И заемът иска връщане, а очевидно няма пари в касата........
 :wave:

чл.25 ал. 6
На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли

Как да го начислим след датата на данъчното събитие ?

Нека си представим, че през даден месец имаме издадено само едно кредитно известие и само то ще фигурира в дневника за  продажби. :smile1: Не съм имала такъв случай и наистина не знам как би се " държала " програмно " СД по ДДС , която ще трябва да отчете покупки и само една продажба с минус - въпросното КИ .  :smile1:
Не успях да се убедя от прочетеното, че трябва да начисля ДДС не когато е датата на данъчното събитие, а когато е датата на издадената фактура . Важното е всеки да може да защити тезата си пред когото трябва и то , ако въобще се стигне до там .  :smile1:
СОЛ не е задължен да има касов апарат . Би следвало да му платят с РКО.
чл.25 ал. 6
На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли

Начисляването на данъка следва да стане за месеца, в който е настъпило данъчното събитие без значение кога е станало плащането. В тази връзка каквато и да е издадената фактура - по банка или в брой следва да имаме яснота за датата на данъчното събитие и оттам да преценим периода за начисляване на ДДС. В питането по тази тема приемам, че датата на данъчното събитие е 08.2013, доколкото не е уточнено друго. :smile1:
Правилно са си поискали фактура от лицето. Даже да не е точно фактура - документ , съдържащ необходимите реквизити. Фактурата изпълнява чудесно тази роля. :smile1:
Какъв документ ще се издаде за да се включи ДДС-то в м.,08?
Нали е издадена касова бележка и сумата ще се отрази в отчет продажби за 08.2013 ?

След като фактурата е с дата от м.09, не би могла да фигурира в дневник продажби за м.08.
Да, фактурата със септемврийска дата не би могла да се включи 08.2013 .

А самата фактура като се включи в м.09, как ще бъде отразена в колоните на дневник продажби? Нали ДДС-то вече е начислено в м.08.

Нали от септемврийския отчет на КА ще извадим сумата на всички издадени фактури в брой и така ще имаме записана фактурата в дневника и касовия отчет, намален със същата сума......
Да, при авансовите плащания нямаме данъчно събитие. :smile1:
" 3. чл. 86 ал. 1 Регистрирано лице, за което данъкът е станал изискуем, е длъжно да го начисли, като:
1. издаде данъчен документ, в който посочи данъка на отделен ред;
2. включи размера на данъка при определяне на резултата за съответния данъчен период в справка-декларацията по чл. 125 за този данъчен период;
3. посочи документа по т. 1 в дневника за продажбите за съответния данъчен период. "

Да опитам.......
1. Законът дава право да се издаде данъчният документ в 5 дневен срок - следователно няма проблем, че касовата бележка и фактурата са издадени в два различни периода
2." чл.25 ал. 6 На датата на възникване на данъчното събитие по ал. 2, 3 и 4:
1. данъкът по този закон става изискуем за облагаемите доставки и възниква задължение за регистрираното лице да го начисли - ако датата на данъчното събитие е датата на плащането то съответният период, за който сме длъжни да начислим ДДС в случая е август
3.Съответният данъчен период за издадената 09 фактура си е 09, мисля.

Отправната точка за начисляването на ДДС е датата на данъчното събитие и в този смисъл е и решението, което ще вземем при отразяване на ДДС при издадена фактура по банка независимо от датата на фактурата.
Това би трябвало да е залегнало във Вътрешните правила - кои длъжности считате за сходни по отношение признаването на стажа по тях за начисляване на клас. Тези, които изброявате обаче не ми се струват ни най-малко сходни с портиер . :smile1:
Фактурата ще си я включите септември, а август ще опишете само фактурите от август и разликата ще дойде в продажби за населението - в касовия отчет, намален с фактурите в брой. Септемврийската фактура ще си опишете септември. Тя няма да повлияе на резултата за 09.2013, защото с нея ще намалите сумата на касовия отчет за 09.2013 / касов отчет минус  издадените фактури в брой за 09.2013 / .
Понеже съм извън времето за редактиране, да коригирам тази част от отговора си :

" " Има ли някакъв проблем, че ще има разминаване между отчета от касовия апарат и включените продажби? "

Не, няма проблем ."

Отчетът от касовия апарат би трябвало да влезе в дневниците за август месец - няма как да отчетете продажбата септември. В такъв смисъл не трябва да има и разминаване между отчета от КА и отчетените продажби в дневника за продажби .
" Имаме касов бон от 31.08., днес към него е издадена фактура (спазен е 5-дневният срок).
Включвам си продажбата в Дневник продажби за м. Септември като посочвам съответната фактура? "


Продажбата ще се отчете с отчета за продажби за 08.2013 - сумата ще се отрази в разликата между показанието на касовия отчет за месеца, намален с издадените фактури за 08.2013.

" Има ли някакъв проблем, че ще има разминаване между отчета от касовия апарат и включените продажби? "

Не, няма проблем .
Не, защото няма какво да декларирате относно осигурителни вноски .
от системата "Въпроси и отговори" НОИ


Въпрос: Получавам парично обезщетение за бременност и раждане по болничен лист 45 дни преди термина, но трудовото ми правоотношение беше прекратено. Имам ли право на парично обезщетение за бременност и раждане и какви документи следва да подам за да продължа да го получавам?

Отговор: Съгласно чл. 52 от Кодекса за социално осигуряване при прекратяване на осигуряването за общо заболяване и майчинство през време на получаване на обезщетение за бременност и раждане на осигуреното лице се изплаща парично обезщетение до изтичане на срока на обезщетението за бременност и раждане, т.е. до 410 календарни дни.

Когато Ви бъдат издадени и следващите болнични листове при бременност и раждане Вие следва да ги представите на Вашия работодател, а той да ги представи в съответното териториално поделение на НОИ, независимо че трудовото ви правоотношение с този работодател е прекратено. Към болничния лист след този за раждане трябва да приложите декларация, приложение № 1 към чл. 3, ал. 3 и ал. 4 от Наредбата за изчисляване и изплащане на паричните обезщетения и помощи от ДОО.

За изплащане на парично обезщетение при бременност и раждане за остатъка след 135-я календарен ден до 410 календарни дни по чл. 50, ал. 1 от КСО трябва да попълните и подадете при бившия си работодател заявление-декларация, приложение 2 към посочената наредба, а той да я представи в съответното ТП на НОИ.
Тук ще прочетете точно какво трябва да направите във Вашия случай

http://www.nssi.bg/forusers/faq/243-faqbgbenefits/974-faqbenefits8
С допълнително споразумение съм променяла вида на трудовия договор от срочен на безсрочен - в справката на НАП ми фигурира след регистрацията на ДС с код 01. Не е необходимо да прекратявате, а след това пак да назначавате лицето. Преди месец трябваше да прекратя трудов договор на такова лице - прекратих го с основание 01, а не с основанието на сключения първоначално ТД 02.  :smile1:
След като имате 12 месеца осигурителен стаж имате право на обезщетение за бременност и раждане. Представянето на първия болничен и придобиването на това Ви право ще бъде преди освобождаването Ви от работа. Вероятно договорът Ви по тази програма е срочен и поради тази причина ще Ви бъде прекратено трудовото правоотношение ?
До 410 - тия ден ще получавате обезщетение от НОИ.
Ако правилно сте издавали и попълвали  СИС би трябвало да удържате ДДФЛ , да изплащате разликата между договорената сума и удържания ДДФЛ и да издадете на лицето служебна бележка с размера на удържания данък , за да попълни правилно ГДД и да внесе разликата между годишния размер на ДДФЛ и удържания от Вас .