Длъжностна характеристика сладкар, код по нкпд: 51202002
ДЛЪЖНОСТНА ХАРАКТЕРИСТИКА
СЛАДКАР

Клас по НКПД: персонал зает с услуги на населението
Код по НКПД: 51202002

I. Длъжностни задължения
Характеристика на изпълняваната работа: организира, ръководи, координира, контролира и участва в процеса на приготовлението на сладкарската продукция, нейното външно оформяне и издаването й; съобразява асортимента с наличните суровини и потребителско търсене; контролира доставката и съхранението на необходимите продукти по време, асортимент и количество; следи за експлоатационната готовност, ефективното използване и поддържане на оборудването и инвентара; контролира санитарно-хигиенното състояние на производствените помещения; контролира сроковете по съставянето и представянето на първичните счетоводни документи; прави рекламация на некачествените стоки и некачествено извършени услуги.
Отговорности: отговаря за: ефективното използване на суровините без да се нарушава технологията; намаляване материалните разходи в производството без да се влошава качеството на произвежданата продукция; правилното съхраняване на продуктите и готовата продукция.

II. Изисквания за заемане на длъжността: трябва да знае: нормативните документи по организацията и технологията на сладкарското производство; качествената и физико-химична характеристика и кулинарното предназначение на използваните суровини в сладкарското производство; правилата за експлоатация на машините и съоръженията; установените норми и срокове за водене на необходимата отчетност. Да има завършено средно образование и курс за професионална подготовка. Трудов стаж по специалността 5 години.

ІІІ. Подчинен е на специалиста по храненето и началника на отдел “АО” и “КБО”.

ІV. Подчинени длъжности – помощник-сладкар и работник кухня.

Изготвил:……………………………….

Утвърдил:……………………

Запознат съм с длъжностната характеристика и екземпляр от нея ми е връчен.

Служител:………………………………………………..
(трите имена)
Подпис:………………………

Дата:………………..
1.не в 29 и да в 31А

" Точки 29 и 30 се попълват само за лицата, работещи по трудови правоотношения, ако в т. 12.4 е попълнено "1" и лицето не попада в кръга на лицата по чл. 7, т. 1 - 3 от Закона за гарантираните вземания на работниците и служителите при несъстоятелност на работодателя

2.да
3.да

/ според мене /
Може ли повече инфо. в смисъл..чл..т..ал... от.... за адвоката , защото твърди, че след като лицето е в болнични предходния на уволнението месец не му се полага обезщетение по чл.225, ал.1 от КТ

Пожелаваме Ви въпреки адвоката да се справите успешно със ситуацията .  :good:

/ още не е приета забраната счетита да дават някои юридически консултации /
Няма как да се спести данък дивидент при скрито разпределение на печалбата и наличие на разпоредбата на  чл. 194 от ЗКПО във връзка с т. 4, б. ”в” от § 1 на ДР на ЗКПО.

Ние в случая не казваме, че има скрито разпределение на печалбата - точно обратното - коментираме как да не се изтълкува така. Именно при разчета собственикът "връща" парите обратно с тази цел.А тези въпроси, които сте маркирали възникват при всяка ревизия по ЕГН независимо дали дадени лични разходи са направени през фирмата или не.
Основателни са донякъде - зависи от относителния дял на тези разходи в сумата на разходите на фирмата. Иначе чисто теоретично по този начин могат да се "спестят" и други данъци освен данъка върху дивидента, ама от НАП не пасат трева.

Точно така си е и това май изпраща този вариант в "историята" , освен ако някой не заложи на принципа "риск печели - риск губи " .
Винги ме е занимавала една мисъл във връзка с темата . Ясно е, че ще се използва един от двата начина - разчет или разход и преобразуване. Използването на разходна сметка води до намаление на счетоводната печалба и от там при евентуалното и разпределение се дължи по-малка сума за дивидент и респективно за данък. Това е много удобно за фирмата, защото ще си е "спестила" данък дивидент с помощта на един счетоводен разход, който не е данъчно признат. Това обаче не ми се струва много издържано , защото пряко засяга фиска.

