Малко още за чл.30 ЗКПО.

Чл. 30. (1) Счетоводно отчетените неразпределяеми разходи, съответстващи на дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, на юридически лица с нестопанска цел, не се признават за данъчни цели.
(2) За данъчни цели се признава частта от неразпределяемите разходи, определена, като общият размер на неразпределяемите разходи се умножи по съотношението между приходите от дейността, подлежаща на облагане с корпоративен данък, и всички приходи на юридическото лице с нестопанска цел.

За счетоводни цели ще ви се признае целият размер на разходите, които сте отчели. За данъчни обаче - само размерът по ал.2. Отчели сте примерно 1000 лв. неразпределяеми разходи за стопанска дейност. В преобразуването в ГДД давате тази сума в увеличение на финансовия резултат, а сумата, определена съгласно ал.2 давате в намаление - примерно 300 лв.. Ива99 е илюстрирала как да изчислите коефициента и съответно данъчно признатия размер на разходите за стопанска дейност.
 " Дружеството попълва пътна книжка, на която са отразени изминатите километри. Бензинът се завежда по 302 и на база на изминати километри по пътна книжка се изписва и съответния разход. "

След като попълвате пътни листове / пътна книжка там би следвало да се отразяват не само километрите, но и до къде се е пътувало. Именно самите маршрути следва да указват къде и с каква цел са били извършвани пътуванията. Така ще разграничите стопанската и регламентираната дейност на ЮЛНЦ от пътуванията за управленски цели.На база изминатите километри ще определите и изразходваното гориво и съответно данъчната основа за облагане с окончателен данък на разходите за управленска дейност.


Нещо не виждам това становище, би ли писал къде го четеш или направо да го постнеш ?
ЗКПО
Чл. 204. С данък върху разходите се облагат следните документално обосновани разходи:
............
3. разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност.......

Какво друго освен да ти кажем честито! :laugh:
 :thumbup:
В коригиращата попълнихте ли по същия начин всечки реквизити - код 2 и дата на плащане / начисление същите като на предходните ? Ако има различни няма да стане . И като подавате коригираща първо изчакайте да я приемат нея, после подайте редовната.

от указанията за попълване на обр.6

"7. (изм. - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.) Код корекция - в полета от 7.1 до 7.4 се попълва:
буква "К" - когато се намалява размерът на декларираните задължения. В този случай, освен коригираните, се попълват и всички останали данни от съответната колона на подадената преди това декларация."

Като посочите нули ще се занулят подадените данни. Останалите данни от подадената обр.6 трябва да са обаче едни и същи - кодове, дати, период.
" Отхвърлиха ми Д6 коригираща с отговор, че нямам какво да коригирам ..."
Първите две подадени наистина ли са приети ? В коригиращата попълнихте ли код 2 като на подадените вече ? И щом подадената коригираща не ви е приета няма как да са станали три пъти.
Подайте сега коригираща - с нулеви данни и същата дата долу в колонката. Това ще нулира двете, ако са еднакви като записи. След това подайте редовна с правилните данни.
Благодаря ти за отговора, Таня-ЛС! Така си и мислех, само се опасявам, че не пазя това писмо......ще видя как ще се справя.
Да попитам нещо, че се колебая как да постъпя. В началото на годината получихме писмо от ЧСИ относно запор на едно наето лице. То се оказа майка и пратихме писмо, че е в отпуск за гледане на дете. Сега обаче майката вече е на работа и през януари 2013 вече ще трябва реално да и плащам заплата. Питам се дали е актуален този запор и длъжна ли съм да питам за това ЧСИ ? И като гледам практиката може и при друг ЧСИ да има запор - следва ли да търся информация за това или да и плащам без удръжки за запора ?
А реално от кога искате да освободите наетото лице ?
Аз например си начислявам и плащам такъв данък като СОЛ, защото си изплащам доход от личен труд в дружеството. Можете да прочетете Допълнителните разпоредби на ЗДДФЛ и по-точно пар.1 т.26 буква " и " , където личният труд на СОЛ в дружеството се приравнява за целите на данъчното облагане с трудово правоотношение.
Само да допълня, че става дума за реално начислен и изплатен доход за положен личен труд, а не просто за осигурителен доход.
Подавате Д1 за СОЛ и наетите лица, а Д6 само за наетите - за СОЛ подавате Д6 до 30.04.2013 г. със сумите на авансовите вноски за цялата година.
Не, не се включват, ако имате пред вид обр.6 за наетите лица.
Честит рожден ден, Мария! Много щастие, здраве и любов и хубав празник ти желая от сърце!
 :give_rose: :give_rose: :give_rose:
Този СОЛ, все мъти водата.......Та замислих се за него - до сега е бил 498/455 примерно. Пак така да си остане - не пречи. Все пак от фирмата му превеждаме осигуровките, пък било то и по ЕГН.
Ако отнеса после Дт 455 / Кт 459 - разчети с бюджета там мога да направя една аналитичност 4591 и 4592 за ЕИК и ЕГН - та по-скоро в "кюпа "
това са само плахи размисли по време на празници.......... :laugh:
irenabrili , не ми е чужда мисълта за това, което споделяш. Вероятно с времето и точно това ще направим - да оптимизираме индивидуалните си сметкопланове. Всички разчети бихме могли да адресираме по кредита на една разчетна сметка - 459 при мене е разчети с бюджета. признавам обаче, че ми е трудно в момента да се " разделя" с информацията, която ми дава в момента съществуващата аналитичност по сметки 453, 454,455.......Единствено си мисля, че в края на всеки месец бих могла да въведа операцията  Дт 453,454,455.../ Кт 459 - разчети с бюджета и тази сума да ми съответства на платежното или платежните, които ще съм пуснала за месеца . Но, както се казва - " поживем - увидим ".......може други да споделят нещо по-рационално.
Ако за този надвнесен данък отбележим, че искаме да бъде възстановен не би следвало да фигурира в единната сметка на фирмата и съответно не би следвало да има и надпис за уточнения. Посочваме си банкова сметка и отбелязваме, че искаме да бъде възстановен - до тука би трябвало всичко да приключи и да си получим обратно парите.
Аз го разбирам така - всичко платено след 01.01.2013 ще трябва да се придружава с декларация, защото няма иначе как да обвържат плащанията по единната вече сметка. Наем платен 12.2012 , ДДФЛ - платен 01.2013 и декл. по чл.55 ЗКПО. Само дано я сложат в ел.услугите без да се "упълномощаваме" отново от фирмите........