ЗДДС
..............
Коригиране на фактурите и известията
Чл. 116.
..............
(4) Когато погрешно съставени документи или поправени документи са отразени в
отчетните регистри на доставчика или получателя, за анулирането се съставя и протокол- за всяка от страните, който съдържа:
1. основанието за анулирането;
2. номера и датата на документа, който се анулира;
3. номера и датата на издадения нов документ;
4. подпис на лицата, съставили протокола за всяка от страните.
(5) Всички екземпляри на анулираните документи се съхраняват при издателя, а
отчитането им от доставчика и получателя се извършва по ред, определен с правилника за прилагане на закона.
Според мене сте длъжни да подадете болничния лист в НОИ, защото компетентността за това какво е здравословното състояние на лицето е на лекаря.

А иначе обжалването е по Закона за здравето :
Чл. 112. (1) (Изм. - ДВ, бр. 41 от 2009 г., в сила от 01.07.2009 г.) Обжалванията и възраженията от страна на заинтересованите лица и органи (освидетелстваните, осигурителите, НОИ, Агенцията за социално подпомагане, Агенцията за хората с увреждания и органите на медицинската експертиза на работоспособността) се правят:
1. срещу решенията на лекуващия лекар - в 14-дневен срок от получаването им пред лекарската консултативна комисия;
Преди малко се върна протокол за  успешно приемане на Декларация 1 на СОЛ за м,07.2011г. . За годишната Декларация 6 за 2011г. се чудя дали също ще мине

Благодаря, Алфичка - смело ще подавам !  :smile1:
Ако бензина служи само за припалване на колата то моето мнение е, че бихте могли да го изписвате директно на разход. В края на годината ще направите инвентаризация на наличното количество и него ще оставите за крайно салдо за съответната календарна година.
След като по презумпция човекът е "изряден" точно това е подходът - приемаме, че насрещната страна напълно законосъобразно е изчислила и превела сумата, съобразявайки се и с факта, че лицето е регистрирано по ЗДДС. Всяка грешка е за негова сметка .  :smile1:
Хубав ден !
Ако, превеждайки му сумата , е направена удръжката за ДДФЛ сметките ти са верни според мене . В този случай приемаш, че отсрещната страна са постъпили законосъобразно и издаваш фактура . Ако се окаже, че не са му удържали ДДФЛ / не е невъзможно с оглед на "практиката" / ще коригираш впоследствие с известие .
Аз мисля, че по-скоро питането е за минималния брой наети хора с увреждания в този вид дейност. Не съм срещала да има такова ограничение, но може да има и по-запознати.
как да стане с две декл,впредвид че ще пускам обща за фирмата

За лицето ще имате два записа за обр.1 съответно с двата кода 01 и 28.
7770
Точният отговор е резултат на придобити знания от четене на закони. В случая питащата вместо да чете чака " точен отговор " и е получила четивото, от което да го прочете. Да не говорим за некоректно зададения въпрос, от който не става ясно има ли наистина ВОД или не май и тя не е наясно , обаче важното е, че една " чертичка " ще и реши въпроса . :smile1:

А Вие, zeliha hasan , решихте да пишете за пръв път, за да ни "поучите ", че цитирането на закони е " ала-бала " ли ?
И аз съм се замисляла за това - ако не можем да посочим къде да се насочат надвнесените суми то би следвало те да покриват нововъзникнали наши задължения по реда на възникването им. дали ще е така ?
Трябва да посочите конкретно задължение, което да се покрие, т.е. то вече трябва да е формирано.

То може така да процедират - нали подобно нещо споделят по-горе в темата, но не намирам логично да не можем да посочим къде да е насочена надвнесената сума с оглед наши бъдещи плащания.
Ето Заповедта по въпроса . Аз го разбирам така, че не е задължително да има сума за суми като задължение , за да бъдат погасяни точно те.
Благодаря, n_alex76  ! :smile1:

Заявлението го пуснахме по пощата.Трябва да се входира в деловодството и от там до разпределят в счетоводството на НАП.
Това заявление може ли по пощата да се прати ? А ако е на място къде точно ?

ако някой знае.......
Светле, то нямаш много голям избор - или неплатен / платен отпуск или престой, което явно не е желателно, но пък отговаря на действителното положение.Доколкото целта е спестяване на осигуровки то неплатеният отпуск е май най-добрата алтернатива.
Ако преценяте, че дълго ще чакате материалите за тази поръчка освен да ги съкратите и после пак да ги назначите ?
Престой ?


Трудово възнаграждение при престой и производствена необходимост

Чл. 267. (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) (1) За времето на престой не по вина на работника или служителя той има право на брутното трудово възнаграждение.
Може би колежката е имала в предвид попълване на уведомление при освобождаването  :good:

Да, при прекратяване е така. :good:
Това го постнах по повод изказано мнение по-горе, че чл.68 ал.1 т.1 не изисква срок на договора в уведомлението .

Указание за попълване на уведомление
...............
12. Срок на договора - Попълва се  /ддммгггг/ датата,                                                 
на която периодът от време или срокът  на договора изтича, само                         
когато в т.8 е попълнен код 02.                      
                              


 код 02 е за назначаване по чл.68 ал.1 т.1