само ще спечели . :smile1:
Подкрепям мнението, изразено от pmihaleva .  :smile1:
Гражданският договор може да бъде еднократно изплатен, но той определено се отнася за месеците на полагане на труда. Ако примерно лицето - пенсионер беше СОЛ и има граждански договор, то при попълването на Т 2 съгласно указанията щеше да разпредели сумата за " месеците на упражняване на дейността " . Месецът на изплащане на дохода не следва да се приема и за месец, за който ще се подаде обр.1, защото в обр.1 се отразява месецът на полагане на труда .
В такъв случай, щом си СОЛ в СД май ЗАДЪЛЖИТЕЛНО си внасяш върху МОД!

Да, щом си СОЛ и упражнява дейност - задължително осигуряване на МОД .
 "И пак не разбирам - каква е връзката с печалбата на СД с дохода на физическо лице? Нали по-голямата печалба води до изплащане на дивиденти, върху които се внася само данък, а не до Годишно изравняване на осигуровки???????"

Няма никаква връзка между печалбата на СД и дохода на физическото лице. За целите на осигуряването се взема доходът на лицето в качеството му на СОЛ . В СД явно няма такъв и тъй като упражнява дейност, макар и да не получава доход за това е задължено да се осигурява на минималния праг за СОЛ. Осигуряването е следствие на упражняване на дейност. Ако има доходи - ще има и изравняване, ако няма , както е в случая , ще се осигурява на задължителния минимум и на него ще му се завери книжката.

Така е, при отговора си не съм прочела написаното от питащата след първия въпрос , а именно постинга от Ноември 20, 2013, 16:30 .
от указанията за попълване

Попълва се буква "З", когато се подава декларация за заличаване на подадена вече декларация. В тези случаи се попълват т. 1, 2, 3, 4 и 5 (т. 5.1 и 5.2) от декларацията.
" Да подам заличаваща само за това ЕГН? "

Точно така в случай, че това ЕГН не трябва изобщо да фигурира в обр. 1.  :ok:
За наше улеснение и удобство, както винаги - добре поднесено, кратко , точно и ясно резюме. Благодаря, Катя !  :give_rose:

Ще чакаме и измененията на Правилника, за да " облечем " в примери новата теория и да има време да я разясним и по фирмите . Ще е необходимо работещите с доставчици и клиенти собственици и служители да са наясно какво следва да правят и изискват от контрагентите, защото в техни ръце ще е приложението на новостите в този случай. За това, че и ние трябва да сме на " ти " с всичко по въпроса спор няма.  :smile1:
примерно :

за дължимите здравни осигуровки от лицето в неплатен отпуск

Дт 499 / Кт 455

за внесените от лицето ЗОВ по банка в случая

Дт 503 / Кт 499


за плащането на ЗОВ от работодателя

Дт 455 / Кт 501 или 503

В рекапитулацията излиза на минус, защото програмата начислява задължение без на практика удръжката да се прави по ведомост. Моята програма примерно не начислява това задължение, а само задължението на работодателя да внесе тези осигуровки. Лицето ги внася на каса или по банка.  :smile1:
" .....печалбата ми се появи от разлика над отчетната стойност и оценка на вещо лице на въпросния парцел."

Правите преоценка на актив ли ?

ЗКПО
..............
Непризнаване на приходи и разходи от последващи оценки (преоценки и обезценки)

Чл. 34. (1) (Доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Приходите и разходите от последващи оценки на активи и пасиви не се признават за данъчни цели в годината на счетоводното им отчитане.
" в договора за проект и в удостоверението за въвеждане в експлоатация  пише : "пристройка към цех за преработка"

СС 16
............
6.1. С последващите разходи, свързани с отделен материален дълготраен актив, се коригира балансовата стойност на актива, когато е вероятно предприятието да има икономическа изгода над тази от първоначално оценената стандартна ефективност на съществуващия актив.

Аз мисля, че следва да приложите т.6.1 от СС 16 .
 :wave:

Разбирам , че става дума за лице, назначено по трудов договор .

ЗДДФЛ
................
Данъчно облекчение за лица с намалена работоспособност


Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.
(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
 :wave:

Разбирам питането за авансовите осигурителни вноски - те са минимум върху 420 лв.. Иначе да, за изравнителните съм съгласна, че зависят от финансовия резултат на ЕТ за годината.  Всъщност питащата наистина не е уточнила за какви осигурителни вноски става дума - авансови или изравнителни. И в зависимост от това зависят или не от ФР. Можем да разширим и тълкуванията, а именно, че авансовите зависят от ФР предходната година, а изравнителните - от ФР на годината на подаване на ГДД.  Въпросът изисква повече коректност .
Ако ЕТ е упражнявал дейност през годината , обявил е това с подаване на ОКД5 дължи осигурителните вноски независимо от финансовия резултат от дейността си и независимо от това може или не да плати същите.