Не, аз не искам да ги заместя. Искам да има подадено и за лицето по трудов договор и за СОЛ-а, но беше пропуснато да се подаде за СОЛ.Затова сега подадох редовна декл.обр.1 и за него, но се притесних нещо да не се обърка така предходната подадена за служителката по ТД.

Правилно Ви разбрах. Всичко е точно - имате две Д1 в системата.  :smile1:
Та просто искам да разбера как стоят реално нещата на практика, защото не ми се струва някак логично някой, който например е продал орехи за 500-1000 лв, да го карат да води отчетност.

Здравейте !
Всъщност на практика става ето така, както сте описал това, което правите / или възнамерявате да правите / .
На теория - може да видите в ЗДДФЛ чл.13 кои доходи са необлагаеми. За всички други, ако не отчетност се дължи данък. За повечето - и осигуровки.
При желание може да се обърнете към счетоводител, който по-обстойно и точно да Ви насочи, какво да правите, ако решите да промените практиката си  / или виждането си за нея / .
Това са две различни декларации - за две лица и няма как едната да замести другата.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,4268.0.html

Може да прегледате и тази тема и да си сключите под някаква форма договор с полагащия личен труд собственик .
Здравейте,
Имам съдружник в ООД, който е СОЛ, без личен труд.
В дружеството има автомобил и съдружника ходи в командировки и ли полага личен труд за дейността на дружеството. Няма други лица в дружеството, наети по ТД и др. обл. договори.

Както и да го кажем едно е ясно - въпросният съдружник полага категорично личен труд, но просто няма възнаграждение за него. Дали ще е договор за полагане на личен труд или граждански договор - разлика няма никаква в случая , както и ХХХХХ е писала. Договорът е необходим , за да имате право , съгласно изискването на ЗКПО , за данъчно признати разходи за командировка на същия този съдружник.

обаче съдружника ми е само СОЛ, а не СОЛ с личен труд,

Такова нещо направо е невъзможно  - след като съдружникът е СОЛ значи е декларирал, че упражнява дейност чрез подаване на ОКД5. След като упражнява дейност значи полага личен труд. Друг въпрос е, че за това няма възнаграждение и сключен договор .

https://www.tita.bg/laws/234

РЗОК не финансира дейността на лекари/зъболекари , а заплаща договорени и извършени от тях дейности.
Закон за счетоводството
Чл. 3. (1) Текущото счетоводно отчитане се организира по реда на този закон и се извършва по способа на двустранното счетоводно записване.

(2) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на всички стопански операции, които водят до изменения на имущественото и финансовото им състояние, финансовите резултати от дейността, паричните потоци и собствения капитал, в хронологичен ред.

(3) Предприятията осъществяват текущото счетоводно отчитане на основата на документална обоснованост на стопанските операции и факти при спазване изискванията за съставянето на документи по този закон.

(4) Едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50 000 лв., могат да отчитат дейността си по способа на едностранното счетоводно записване.

Да, коригирам се - ал.8. Регват се след това плащане. :smile1:
ЗДДС
чл.25
(7) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., доп. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., предишна ал. 6 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Когато, преди да е възникнало данъчно събитие по ал. 2, 3 и 4, се извърши цялостно или частично авансово плащане по доставка, данъкът става изискуем при получаване на плащането (за размера на плащането), с изключение на получено плащане във връзка с вътреобщностна доставка. В тези случаи се приема, че данъкът е включен в размера на извършеното плащане.
Управител е по ДУК в друго дружество.

В това друго дружество лицето съдружник ли е ?
Значи още на този етап има нещо гнило....

Ако това е начин / и ако той е допустим / за избягване на осигуровки сигурно щеше да си е доста често срещано явление.  :smile1:
В лекс има теми по този въпрос и питащата може да потърси там. Може да стане упълномощаване за извършване на някои определени управленски действия, може да се делегират права на друго лице като търговски пълномощник, но управител да упълномощи някого да е управител / без да е вписан в ТР / - едва ли. Пък и нека тези собственици се допитат до юрист . На какво ли не сме се нагледали обаче - май най - доброто е човек да не е толкова авантюристично настроен и да мисли и самият той.
 В Търговския регистър е лицето с ДУК.

Получава се май, че управителят не управлява.
Лице се осигурява по трудов договор на максималния размер от 3хил лв. Управител е по ДУК в друго дружество. В него не полага труд, упълномощил е друго лице да изпълнява управленските функции.

А в Търговския регистър Управител е кой ?
ЕТ е физическо лице . Не е отделен правен субект от ФЛ по ЕГН.
Принципно вписвате идентификатора на задълженото лице - ако е ФЛ - ЕГН, ако е ЕТ - ЕИК. Както и да го внесете обаче ще отиде на едно и също място - в партидата на ФЛ-ЕТ.
Нямате информация дали тези стоки ще напускат територията на страната - при това положение сте направили необходимото. Ако ще се изнасят / съответно Вие да реализирате ВОД / щяха да Ви уведомят и да реагират на начисленото ДДС. Само наличието на ДДС номер не е причина да подавате VIES .
И в двата случая стоките са продадени на територията на Р България

 При издаването на фактурите е начислено 20% ДДС и за двете фирми, друго необходимо ли е да се прави от страна на българската фирма.

 При така описаната ситуация - нищо повече.