Освен това за чуждестранно физическо лице дължи ли се данък?

 :blush:

Чл. 37. (1) (Доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
Скрит текст :
Благодаря Ирена за отговора. Аз съм на същото мнение.

В изпратеното Ви писмо за запора ЧСИ не цитира ли някаква законова разпоредба , на основание на която се прави запора - тя би могла да даде ориентир и на отговора на Вашия въпрос.
Аз не знам отговора, но бих изказала мнение, че запорът би следвало да е върху цялата сума. Все пак издължаването или не на ДДС към бюджета не зависи от плащането по отделните фактури за приходи към общината.
Пак подчертавам, че не мога да дам аргументация на това си мнение и за това Ви питам за основанието в писмото на ЧСИ.
http://www.tita.bg/news/455

Данък за последното тримесечие по чл.37 се дължи и се декларира и внася до 31.01.2015 г..
http://balans.bg/6105-otpisani-vzemanija-s-iztekyl-davnosten-srok/

По отношение на авансовите вноски - имате време до 15.12.2014 да подадете декларация за тяхното намаляване.
За мин. година имам сч. и данъчна печалба 8 хил. лв, платен данък 800 лв, но не начислен в годишния отчет. Как мога да оправя тази грешка. Мога ли да го начисля през тази отчетна година напр. на 02.01.2014

Всъщност нямате и никакъв друг избор - важното е, че това начисление няма да промени нищо по отношение на данъци за минали периоди. Ще трябва да го отразите по сметка 122 / печалби за минали години /.
ЗДДС
..........
Чл. 112. (1) Данъчен документ по смисъла на този закон е:
1. фактурата;
2. известието към фактура;
3. протоколът.
...............
Чл. 124. (1) Регистрираните лица по този закон водят задължително следните регистри:
1. дневник за покупките;
2. дневник за продажбите.
(4) (Доп.- ДВ, бр. 108 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., изм.- ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Регистрираното лице е длъжно да отрази получените от него данъчни документи в дневника за покупки най-късно до дванадесетия данъчен период, следващ данъчния период, през който са издадени, но не по-късно от последния данъчен период по чл. 72, ал. 1.

Не, не сте задължени да включвате тези документи за покупката в дневниците по ЗДДС.
Тези болнични листове на СОЛ, които съм получавала , са имали надпис  собственик или управител.
От Указанията към уведомление чл.123 :
" Уведомлението се подава в случаите, в които работниците и служителите променят работодателя си без прекратяване на трудовото правоотношение и осигуряването им започва да се провежда чрез ЕИК по регистър БУЛСТАТ на новия работодател. В случаите, в които промяната на работодателя не води до промяна на ЕИК по регистър БУЛСТАТ, чрез който се провежда осигуряването уведомление не се подава."

Смятам, че можете да приложите въпросния член 123 във Вашия случай.
Пътен лист няма ли да свърши същата работа ?


http://info.mitnica.com/na/index1.php?p=cmr_conv

Вижте чл.4, чл.5 и чл.6 - ЧМР не е идентичен документ с пътния лист .
........Искат ми Оборотка за период 12м.Каква оборотка според вас да дам за този човек-той не води счетоводство?

Ако лицето не е задължено да води счетоводство / като упоменете и основанието за това / точно това и напишете - това е и основание за Вас да не представите оборотна ведомост, а само справка за оборота , както е писала и Марпан.
От Наредба 8, чл.3
(9) (Нова - ДВ, бр. 3 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 1 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г., предишна ал. 7 - ДВ, бр. 103 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) За лицата, осигурени на повече от едно основание по чл. 4 КСО, се подава декларация обр. № 1 и в случаите, в които на едно от основанията осигурителните вноски са внесени върху максималния месечен осигурителен доход.
(10) (*) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г.) Алинея 9 не се прилага за лицата, осигурени на основание чл. 4, ал. 1 от Кодекса за социално осигуряване за пълен месец върху максималния месечен размер на осигурителния доход и са получили възнаграждение за работа без трудово правоотношение за същия месец.

Само да отбележа, че освен подчертаното в текста е важно и обстоятелството, че става дума за лицата, осигурени на основание чл.4 ал.1 от КСО за пълен месец върху макс. осиг. доход.Ако това условие не е изпълнено то следва да се прилага ал.9.
аз също смятам,че трябва да се подаде Д1,за да се декларират обстоятелства,знае ли се един ден на лицето може да му потрябва стаж

Темата е от 2013 г. и до 31.12.2013 написаното в нея е вярно, но от 01.01.2014 вече е в сила нова редакция на Н-8 , която е цитирана от  pmihaleva :smile1:
Надявам се това разяснение на НАП да ти помогне:
dijit , както се казва не даваш никакъв шанс на ледниците да се съхранят....... глобално затопляне, факт :yes3:

След изчерпателния отговор над мен:)
Само да добавя, че ако ЕООД-то е регистрирано по ЗДДС трябва всеки месец до 14-то число да де подават декларации.
И след този точен отговор следва да направим извода, че пълно замръзване няма !  :lol:
Коригирайте само подадената обр.6 с код 8 - ДДФЛ не изисква засечка с подадената информация с обр.1 . Отбележете, че няма изискване за подаване на обр.1 .