Честно казано този начин доста ме е изкушавал , но съм се въздържала да го ползвам именно поради по-горе посочените ми съображения и ползвам разчет.
/ ех, този принцип на предпазливостта /

Дали опасенията ми са основателни ? До момента ги намирам за такива, но знае ли човек.....
" През банковата сметка на фирмата е преминал личен разход на управителя... "

Какво означава управителят да очаква да получи сумата си обратно  ?  Хем фирмата му платила личен разход, хем пари да получи още ли ? :hmmm:
Платен е личен разход през фирмена сметка - по-скоро управителят има да възстановява пари на фирмата.
Изброените изключение в чл. 70, ал. 2, т. 1 не се ли отнасят за самите превозни средства, без значение основната дейност на фирмата?

ЗДДС
........
чл.70
........
(2) Алинея 1, т. 4 и 5 не се прилагат, когато:
1. превозните средства по ал.1, т.4 се използват единствено за транспортни и охранителни услуги, таксиметрови превози, отдаване под наем, куриерски услуги или подготовка на водачи на моторни превозни средства, включително при последващата им продажба

Правилно сте се ориентирали - изключенията се отнасят до самите превозни средства и Решението на съда, което сте приложили само потвърждава това законово положение.
Здравейте,

имам малко въпроси относно касовите апарати:

1. ако фирма разполага с два офиса то има ли възможност да използва само един касов апарат?

2. При плащания с ПОС терминал бележките от ПОС терминала къде би следвало да се съхраняват?

Касовият апарат е за обект - колкото обекта толкова КА. Разносната търговия е без обект, но такова е естеството на дейността в този случай. Иначе за бележките от ПОС - терминала - съхранявайте ги заедно с касовите бележки от КА.
Аз имам леки съмнения за отпуската по чл.167 А, защото в Кт е записано - след използване на отпуската по чл.164 лицето има право на ....

Ами след като няма право на такава по чл.164 би трябвало да има право на 167А след 410 ден.Окуражава ме и мнението на Таня-ЛС в това отношение.  :smile1:
И какъв извод си направи?

Направих си следния извод :
1.След като детето е дадено на детска ясла/градина няма право на отпуск по чл.164 КТ
2.След като няма право на чл.164 може да ползва отпуск по чл.167А КТ след изтичане на 410 ден
3.За да удължи времето на престой в къщи може да ползва резерва си от натрупан платен отпуск , неползван до момента , както и на неплатен до 30 работни дни, ако не желае да има прекъсване на трудовия стаж с повече дни в неплатен.

/ както се казва няма "изненади" в схемата, няма неоткрити територии...../
На всички много благодаря за изказаните мнения. 
Бяхте ми много полезни , да сте живи и здрави !
:give_rose:  :give_rose: :give_rose:
Явно законово няма право майката на отпуск по чл.164 / след поставеното изискване да не е дадено на ясли и градини / . А дали би могъл да се ползва при гледане на детето до 2 г отпуск по чл.167А в този случай...../ пак съм в търсене на вратичка някъде / . В чл.167А пише "след използването на отпуск по чл.164" , но като няма право на такъв.......
Моята племенница беше от "ония" майка. При нея се получи доста интересно - върна пари само за дните, през които детето е посещавало ясла.

Точно, Марпанче, в това намирам някакъв прецедент и "рационално" зрънце..........
Въпрос ли е , какво е и аз не мога да го формулирам, но за какво става дума накратко :

КТ
Отпуск за отглеждане на дете до 2-годишна възраст (Загл. изм. - ДВ, бр. 25 от 2001 г., в сила от 31.03.2001 г.)
Чл. 164. (1) След използуване на отпуска поради бременност, раждане или осиновяване, ако детето не е настанено в детско заведение, работничката или служителката има право на допълнителен отпуск за отглеждане на първо, второ и трето дете до навършване на 2-годишната му възраст и 6 месеца за всяко следващо дете.

