01.2008 и 02.2008 стоят неизяснени и явно това повдига въпроси - защо има осигуровки като няма дейност ? Или ако има дейност и е патентна защо не е декларирана ?
Не са ли същите, каквито са били необходими на ООД-то ?
 :wave:

от указанията в декларацията по чл.50 за попълване на Т 1

Скрит текст :

Ясно е казано кои месеци трябва да се вземат при определянето на месечния осиг. доход. Според мене проблемът може би идва от това, че имате посочени месеците януари и февруари като месеци на упражняване на дейност , а в приложенията на декларацията по чл.50 имате декларирана такава само патентна. Неслучайно Ви попитах януари и февруари извършва ли лицето изобщо някаква дейност или осигурителните вноски са недължимо внесени ? Няма значение, че за този период имате подадена ОКД5 за упражняване на дейност - на практика имате ли такава ?
Излиза, че според ОКД5 лицето упражнява дейност през 01.2008 и 02.2008 , а има доходи само от патент, който е деклариран от 03.07.2008......
С какви аргументи се обосновава ревизорът от НОИ ?
"....започване на д-ст 03,2006 и прекъсване 01.03.2008г......."

Излиза, че за периода 01.2008 - 02.2008 СОЛ се самоосигурява без да упражнява дейност ли ? Или упражнява дейност, от която няма доход ? Смятам, че доходът се разпределя за месеците на упражняване на дейност като СОЛ , а във Вашия случай влизат и месеците 01.2008 и 02.2008 .

Като публикувате някакви документи закривайте личните данни на лицето.
КТ
...............
чл.222
...............
(3) (Изм. - ДВ, бр. 2 от 1996 г., бр. 25 от 2001 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение, след като работникът или служителят е придобил право на пенсия за осигурителен стаж и възраст, независимо от основанието за прекратяването, той има право на обезщетение от работодателя в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 2 месеца, а ако е работил при същия работодател през последните 10 години от трудовия му стаж - на обезщетение в размер на брутното му трудово възнаграждение за срок от 6 месеца. Обезщетение по тази алинея може да се изплаща само веднъж.
 :ok: Така е - успех !
Да , точно така .  :smile1:
Обр.6 при  намаление на суми ще бъде с код корекция. При намаление - верните суми , които коригирате плюс всички останали, каквито са били. При увеличение - редовна само със сумите в увеличение.
 :give_rose: :thumbup: :give_rose:

мерси за добрата новина
Всъщност в практиката имам впечатление, че пенсионер -СОЛ и отдаващ под наем е доста често срещан вариант , поне аз почти нямам СОЛ - ове без доходи от наем . Те се явяват удобни за някои варианти на законно спестяване на данъци.
dyndla ,

отговорила съм така, защото има и пенсионери - СОЛ, които са избрали да се осигуряват . Иначе, ако не е така - ясно, че само Т 2 ще трябва да попълват.  :smile1:
В случая стигаме до въпроса относно това, че въпросите трябва да бъдат коректно задавани от питащите и няма въпрос по принцип и отговор по принцип.
Малко да допълня нещо по темата. Да си представим, че пенсионерът е СОЛ . Получава доход от наем и на основание на обстоятелството, че е СОЛ следва да попълни и Т1 и 2 , независимо, че не е безработно лице. И респективно ще впише , съгласно изискванията на Т2 в колона три и размера на пенсията си. Единственият вариант, при който няма да попълва Т 2 е, ако е физическо лице, което не е СОЛ и е пенсионер.  :smile1:
Само да се допълня, че да - наемът не е осигурителен доход, но е доход, върху който се дължат здравни вноски.
Ирена, не си права, защото - да, не е осигурителен доход, но безработните лица попълват при доходи от наем таблица 2 и , ако проиграеш попълването и в този случай ще се убедиш , че размерът на пенсията има значение за определяне на облагаемата със здравна осигуровка част от наема особено при високи наеми - влияе при ограничаването им до максималния размер на осигурителната вноска. Това, че при ниски наеми няма математическо отражение за размера на здравната осиг. вноска не значи, че не се попълва пенсията. Какво правим на практика е едно, а кое е правилно - друго .Иначе в указанията ясно е казано, че колона три се попълва и при доход от пенсия. Или да не ги четем ? :wave:
 :wave:
Всъщност пенсията намира отражение и се вписва в приложението за изравнителните вноски - Таблица 2 от ГДД чл.50 .

от указанията за попълване на Т2

" 3. Колона 3 се попълва от лицата по т. 1 от указанията, имащи доходи, върху които се дължат осигурителни вноски: от трудови, служебни и приравнени към тях правоотношения; от пенсии; доход върху който се внасят здравноосигурителни вноски за периодите на временна неработоспособност, бременност и раждане, отглеждане на малко дете; от суми, изплащани за сметка на социалните разходи; от възнаграждения по договори за управление и контрол на търговски дружества, ЕТ, на неперсонифицираните дружества, както и синдиците и ликвидаторите; от трудова дейност на изборни длъжности; като служители с духовно звание на Българската православна църква и други регистрирани вероизповедания по Закона за вероизповеданията. Тези лица вписват полученото възнаграждение или минималния месечен осигурителен доход за съответната професия. "
Тука има доста дискусии по въпроса - потърсете, защото темата действително е многократно обсъждана.
Прилагам и едно писмо на НАП по въпроса.

Скрит текст :Иначе и ХХХХХ Ви е отговорила - да, може да се самоосигурява на 420 лв. , да се удържа ДДФЛ при изплащане на личен труд и да, трябва да има и договор .
Бихте ли задали по-ясно въпроса си ? По какъв член освобождавате лицето и какви точно обезщетения му дължите и изплащате ?
Без да вземам участие в дискусията само искам да Ви посъветвам да си наемете счетоводител, защото питанията Ви определено подсказват, че имате нужда от професионален съвет и то по основни въпроси.

Да, месечната сума не изисква осигуровки, а годишната как я разбирате - еднократно за годишно приключване или ежемесечна работа ? Ако е последното това твърде много наподобява трудов, а не граждански договор.........