Ако заплатите за януари 2013 сте начислили на 15.02.2013 и подавате обр.6 - да, датата на подаване и датата на начисляване в този пример са 15.02.2013 и това е правилно.
Правилно е, обаче датата 31.01.2013 по принцип не е по подразбиране, защото начислението ЗА 01.2013 може да стане и ПРЕЗ 02.2013. Важното е до 25 число да подадете информацията.
Именно, тука не става дума за никакъв договор или сделка, по която да има плащане и да има ограничение за сумата в брой за това.
ФЛ и ЕТ са едно и също лице. ЗОПБ регламентира, че ограничението за суми над 15 000 лв. не се отнася при теглене и внасяне на пари от и по собствени сметки. В случая не виждам причина да не може ФЛ да  вземе от собствената си сметка 20 000 лв. в брой.
При редовно издавани при всяко плащане служебни бележки на лицето нямате задължение да му издавате обобщена за цялата година.
Съгласно ДР на ЗДДФЛ пар.1 т.26 и полагането на личен труд е приравнено на трудово правоотношение за целите на облагането на лицето. Договорът с лицето обаче не е по КТ. За сумата от 600 лв. не е необходимо нищо и никъде да подавате, освен информацията обр.1 и 6.
Подава обр.1 и обр.6 с ДДФЛ върху сумата на изплатения личен труд. Осигурява се авансово върху избран осигурителен доход, но не по-малко от 420 лв. и при подаване на ГДД прави изравняване на о, ако има такова.
Можете да си свалите от страницата на НАП програмния файл за справката по чл.73 и да попълните след инсталация. После именно този файл прикачвате.


http://nap.bg/page?id=300
Служебната бележка се издава на лицето  "  ......в уверение на това, че през 201 … година е придобил/а/ облагаем доход от трудови правоотношения, както следва: "   
 В случай, че не е придобит доход не се издава служебна бележка.
Не мисля, че за корекция на неправилно подаден код НКПД има санкция. Важното е в трудовия договор да е правилно записан и да го коригирате в системата на НАП.
Ако правилно разбирам въпроса сте подали уведомление с код по НДПД с различна от павилната оследна цифра. След като това уведомление е прието и регистрирано вероятно различната цифра означава и различна длъжност и е редно да коригирате уведомлението.
Всъщност ако няма да правите авансови вноски по избор не трябва да посочвате нетни приходи от продажби.
Подавах на ръка ГДД чл.92 ЗКПО на ООД с приходи под 300 000 лв. и бях посочила сумата в справката за авансовите вноски. Фирмата няма да прави авансови вноски и не бях чекнала вид на авансовата вноска. Служителката на гишето ми обясни, че програмата им не приема запис без посочена отметка на долния ред - вид на авансовата вноска, когато е посочена сумата на нетните приходи от продажби. Аз бих подала коригираща - не мога да преценя доколко е или не е важно да се коригира този пропуск.
Не е трябвало да попълвате нетни приходи от продажби, ако нямате намерение да правите тримесечни вноски като избор - това в случай, че приходите Ви от продажби са под 300 000 и не сте задължени да правите авансови вноски.
Код 27 е за наем на имот в режим на етажна собственост.
Вижте тази част от Закона за предотвратяване и установяване на конфликт на интереси - ще Ви помогне да си отговорите на въпроса.

Скрит текст :
Към написаното от Елена да копирам и добавя тука всички изчисления на калкулатора за Таисия, че тя пита за осигуровките май - ще види изчисленията.

" Моля помогнете ми да изчисля минималните осигуровки ....."
ДС се прави при увеличаване на основната работна заплата, но не и на прага . Ако лицето е в болнични просто ще си подпише ДС като се върне на работа.
Защо му е необходимо да има ДУК след като може да управлява и в качеството си на СОЛ, полагащо личен труд. И да, за личния труд може да бъде без възнаграждение.