Отпускът по чл.164 категорично е обвързан с условието детето да не е дадено в детско заведение. Ако посещава такова - отпуск не се полага по точно този член. В същото време преди години , когато накараха майките с деца, дадени на ясли и градини да връщат пари не си спомням да се говореше изобщо по въпроса какво става с отпуска им по чл.164 , който са ползвали за това време. Един вид те си останаха осигурени без право на обезщетение.
Майка ще даде детето си на ясла след навършване на 410 ден. Не иска обезщетение от НОИ само иска да има правото на отпуск , за да може да се грижи за детето си докато то свикне в яслата / което не става моментално / .Пита ме може ли да е в такъв отпуск , детето да е в ясла и да не подава документи за обезщетение в НОИ. Отговорът е в самия член 164 и не буди съмнение, че не може.

И все пак - за "ония" майки май така стана - без обезщетение, но в отпуск по чл.164. Някой да има идея за някаква " магия " майката да е в отпуск по чл.164 , а в същото време да не получава обезщетение ?
Преди да задам въпроса дадох отговора, но все пак може би практиката е "родила" нещо " нестандартно " ?  :(
toni_ilievaa ,
Вижте тази тема, обърнете внимание и на мнението в статията на данъчния консултант Лиляна Панева.
http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=7630.0


 :good:
 Може ли съвет относно тази счетоводна грешка?

toni_ilievaa ,

нямате счетоводна грешка, всичко Ви е правилно. Включете си тази покупка в описа, защото за нея си имате право на данъчен кредит.
Здравейте, имам следният казус - фирма създадена през 2014 и Не регистрирана по ЗДДС, решаава да се регистрира сега. Обаче има ДМА под 700, които са осчетоводени като разход, управителят иска да се позова на счетоводната грешка и да ги осчетоводя като материали, за да може сега при регистрацията по ДДС да ползва ДК. Може ли съвет относно тази счетоводна грешка?

Това, че законът Ви е дал право да осчетоводите съгласно счетоводната Ви политика нещо на разход не го прави "неналично" . Ако съм си купила компютър за 600 лв. при праг на същественост 700 лв. компютърът си е наличен без никакво съмнение .   :smile1:
В СС 2 са разгледани методите, по които се изписват СМЗ .

Скрит текст :

За съжаление сред тях няма метод на надценката като това не пречи той да се коментира и използва. Друг е въпросът , че решението за това е лично и прилагащият го трябва да може да го защити при евентуална проверка. Фактът, че се колебаете доколко е правилен говори сам по себе си, че имате разбирането , че стойностното водене на СМЗ не е съобразено по никакъв начин със СС 2. Попаднах на едно мнение на експерт - счетоводител, което не споделям, но може то да Ви даде необходимата мотивация да приложите или не надценката като метод на изписване на стоките.

 Отчитане на стоково-материални запаси

Скрит текст :


В същото време има съдебна практика, която не е в подкрепа на това становище и вероятно сте разглеждали различни дела по този повод . Прилагам линк към едно подобно .

http://www.admcourt-varna.com/site/files/Postanoveni-zakonni-aktove/2012/07-2012/0261d811/35360412.htm

Най-добрият вариант е, ако има подходящ софтуер за отчитане на СМЗ или ако такъв няма управителят/собственикът на фирмата да могат да Ви предоставят информация за продадените бройки от всяка стока или група стоки / зависи как сте ги обединили аналитично / . 
http://zakonnik.bg/document/view/pismo/137511/229681

Основната икономическа дейност за целите на осигуряването зависи от броя заети лица в дадена дейност, а не от приходите от продажби по дейности. Приходите от продажби са определящи за основна дейност за целите на НСИ.