Дали някой има достъп до тази статия и не би ли я копнал тука ? Благодаря предварително и се надявам да можем да я прочетем .  :smile1:

http://zakonnik.bg/document/view/qanda/139614/227418

Вече май не знаете какво искате. :) Не, че нещо, виж как си противоречиш. Първо пишеш:
Един вид го приемам като твоя критика, че няма изискване за квалификация в законопроекта... Тоест искаш да има квалификация. А квалификация значи и стаж и образование.

След това пък пишеш, че подкрепяш идеята стажът за съставителите на отчети да отпадне изцяло...

Да, точно като критика е мнението ми за липса на изисквания към съставителите.Смятам обаче, че е напълно достатъчно тези изисквания да са единствено от гледна точка на образованието, но не и на стажа.Не виждам да си противореча .Друг е въпросът, че трудно се намира златната и оптимална среда по един толкова щекотлив въпрос.
Изискванията за стаж за съставители на отчети КАТЕГРИЧНО  трябва да отпаднат.

Точно така, напълно съм съгласна с това ! Много млади специалисти въобще не могат да започнат работа именно заради това условие .
ЗДДС
Скрит текст :
В случая имате придобит/ внесен автомобил и той се използва за собствени нужди при положение, че основна дейност е препродажба на коли / примерно / . Изпълнено е условието на чл.70 ал.2 т.5 самото МПС да се използва за друга дейност извън основната / за собствени нужди в случая / при положение, че основна дейност е  търговска / тази по т.3 на ал.2 / .
За това МПС може да ползвате данъчен кредит .
Много важни в едно становище / особено на ниво законодателство / са мотивите . По принцип те са в основата на вземане на каквото и да било решение. Пазарният принцип винаги е бил най-добър регулатор и без съмнение тази част от Проекта е положителна доколкото няма вече предвидена никаква административна регулация. За това са били изказвани и доста мнения при обсъждане на този въпрос . Премахването на изисквания за съставител без мотиви ме навежда първосигнално на една мисъл - аналогия с длъжностите по НКПД . Излиза, че професията на счетоводителя е 9 група - неизискваща никаква квалификация  . Нещо като общите работници - всеки може да вдига тежко . Така или иначе видно от този Проект отиваме от едната крайност - изпити и лицензиране в другата - всеки може . Вероятно истината е по средата и тепърва ще се избистря кой какво е вложил в този замисъл понятието съставител вече да не съществува.
Имаме участник, познал верния итговор.

При всички случаи имаме като основание чл.163А ал.2 , а текста към фактурата е с добавено " обратно начисляване " , да . Аз разбрах питането като въпрос дали в случая ставката на ДДС е нула или имаме неначисляване на ДДС . :smile1:
неначислено ДДС на основание чл.163А ал.2
Да, така би трябвало да е. :smile1:
ЗДДС
..............
Чл. 79. (1) Регистрирано лице, което изцяло или частично е приспаднало данъчен кредит за произведени, закупени, придобити или внесени от него стоки или услуги и впоследствие ги използва за извършване на освободени доставки или за доставки или дейности, за които не е налице право на приспадане на данъчен кредит, дължи данък в размер на ползвания данъчен кредит.

и въобще вижте целия чл.79 ЗДДС за корекция на ползван данъчен кредит
 да за  това се хващат ще чакам 04.11.15 г. и тогава

Защо трябва да чакате 04.11 ? Нали все пак в договора е вписан като текст съществуващият изпитателен срок ? какъв е смисълът му, ако чакате крайната дата ? След нея лицето вече не може да бъде освободено на това основание - чл.71 ал.1.
Ако клиентът връща стоката и фирмата - парите - да, издавате КИ и вземате същите операции със знак минус / за продажбата и съответно за покупката след издаденото вече на фирмата КИ от доставчика / .
СС16
4.1. Преки са разходите, които са необходими за привеждане на актива в работно състояние в съответствие с предназначението му. Те са:
а) разходи за подготовка на обекта (на терена, където ще се използва активът);

Този текст  "тегли" към сградата.........

