В посочения пример имаме посочени общо приходи 450 и общо разходи 420. Изключваме от тях 400 приходи и 410 разходи, които са за нестопанска дейност. Остават за облагане 50 приходи, за които имаме 10 разходи. Така, ако няма суми за увеличение или намаление на счетоводната печалба то тя ще е 40 .Толкова ще бъде и данъчната печалба от стопанската дейност. Данъкът ще бъде 4 единици.
vanio123 ,
може би въпросът е кои приходи , а и разходи би трябвало , се изключват при попълване на ГДД по чл.92 ЗКПО , когато ЮЛНЦ има и стопанска дейност ? В дадения от тебе пример общият размер на приходите е 450 .От тях 400 са за нестопанска дейност. Точно те се изключват  от общия размер на приходите, за да останат 50  приходи от стопанска дейност за преобразуване в ГДД. Този коефициент, който правилно си изчислил служи за определяне на сумата на неразпределяемите разходи , която ще отнесеш за разходи от стопанска дейност. Ако такива неразпределяеми разходи има за 20  примерно то 20*коефициента е сумата , която ще бъде разход за стопанската дейност, а другата част е за нестопанската.
Не би трябвало да подписвате такава декларация, защото това е документ с невярно съдържание .
Лицето не извършва търговия нито на едро нито на дребно. Получава комисионна за дейността си като търговски пълномощник и тази дейност не фигурира в списъка на патентните дейности в ЗМДТ.Облагането е по общия ред , а не на патент, както и Вие сте предположили.
За прихващането на ел.енергията от наема според мене би било добре да имате споразумение в писмена форма. То ще ви е основанието да не заплащате пълния размер на наема.
Бих опитала нещо такова примерно.
1.Начисляване на наема
602 / 401  - 1000 лв. , ако това е цялата сума
2.Плащане на наема
454/401 - 90 лв. ДДФЛ
401/501 - с останалата сума минус ел.енергията
401/501 - РКО за платената ел.енергия
И споразумение между страните за прихващане на ел.енергията от наема.
Ел.енергията от фактурата си осчетоводявате наполовина за разход.
Би ли споделила какво ще се получи с код 27 ? Интересно защо го има като не е активен - сега в момента всъщност не знам как е.
eli501 , ако тази фактура по повод направеното от Вас плащане все пак ще я получите, макар и със закъснение през 2013 примерно, то си начислете разхода през 2012 / в случай, че се отнася за 2012 / и при получаване на фактурата закрийте разчета.
Имам предвид, че ако имате разход или стока бихте могли да начислите 602 , 304 / 499 за 2012 и през 2013 при получаване на фактурата за вземете операцията 499 / 401. Така ще закриете разчета по 499 и плащането по банката.
 Да ви разбирам че като фактура не мога да я отразя?

На практика нямате такава.
ditzve, пробвла ли си да попълниш електронния вариант с код 27 ? Веднага като пуснаха справката пробвах, но не ти дава да избереш код 27 , който е за режим на етажна собственост. Не можеш въобще да въведеш. От тогава не съм повторила и не знам.Не знам да е имало нова версия на продукта и при това положение не би могло да се въведе доход на този код.
След като ДУ не е трудов не можете да го направите за часове, определяте възнаграждение и осигурявате на МОД за управител за съответната дейност. За целите на облагането ДУ е приравнен на трудов.
ДУ с лицето като облигационен или трудов е сключен ?
Дт 401 / Кт 411 с прихванатата сума
milami , не съм допрочела, че става дума за ЕООД. Това, което искате означава, че собственикът ще е СОЛ, ще полага личен труд и няма да управлява, а управлението ще бъде прехвърлено с ДУ на съпругата. Тя обаче не виждам начин да управлява без да получава възнаграждение и да се самоосигурява.
Съдружникът иска да управлява без възнаграждение ? Може, но стига да не мисли, че може и без осигуряване като СОЛ . Без възнаграждение може, но без осигуровки не може да управлява.
В обр.6 за положен личен труд от собственика се посочва само ДДФЛ без личните му осигуровки. За тях се подава обр.1 и след това обр.6 за 13.2012 . Би следвало да коригирате подадените вече обр.6 за СОЛ .
Съгласно СС 9 Представяне на финансовите отчети  на предприятията с нестопанска цел т.3.6 отчитането на амортизируемите и други активи се извършва по общия ред, предвиден в счетоводните стандарти .
И при мене е така. Казаха, че ще се оправи всичко - до 25.02.2013 било желателно да не си гледаме критично сметката, а след това се очаквало нещата да са нормализирани.Дано.