сигурна ли си? защото аз съм уверена, че отиде ли някой да уведоми за невключен документ от преди година, ще се прибере с глоба. ако имаш опит в това отношение-сподели.

Споделям - не познавам някой, който след като е прочел закона отива да уведомява НАП за невключен документ. Просто защото това дори и НАП не го изискват и очакват.И те четат закони.

Темата вече е напълно изчерпана, мисля и с нищо не допринася повече каквато и да е полза някому.
http://zakonnik.bg/document/view/qanda/146574/262410

Коригиране на грешка при неотразени данъчни документи в справка-декларация по ДДС

Отговаря Лиляна ПАНЕВА - данъчен консултант

Скрит текст :
за делфинчето и алфа - освен точка 1 има и точка 2 в алинея 3 на  коментирания член. и въобще цялата алинея 3 определя КАК да се направи корекция ИЗВЪН случаите на алинея 2. Не знам кое ви дава основание да преценяте, че САМО в определени случаи се прилага точка 2, а че този коментиран случай не е сред тях.

Е, стига, не четем само първите точки в членовете на законите - хвърляме и по един поглед и на другите. :)

(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи;
2. лицето писмено уведоми компетентния орган по приходите, който предприема действия за промяна на задължението на лицето за съответния данъчен период - при неправилно отразени в отчетните регистри документи.


 В чл.126 т.2 пределно ясно си е казано - писмено уведомяване - при неправилно отразени в регистрите документи. В случая обаче няма неправилно отразяване, а имаме неотразен изобщо документ поради което се прилага т.1.
В случая законодателят не трябва да дава никакво тълкувание, а си го е казал в прав текст разбрано и точно.

И в тази връзка съвети от рода на казаното от тебе "може да подадете в текущия дневник и без да уведомявате никого. ако уведомите - ще отнесете глоба от 500 лева при всички случаи"
е една "свободна интерпретация" по въпроса нямаща нищо общо със законовите текстове.

Не знам защо обикновено се смята, че чл.126 води до уведомяване на НАП. Това е вярно в определени случаи, но в този конкретно чл.126 ЗДДС визира следното :

" чл.124
............
(3) Извън случаите по ал. 2 грешките се поправят, като:
1. лицето извърши необходимите корекции в данъчния период, през който грешката е установена, и включи неотразения документ в съответния отчетен регистър за същия данъчен период - при неотразени в отчетните регистри по чл. 124 документи "

Няма уведомяване, няма проблеми - установили сте грешка, поправяте я в месеца на тази констатация и тъй като тя е невключен документ прилагате чл.126 без необходимост да уведомявате НАП / включвате фактурата в месеца на направената констатация, че сте пропуснали фактурата / .
не, от март миналата 2014 г е.

Вижте и приложете чл.126 ЗДДС.
Ще си напишете сторно бележката и тя не намира действително отражение никъде, защото парите са върнати по банка, а върнатата стока е отразена / не знам защо не с КИ / с протокола, който сте издали. Ако парите бяха върнати в брой тогава щяхте да вземете операцията Дт 411 / Кт 501 .
Според мене :

продажба на стоката             Дт 411/ Кт 702
плащане от клиента              Дт 501 / Кт 411
връщане на стоката              Дт 411 / Кт 702   с минус и издадено КИ
връщане парите на клиента  Дт 503 / Кт 501
                                               Дт 411 / Кт 503
Според мене - да.
http://ekspertis.bg/document/view/pismo/137018/0/

от статията :


"Когато самоосигуряващото се лице не е извършвало дейност през целия месец или е било във временна неработоспособност, бременност и раждане или отглеждане на малко дете (при условие че е осигурено за фонд „Общо заболяване и майчинство”), окончателен размер на осигурителния доход следва да се определи само за времето, през което е имало дейност. За тази цел сумата от ред 13 на колона 5.3 трябва да се раздели на броя работните дни, през които е упражнявана дейността. Месечният осигурителен доход се определя, като така изчисленият среднодневен осигурителен доход се умножи по броя на работните дни за всеки един месец от периода, през който лицето е упражнявало трудова дейност."
А,защо получен доход за 2014,не трябва ли за 2015г.?
Сумата,въпреки че е за м.12.2014,нали е платена през 2015?

Нали сме на вълна подаване на декларации по чл.50 / все още / та направо за тази декларация косвено отнесох въпроса ти .  :smile1:
А то било / сега видях / за напускащ 2015 служител. Разбира се, че е така - заплатата за 12.2014 влиза в служебната бележка за 2015.  :good:

/ набързо на този човек му подадох ГДД 2014   :lol: /
" Заплатата за м.12.2014г. е платена през м.01.2015г."

от служебната бележка :

".....в уверение на това, че през 201 4 година е придобил/а доход от трудови правоотношения, както следва:     "
http://balans.bg/4444-majchinstvo-sled-po-malko-ot-godina-trudov-staj/

Ако имате възможност да продължите осигуряването си като наето по трудов договор лице след изтичане срока на програмата ще придобиете изискуемия осигурителен стаж и ще може да ползвате права като майка до 2 г. на детето.
Предполагам, че в статистиката няма проблем да я подадете онлайн или дори на ръка директно при тях. А в банката какъв е проблемът да представите правилния отчет ? И никога не се доверявайте сляпо на програмния продукт и си правете задължително инвентаризация на салдата в края на годината .  :smile1:
Приключете си 453, ако в НСИ сте подали неправилни суми в баланса и в съответните справки за вземания и задължения - направете корекция и там.А в документите за банката посочете правилните салда за вземания и задължения.
В баланса и в съответно в нси стоят по голями суми с ддс в вземания и задължения. А в оборотната ведомост ми излизаа компенсирано, от там съм се объркала. И сега като поискаха в банката разбивка на вземанията и задълженията видях

С декларацията всичко си е ОК. Приключете си сега 453 - не вярвам в баланса да сте посочвали тези суми по оборотите на 453 . :smile1:
Здравейте, не съм приключени  сметките по ддс в края на годината трябва ли да подавам корегираща год дан .декларация?

Приключването на сметките от група 453 не влияе по никакъв начин на данъчната декларация. А в оборотната не ви ли излизат компенсирано ?
Не пречи сега да си ги приключите, освен, ако не сте попълнили правилно баланса и другите форми на НСИ, в които рефлектират тези суми .
Там вписвате датата на сключване на договора. Датата на започване на работа може да е различна и тя не намира отражение в уведомлението по чл.62.
Алфичка , още веднъж ти благодаря ! Точно с червеното хиксче не съм довела нещата докрай. Сега се справих успешно , получих и кода за достъп.  :good:
Делфин  виж да не би java  да ти блокира подписването , виж да ли не се появява червено хиксче в горния десен ъгъл на прозореца.

Ще го проверя непременно - точно това не съм забелязала.
Благодаря, Алфичка !