Само бих добавила - категорично изисквате да ви оправят нещата, просто молбите там не се чуват..........
" Можем ли да я приемем за разход 2012 година при формиране на дохода с годишната  данъчна декларация ."

Трябва да си осчетоводите фактурата за 2012 и да си формирате съответния разход, ако материалите са вложени. Ако сте приключили и подали ГДД ще я осчетоводите 2013 и ще приложите чл.75 от ЗКПО при подаване на ГДД 2013 .
Да, това е вариантът в този случай.
Ако не сте подали ГДД 2012 следва да начислите и осчетоводите тези разходи, а не с тях да намалявате резултата чрез преобразуване .
Като казвате префактуриране - следва ли да се разбира, че стоката не е ваша и не я продавате и при покупката и не сте ползвали данъчен кредит ?
Като получи потвърждение от системата колко броя приети изписва ? Един ? А са подадени два ?
За тях ще приложите за 2013 г. чл.75 ЗКПО - това в случай, че тези разходи не са отразени като начислени през 2012 г..
Доколкото разбирам, заемът е между юридически лица ? Начислените лихви в този случай са счетоводен и данъчно-признат разход , независимо, че не са платени  и ако трябва да регулирате слабата капитализация, което ще проверите , прилагайки формулата ще попълните справката.
Дали това, че нямате задължения не се дължи на факта, че по някакъв начин не е отразено задължението Ви ?
Ще я попълните, ако ще трябва да правите регулация, но преди това ще проверите дали ще имате или не такава по формулата от ЗКПО.
Не, за 01.2013 ще трябва да си внесете сумата, а от 02.2013 започвате процедура , която ще проследите следващите два месеца.
Касовият апарат е свързан с документиране на продажби и не е проблем, ако няма такива да няма и касов апарат.
".... дейността не се осъществява, но собственикът на ЕТ декларира започване на осигуряване ........"

Собственикът с подаване на декларация образец ОкД5 не може да декларира започване на осигуряване, а започване на дейност. Започването на осигуряване е резултат от започване на дейността.
А защо не вземете Дт 411 / Кт 70.... с минус 1.72 ?
Задължение за регистрация при вътреобщностно придобиване

Чл. 99. (1) На регистрация по този закон подлежи всяко данъчно незадължено юридическо лице и данъчно задължено лице, което не е регистрирано на основание чл. 96 , 97 , 98, чл. 100, ал. 1 и 3 и чл. 102 и което извършва вътреобщностно придобиване на стоки.
(2) Алинея 1 не се прилага, когато общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания за текуща календарна година не надвишава 20 000 лв.
(3) За лицата по ал. 2 възниква задължение за подаване на заявление за регистрация по този закон не по-късно от 7 дни преди датата на възникване на данъчното събитие за придобиването, с което общата стойност на облагаемите вътреобщностни придобивания надвиши 20 000 лв. Вътреобщностното придобиване, с което се надхвърли посоченият праг, подлежи на облагане с данък по този закон.
(4) Стойността по ал. 2 е общата сума на облагаемите вътреобщностни придобивания, с изключение на придобиването на нови транспортни средства и на стоки, подлежащи на облагане с акциз, без данъка върху добавената стойност, дължим или платен в държавата членка, от която стоките са транспортирани или изпратени.
(5) Алинея 1 не се прилага по отношение на:
1. лицата по чл. 168 , които придобиват нови превозни средства;
2. лицата по чл. 2, т. 4 .
(6) Лице, което е регистрирано на основание на този член и за което възникнат основания за задължителна регистрация по чл. 96 , 97 и 98 или за регистрация по избор по чл. 100, ал. 1 и 3 , се регистрира по реда и в сроковете за задължителна регистрация или регистрация по избор.

освен , ако закупуването на колата няма общо с този член от ЗДДС..........
Писмо на НАП относно документирането на личния труд на СОЛ в ООД / ЕООД

" Питането ми е: въпреки че фирмата е от м.02 2013 г. може ли ОКд5 да е от 01.03.2013 г.,/декларираме ,че упражнява дейност 01 01.03/ ,съответно осигуровките да се внесат до 25.03 и какъв трябва да е минималният осигурителен доход като СОЛ - 420 лв. ли? "

Осигуряването на лицето като СОЛ се документира с подаване на ОкД5 и няма проблем да декларира, че започва да упражнява дейност , считано от 01.03.2013 г. независимо, че фирмата е регистрирана по-рано. След като лицето е самоосигуряващо от 01.03.2013 следва да внесе осигуровките си за 03.2013 до 25.04.2013 г. и в този срок да подаде обр.1. Ако лицето няма доходи в качеството си на СОЛ за 2011 г. за 2013 ще се самоосигурява върху 420 лв.. Ако има такива доходи - според таблицата за минималния осиг. доход на СОЛ за 2013.

СОЛ може да получава възнаграждение за личен труд в ООД като този му доход за целите на облагането е доход от трудово правоотношение съгласно ДР ЗДДФЛ пар.1 т.26 И.
Печалбата на фирмата няма отношение към осигурителния доход на СОЛ.Гледа се неговият осигурителен доход в качеството му на СОЛ за съответната година.
Да, за дните на неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж лицето има право на обезщетение по чл.224.
" Чл. 224.(Изм. и доп. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., в сила от 01.01.1993 г. ; изм., бр. 58 от 2010 г., в сила от 30.07.2010 г.; изм. - ДВ, бр. 91 от 2010 г., с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ ) (1) (Изм. изцяло - ДВ, бр. 58 от 2010 г., в сила от 01.01.2012 г.; Частично обявена за противоконституционна в частта "за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176" - ДВ, бр. 91 от 2010 г., с РЕШЕНИЕ № 12 от 11.11.2010 г. на КС на РБ; особеното влизане в сила от измененията от бр. 58 от 2010 г. отм., бр. 18 от 2011 г., в сила от 01.03.2011 г.) При прекратяване на трудовото правоотношение работникът или служителят има право на парично обезщетение за неизползвания платен годишен отпуск за текущата календарна година пропорционално на времето, което се признава за трудов стаж, и за неизползвания отпуск, отложен по реда на чл. 176, правото за който не е погасено по давност. "

А щом работникът е ползвал неплатен отпуск, зачетен за трудов стаж, значи отговорът на въпроса Ви е в текста на чл.224 от КТ.