http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=454:tp062009&catid=13:fipbest&Itemid=35

Скрит текст :
Ей това не го разбирам, в командировъчното си пишем дневни 10 лв., а може да осчетоводим 20 лв. нали се признават до двойния размер или за един ден ден командировка, максимума по зкпо са 20 лв. и в командировъчното си пишем дневни 20 лв.?

Е, такова чудо няма - да дадете 10, а да си осчетоводите 20 .
Ако ел.подписът е на управителката като физическо лице същата трябва да има пълномощно от фирмата-работодател с управител същото това физическо лице за подаване на болнични към НОИ по електронен път.
http://subev.eu/userfiles/files/pages/TR-dog1_16_1.pdf

Вижте този примерен договор , в който за място на работа са писали името на самата фирма - без адрес. А отделно можете да упоменете, че характерът на работа е свързан с пътуване до договорени обекти с клиенти на фирмата.
КТ
чл.66
(3) За място на работата се смята седалището на предприятието, с което е сключен трудовият договор, доколкото друго не е уговорено или не следва от характера на работата.
Код 04 , дните в "дни , зачетени за осигурителен стаж без осигурителни вноски" и се отхвърля ли ? Тествайте на последната версия на НАП-ската програма да видите грешките.
Тъкмо щях да Ви попитам каква грешка дава при отхвърлянето системата и да кажете нещо повече за наетото лице - например защо има нулев осигурителен доход, за да не гадаем и пишем наизуст , но май сте си отговорили...След първия Ви пост останах с впечатление за ГД, а се оказа трудов... :smile1:
Декларация обр.6 се нарича " "Данни за дължими вноски и данък по чл. 42 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица". А ако отидем на чл.42 той се отнася за :
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа. :smile1:
А какво Ви кара да се съмнявате в това ? Нима на практика допълнителното споразумение не е това, с което в действителност бихте променили при необходимост длъжността на дадено лице , ако и то е съгласно с това ?
... може ли след това отново с допълнително споразумение работника отново да бъде на изпитателен срок, респективно да бъде освободен по чл.71, при условие, че основния му трудов договор е станал безсрочен.

Да, ако с това допълнително споразумение промените длъжността му.
Предполагам, защото Д1 при липса на осигурителен доход не следва да се подава. Само не знам, ако това е ГД защо подавате Д6 вместо декларация по чл.55...
Благодаря за споделения опит !  Добивам кураж . :smile1:
Много Ви благодаря . Разпечатала съм си Ръководството и ще се ориентирам - не бях забелязала обаче, че трябва фактурите да се сканират и прикачват.
Още веднъж благодаря !  :smile1:
https://www.ruskov-law.eu/sofia/article/dogovor-za-upravlenie-i-kontrol.html

от препратката :
" Страни по ДУК
Страни по ДУК са следните лица:
от една страна – Е/ООД или Е/АД. Договорът се сключва от името на дружеството от лице, упълномощено от Общото събрание, или от едноличния собственик при едноличните търговски дружества.
от друга страна - пълнолетно, дееспособно физическо лице, което поема задължението да управлява и представлява дружеството."
Собственик на капитала на ЕООД1 и на ЕООД 2 е едно и също лице Х. ЕООД 1 със собственик и управител лицето Х възлага ДУК на физическото лице Х.

/ някой адвокат може и да ни коригира... :smile1: /
Здравейте,

Дали някой не би споделил от практика при подаване на искане за възстановяване на ДДС от страна-членка на ЕС  прави ли се някаква проверка, налага ли се да се представят някъде фактурите , по които искаме възстановяване на ДДС, дали се налага превода им на български в хода на това възстановяване ?
Благодаря,  въпроса ми е за сключване на договор за управление

След като не говорим за трудов договор / респективно за заплата / , а за ДУК и получавано възнаграждение по него не виждам проблем да прекратите самоосигуряването и да сключите ДУК за управленската дейност.
РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ
 МИНИСТЕРСТВО НА ТРУДА И СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА

Скрит текст :

Тука също има доста дискутирани теми и различни мнения по въпроса - можете да прочетете и да се ориентирате каква да бъде позицията Ви. Приемам, че в питането си визирате под заплата такава по трудов договор.
А този собственик на капитала на ЕООД 2 има ли въобще някакъв статут и права в ЕООД 1, за да прави назначения там ?