https://ekspertis.bg/document/view/qanda/147111/0/5f80d4bdaf9913a36a87cb4bfac9967c_ce88e95045a4cc85317dfe65d23d2359

 В бр. 11/2014 г. на сп. „Актив”, Георги Петков, данъчен консултант, отговаря на следния въпрос: Как се осчетоводяват разходите за застраховки на служебни автомобили?

   
Скрит текст :


Признаването на разхода няма връзка с това, кога е направено плащането.  :smile1:
Да разбирам, че са изминалите години няма как да бъдат възстановени, но мога да подам за 2019 г.  поне.

И за изминалите години могат да бъдат възстановени при условие, че данък е удържан .

https://www.ruskov-law.eu/sofia/article/prihvashtane-vyzstanovjavane-danychni-zadylzhenija.html
от статията :
" Искане може да се подаде до изтичане на 5 години, считано от 1 януари на годината, следваща годината на възникване на основанието за възстановяване, освен ако в специален закон не е предвиден друг срок. "
А Вие сте...?
Как и кога  се декларира  данъка - с декларация по чл. 55 до края на месеца, следващ тримесечието на плащане. Ако има удържан данък
Вчера всичко ми бе прието, нима днес не намира вчерашните записи?

Нищо отказано няма ? Виж за всеки случай в структурата на файла дали фигурира този нает с код 28.
Предполагам, че и третия и четвъртия болничен се явяват продължение на първия

Точно така.

https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=15290.0
Вижте линка в отговор 1 - пример 4.
 когато се свържа с тях ми казват ПРОВЕРКАТА НЕ Е ПРИКЛЮЧИЛА...

Здравейте !
Бих Ви посъветвала да направите писмено запитване и да вземете решение за последващи действие след техния писмен отговор. По телефон или на гише могат много неща да казват - кой какво казал - гони вятъра . А и писменото Ви запитване може да ускори решаването на проблема Ви.
Хубав ден !
 или да продължим да го осигуряваме на ДУК, докато не излезе решението за пенсиониране? :blush:

Това има смисъл само, ако не сте убедени, че лицето е изпълнило изискванията за пенсиониране и изчаквате да се потвърди и от документа на НОИ. Разпореждането обаче влиза в сила от датата, на която лицето е придобило това право независимо кога ще излезе като официален документ. Тогава ще имате едни внесени осигурителни вноски, които не може да претендирате да се върнат, а само да послужат за преизчисление на пенсията по определения за това ред.
Здравейте отново в тази тема !  :smile1:
Беше поставен и дискутиран въпроса дали лице, придобило право на пенсия при назначаване / след това събитие / и последващо прекратяване на ТД има право на обезщетение при пенсиониране. Понеже ми възникна такъв случай на практика направих запитване в МТСП. Може би ще е полезно да го постна точно в тази тема с идеята да е полезно на интересуващите се .

Въпрос : Лице придобива право на пенсия и се пенсионира в момент, когато не работи. Впоследствие започва работа и след години напуска. Има ли в този случай право на обезщетение по чл.222 ал.3 от КТ ? Благодаря.

Отговор : Уважаема г-жо ........ , Обезщетението по чл. 222, ал. 3 от Кодекса на труда (КТ) се дължи от работодателя само при прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването. Към момента на прекратяване на трудовото правоотношение работодателят извършва преценка, дали правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито от работника или служителя по време на действие на правоотношението. Следва да се има предвид, че ако правото на пенсия за осигурителен стаж и възраст е придобито преди сключване на трудовия договор, няма правно основание за изплащане на обезщетение по чл. 222, ал. 3 КТ. ЛТ/
за глобата / ако въобще се стигне до нея /
КСО
Чл. 355. (Нов - ДВ, бр. 105 от 2005 г., в сила от 01.01.2006 г.)
 
Скрит текст :
Защо не опитате по електронен път за заличите едното ЕГН и да подадете редовна с другото ? В случая нямате корекция и срокове за това - ще подавате редовна неподадена Д1. Мисля, че системата ще приеме двете декларации.
След като лицето си е вписано като управител в Агенцията по вписванията няма какво друго да правите или отбелязвате. Преминаването от ДУК към СОЛ не променя това обстоятелство.
В Д1 подавате последен ден в осигуряване с датата на начало на самоосигуряването, ако не искате да има прекъсване.
В Декларация обр.1

В Д1 подавате последен ден в осигуряване.
След това искаме да продължи като СОЛ само със здравна осигуровка. Интересува ме, от коя дата ... да подадем декларацията за СОЛ?Датата на излязлото решение за пенсиониране ли?

Принципно това е датата, от която лицето упражнява дейност като СОЛ. Доколкото явно идеята е да има само здравни осигуровки то това следва да е най-рано датата, на която е придобило правото да се пенсионира .

Интересува ме, от коя дата трябва да подам в регистъра прекъсване на ДУК-а
В кой регистър ?
Интересно е другият съдружник с какъв капитал ще влезе. :smile1:

Може да го изчакат - първо да влезе, а пък после да си увеличат капитала и да го зарадват / или не / с увеличен дял.  :smile1:
Да ,прави сте! Това означава, че ще издадем фактура с ДДС - 20 %. Нали така?

Да.  :smile1:
Явява се износ, но не напуска страната ?!

Чл. 17. (1) Място на изпълнение при доставка на стока, която не се изпраща или превозва, е мястото, където стоката се намира при прехвърляне на собствеността или при фактическото предоставяне на стоката по чл. 6, ал. 2.
........................ ...
Чл. 28. Облагаема доставка с нулева ставка е:
1. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на доставчика;
2. доставката на стоки, които се изпращат или превозват от място на територията на страната до трета страна или територия от или за сметка на получателя, ако получателят е лице, което не е установено на територията на страната; тази разпоредба не се прилага, когато стоките са предназначени за зареждане, оборудване и снабдяване на плавателни съдове и въздухоплавателни средства, които се използват за спортни и развлекателни цели или за лични нужди.
Моля да ми кажете как да реагирам ....

...както са Ви съобщили в предписанията - това е правилния начин .
Срокът за корекция по електронен път е изтекъл.