Д6 с код К и правилните суми .
Да .Само малко да се редактирам - попълвате клетка 80 , 81 или 82 в зависимост от основанието за възстановяване на ДДС - какъвто е конкретния случай при Вас. :smile1:
Достатъчно е да подадете СД за 05.2018 с попълнена клетка 80.
Едно становище в подкрепа на отговора :

Скрит текст :
14 - вижте указанията за попълване на уведомление. :smile1:
Въпросът ми е дали това ДКИ ще е правилно да го отразя в дневника за покупки като покупка без право на ДК.

Всъщност нямате никакъв друг избор.  :smile1:
Използвайте бланката на Искане за възстановяване/прихващане . Изчислете си лихвите и си ги поискайте - какво ще Ви върнат е друга работа. :smile1:
Ждрелото на река Ерма

Една идея за любители на природата - прекрасна дестинация. Само дето за огромно съжаление един път създадено нещо хубаво не се поддържа и пази . Природата е страхотна ! А точно в момента всичко е избухнало във всички нюанси на зеленото .

Хубав , слънчев уикенд и отлично настроение ! :good:
Получих отговор от НАП-
Да, категорично се начислява ДДС /изразено устно с някои придружаващи материали от подобни казуси/!
Фактура ще издаде фирмата собственик на актива.

Благодаря, че споделихте резултата от запитването. За мене темата беше много полезна и си направих полезни изводи . :smile1:
Само искам да направя един малък коментар. Всички писма, указания, мнения , цитирани по-горе в темата изразяваха становища , които касаеха двете страни на сключения договор за цесия. От тях стана ясно, че тези две страни са цедент и цесионер и единствено те имат взаимоотношения по повод възникналата цесия. При правилно дефиниране на предмета на цесията тя не поражда облагаема доставка .
ДДС при сделки за цесия - Лиляна Панева

от статията :
" Следователно обектът на цесията следва да бъде ясно формулиран в договора и за да не породи облагаема доставка, трябва да представлява прехвърляне на търговско или друго вземане, а не изкупуване и събиране на дълг."

Всъщност и питането и отговорът на НАП касаят длъжника, който изобщо не е страна по отношение на цесията.
В същата статия, която е цитирана по-горе, е подчертано, че  "Самият длъжник (незаплатилият своето парично задължение по договора, сключен между него и първоначалния кредитор) не е страна по договора за цесия. Той само бива уведомяван за неговото сключване, за да знае, че дължи изпълнение на нов (друг) кредитор (виж чл. 99, ал. 3 и 4 от ЗЗД)."

Така фактите сами по себе си не си противоречат. При определени условия цесията не поражда облагаема сделка между страните по договора за цесия, но длъжникът при издължаване на сумата не в пари, а в натура следва да начисли ДДС на актива, с който се издължава на цесионера.
ДДС при сделки за цесия - Лиляна Панева

от статията :
" Облагането на цесионната сделка с ДДС е обект на противоречиви становища "

" Следователно обектът на цесията следва да бъде ясно формулиран в договора и за да не породи облагаема доставка, трябва да представлява прехвърляне на търговско или друго вземане, а не изкупуване и събиране на дълг."

Интересен ще бъде отговорът на НАП.
Stati ,

на практика имате предмет на цесията  - продажба на парично вземане  на съдружника от фирмата. Това ми се струва , че е основното в случая. Вие искате на практика да се издължите на цесионера чрез тези два апартамента и мисля, че от там идва и объркването по въпроса. В договора за цесията / писмен или устен / предмет е вземането на направената вноска от съдружника.
Ако допуснем, че фирмата, за да се издължи на съдружника и да плате на цесионера сумата продава на свободен пазар апартаментите, то тогава тя ще ги продаде с включено ДДС / в общия случай / и от придобитите приходи ще се разплати със съдружника / плащайки на цесионера / .
При вас обаче искате да замените парите с натура и това може би е по-различното в случая.Посочвате написаното в НА , но нали не тези апартаменти са предмет на цесията ?
/ Всъщност се опитвам да разсъждавам заедно с Вас.../
Вижте прикачения по-долу материал . Може би ще внесе повече яснота по въпроса .
И само едно уточнение - съдружникът е направил парична вноска, а издължаването ще стане с апартаменти ли ?
По първия въпрос - не е необходимо да правите нищо като специално деклариране .
По втория въпрос - сумите за осигурителни вноски като СОЛ са недължимо внесени. Следва да си ги поискате да бъдат възстановени на лицето по ЕГН. За изминалия период следва да заличите подадената информация с код 12 за ФЛ. За 2011 г. е минала давността за искане за надвнесени суми. В същото време следва да внесете дължимите осигурителни вноски по ЕИК на лицето по ДУК заедно с дължимите лихви за това и да подадете за изминалия период Д1 с код 10.
Третиране по ЗДДС на сделките с парични вземания - Ивайло Кондарев

Надявам се тука да намерите отговор на въпроса си.
Осчетоводяването трябва да е съобразено със СС 8 .
" Фундаментални грешки
Препоръчителен подход
7.1.1. Фундаментална грешка, която е свързана с предходни периоди, се отчита през текущия период чрез увеличаване или намаляване на салдото на неразпределената печалба от минали години. сравнителната информация от предходния отчетен период следва да се преизчисли.
7.1.2. Когато намалението на неразпределената печалба е по-голямо от салдото на неразпределената печалба преди намалението, разликата се отчита като непокрита загуба от минали години."

411 / 122              -  с неосчетоводеният приход 2016
122 / 452              -  с начисления корп. данък