Скрит текст :
СС 16
.............
Скрит текст :
Признаване на ДМА съгласно СС16 имаме, когато :
Скрит текст :


Преди всичко признаването на ДМА изисква съответният актив да отговаря на изискванията за ДМА съгласно стандарта, а невъведеният в употреба не би могъл да се нарече ДМА. Очакваната от него изгода е функция на въвеждането му в употреба.

Преди време беше дискутирана също такава тема, която не доведе до някакво по-различно развитие от тази.

http://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,9771.0.html

Смятам, че закупената машина, но невъведена в експлоатация не е ДМА по смисъла на СС16 и поне сега сметкопланът ни би могъл да е съобразен с индивидуалните нужди на едно предприятие и няма задължителен характер старият нац. сметкоплан. Би могла да се използва сметка "разходи за придобиване на ДМА" или друга от група 20 " активи, невъведени в експлоатация " и след въвеждането на дадената машина в експлоатация същата да бъде призната за ДМА съгласно изискванията на СС 16.
Така мисля по повдигнатия въпрос.
Здравейте!
Имам следния казус:
Закупуваме ДМА, който ще влезе в употреба след по-дълъг период - 1 година? По кои сметки да го водя, след като няма да му начислявам амортизация за този период?


http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=859%3Acc16&catid=63%3Astandartsa&Itemid=134

от линка :
Дълготрайни материални активи - установими нефинансови ресурси, придобити и притежавани от предприятието, които:
а) имат натурално-веществена форма;
б) се използват за производството и/или доставката/продажбата на активи или услуги, за отдаване под наем, за административни или за други цели;
в) се очаква да бъдат използвани през повече от един отчетен период.

Вашето ДМА според мене не отговаря на определението за ДМА, след като не е въведено в употреба и не се използва в дейността на фирмата.
имам граждански договор  за м.06,2015г   ,сега  като му платим  ще му удържим данъка       ,но  като платежно  нарежда не  докога  е необходимо да  извършим превода   до 15 ,07,2015

Удържате данъка при изплащане на сумата по договора, а плащането е в срок до 31.07.2015 г., когато е и срока за подаване на декл. чл.55 . Можете и веднага да платите, но трябва да имате пред вид, че ако имате други неплатени задължения за данъци по този параграф сумата ще отиде за тях, а не за този по гражданския договор.
Не виждам нищо притеснително. Възможно е да са имали проблем с компютъра в деня на издаване на въпросната фактура. :wink1:

Това ми се струва да е станало най-вероятно и екселският вариант за фактура им е бил аварийния изход от ситуацията.  :smile1:
.......Не искам да го казвам, но май разчитат на това да не се занимаваме с искане на пари от държавата, макар тя неправомерно да ни ги прибира. Поредния абсурд, пардон "Ъпсурд"

Точно така, правилно сте усетили нагласата. Подайте си обаче молба и не оставяйте нещата така - дава резултат.  :blink:
Е, може сумата да не е голяма и често собствениците махат с ръка - не им се занимава с поредния Параграф 22.
Бих регистрирала този договор като срочен, а обстоятелството, че е втори би станало известно от обр.1 , където вид осигурен ще бъде с код 04 / втори трудов договор / . Не знам до колко е от значение това въобще и какъв би трябвало да е изобщо критерият за този избор. :smile1:
След коригиране на погрешно подадени данни системата отстранява несъответствието по главницата, но не и лихвите. За тях следва да подадете оттделно молба за отстраняването им с описание в нея на причините за възникването им. При входирането на молбата разберете на кого ще е предадена преписката Ви / ако Ви го съобщят въобще / , ако можете установете контакт със служебното лице и ... се въоръжете с търпение.При така описаната ситуация ще Ви отстранят лихвите като недължими.  :smile1: