До 31.12.2015 всичко се подава по стария ред. Следва да се очаква и нова програма за болнични и обезщетения.
А как ще се предават декларация за банкова сметка и удостоверение за IBAN?

Нали банковата сметка я обявяваме в записа на документите към болничния - това ще е инфото за НОИ. Формулярите ще съхраняваме при нас.Ставаме "контрольори" на документите и ще има вече поле за проверки от НОИ за правомерно издадените и съхранени в досието на наетите документи. Така го разбирам аз.

" Мисля, че пълномощно, както в НАП, не се изисква "

Точно така е, както е писала Далила. Ходих на един разяснителен семинар на НОИ и го казаха.Самият формуляр има вписан текст за упълномощено лице.
Благодаря, за отговора, но за жалост клиента не иска да анулира фактурата с протокол и аз вече на знам какво да правя.

Всъщност няма значение какво иска клиентът . Вие сте отразили правилно Вашата фактура, а при тях има неправилно отразен документ / каквато и да е причината за това / . Изпратете им вярната фактура и те следва да приложат чл.126 ЗДДС и да приведат нещата в съответствие.Не следва да анулирате .
Чл. 28. (1) Предприятията извършват инвентаризация на активите и пасивите най-малко веднъж годишно с цел достоверното им представяне във  финансовите отчети.
(2) Предприятията, чиито нетни приходи от продажби не надвишават 200 000 лв. за текущия отчетен период, не извършват задължителна инвентаризация по ал. 1.


Това не го бях забелязала - хареса ми.  :good:
http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,12577.0.html

Вижте в темата Указанието на НАП по въпроса с вноските по чл.134 и капитала на дружеството в отговор 6 от темата.

"    Допълнителните парични вноски се правят по решение на общо дружество с ограничена отговорност само при определената от чл. 134, ал. 1 от ТЗ с цел: покриване на загуби и при временна необходимост от парични средства. При това, решението на общото събрание на дружеството за допълнителна парична вноска трябва да бъде обвързано с определен срок, в който дружеството ще ползва средствата.
В този срок допълнителните вноски не се отразяват в капитала на дружеството (аргумент чл. 134, ал. З, предложение първо от ТЗ).
След изтичане на срока няма законова пречка, при единодушно решение на съдружниците, допълнителните парични вноски да послужат за увеличаване на капитала.
"
само допълвам :

данъчни амортизации : от началото на месеца на въвеждане в експлоатация или от началото на следващия месец
Понеже не уточнявате за счетоводни или данъчни амортизации е питането :

данъчни амортизации : от датата на въвеждане в експлоатация

ЗКПО
.............
Начисляване на данъчни амортизации
Чл. 58. (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Начисляването на данъчна амортизация започва от началото на месеца, в който данъчният амортизируем актив е въведен в експлоатация или от началото на следващия месец. Датата на въвеждане в експлоатация следва да е документално обоснована.


счетоводни амортизации

от цитирания по-горе СС4

при покупка - от месеца, следващ месеца на придобиване
при придобиване по стопански начин - от месеца, следващ този на въвеждане в експлоатация

Не, става въпрос за ЕТ, само д.1

Подайте си две Д1 - няма да имате проблем . Реално Д1 се подава до 30.04.2016 за 2015 г..
Закон за адвокатурата
........................ ...............
Чл. 57. (1) (Доп. - ДВ, бр. 53 от 2010 г., изм. - ДВ, бр. 97 от 2012 г.) Адвокатите, както и адвокатите от Европейския съюз, трайно установени на територията на Република България или временно упражняващи професията при условията на чл. 19г, могат да образуват адвокатско дружество. Адвокатското дружество е юридическо лице.
А едновременно няма ли да подавате и обр.6 ?
Дай боже всекиму такъв ДУК от 7000 лв. !  :smile1:
Попитах така, че в един момент се замислих да не би да правят ДУК всеки месец - месец за месец , за да избегнат банката хехех..... :yes3:
А Вие защо мислите, че може ?
ЗДДС
Скрит текст :

Постъпвате точно, както сте описала. Не уведомявате НАП / това е само за неправилно отразени в регистрите документи / и всичко е съобразено с чл.126 ЗДДС. :good:
Имам майка,която е по майчинство втората година.
.......
 Чудя се дали да удържам здравни и ДОО. Мненията,които изчетох са долу горе 50:50.

Всъщност големият въпрос тука е дали лице, което е в отпуск за гледане на дете до 2 години и този период е признат за осигурителен стаж се счита за "неосигурено на друго основание" . И отговорът му според Вас определя и Вашето решение. :smile1:
Не съм срещала официална позиция на институциите по въпроса, но моето мнение е, че следва да удържате осигурителни вноски в този случай.
Пише се брутната - тя е и изплатената. Изплащате я на две части - чиста сума за изплащане на работника и ДДФЛ платен към бюджета , който си е за негова сметка. :smile1:
дали да не направя един договор за безвъзмездно ползване
ЗКПО
................
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16.
................
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
...............
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;


Хубава и спокойна вечер :)

Подобно ! :smile1: