Проблемът е точно в алгоритъма за начисляване на лихвите..
.......
Подавам Д.6..и в справката за плащанията  ,на всеки ред за деклариран и погасен данък ЗДДФЛ се поевява /начислява и прихваща/ лихва..

Да, аз също мисля така . И ако има изход е в преразглеждане на лихвите и като резултат от това евентуално коригиране на момента с прихващането им.
Успех Ви пожелавам !
По-скоро ми се струва, че бихте могли да подадете молба за преразглеждане на лихвите, понеже те са начислени върху платени вече суми , които само стоят необвързани с декларации.
Как да стане ?
Чрез молба... искане...заявление ?
Има ли някаква практика, формуляри на НАП?

Точно за това едва ли има практика. По-скоро едва ли се случва точно по този повод / намаляне на лихвите / . Просто идете и разговаряйте и в случай, че Ви разрешат да направят това ще уточните и как да стане.

ПП : Така като разсъждавам имате надвнесени суми и подавате в един ден декларации за тях. Лихвите биха били според мене същите независимо от реда, в който ги подавате .
/ може да не съобразявам нещо в момента, но така ми се струва /
Всъщност технически това е възможно, но при всяко положение с "участието" на НАП - заличаване на старите и подаване на нови Д6 . Всичко това на място. Не съм сигурна, че биха го направили. Не пречи да опитате все пак.
Само да се допълня - тези окончателни вноски може да са само по Т1/2 за 2018, а може и да са от двете Т1/2 вкл. коригиращата за 2017 и редовната за 2018. Това, което ще платите реално сега след подаване на ГДД за 2018 независимо за коя година ще се отнася - това ще посочите.
Ще впишете само окончателните ОВ, които следва да платите сега с подаване на ГДД за 2018.
Не знам какъв съвет се дава за такова нещо - вероятно да си подадете неподадената декларация. Само се учудвам не сте ли гледали задълженията на фирмата - дали има или не, дали няма надвнесени суми , защото неподаването на СД ЗДДС би дало отражение върху тези неща в една или друга посока . Единствено , ако е нулева декларацията , не би повлияла на справките за задълженията на фирмата. Това са две години незабелязвано и непроверявано състояние . Разгледайте с ПИК или електронен подпис сметката на лицето - може да има нещо, което наистина пропускате.
Да, така се получава. В Част ІІІ – Непогасена част от получени през годината парични заеми посочвате 17 000 .
В Част ІV – Непогасени остатъци по получени парични заеми към 31 декември на годината не посочвате нищо с оглед на Указанията към Приложението .
Скрит текст :
Приложение 6 фигурира в Указанията единствено в този текст :
"- лицата, които не са осигурени на друго основание и са внасяли здравноосигурителни вноски на основание чл. 40, ал. 5, т. 1 от ЗЗО върху осигурителен доход не по-малък от половината от минималния размер на осигурителния доход за самоосигуряващите се лица, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година и същевременно имат получени доходи, подлежащи на данъчно облагане съгласно данните от данъчната декларация, попълват облагаемия доход, деклариран в Приложение 3, част І, ред 6, Приложение 4, част І, ред 7, Приложение 5, част ІІ, ред 1 и Приложение 6, част І, ред 3."

А това са именно безработните лица, самоосигуряващи се по смисъла на чл.40 ал.5 ЗЗО.
Става дума за безработни лица и тяхното ЗО, а при Вас случаят е със СОЛ.
най вероятно СБ не е правилно издадена
Да. Или кодът не е 307 или чл. не е 44.
Данък по чл.44 предполага Приложение 4, а код 307 си е за Приложение 3...освен, ако и аз не съм се замотала. та как ще ги "обединиш" не ми е ясно...
... следва ли да разбирам, че този доход не участва при определянето на окончателния размер?

Правилно. :good:
Здравейте ,
по принцип даден софтуер сам по себе си не може да бъде СУПТО. Такъв става , ако отговаря на изискванията на НАП за това и в същия обект има и касов апарат. В този случай свързването на касовия апарат с въпросния софтуер е задължително и тази комбинация е вече СУПТО.
Според мене нямате при описания от Вас вариант нито СУПТО нито задължение за СУПТО. При разносната търговия СУПТО би било налице, ако имате мобилни касови апарати и мобилен фискален принтер.
Надявах се да има вратичка и осигуряването да е само в едното дружество

Но то Е от едното дружество. Авансово. В края на годината естествено декларирате и облагате всички доходи в качеството на СОЛ , независимо от какъв източник са.
Осигуряването на СОЛ е по ЕГН и става по избор от едно от местата, където упражнява дейност в това си качество. Това, което обявява с ОКД5 е наличие на дейност в дадено дружество .
Наложи ми се да направя на два пъти запитване по обявения имейл на НАП. Запитването направих чрез електронната си поща. Не съм подписвала нищо електронно, но в запитването упоменах данните на фирмата си като идентификатор и инициатор на запитването. Получих отговор на имейла си. В инвтерес на истината при първия си опит не бях сигурна какво ще се получи. Явно електронното подписване не е задължително. 
Подавате ОКД5 с Булстата на новата фирма за упражняването на дейност на лицето в нея. Не чеквате нищо на осигуряване. Активна с осигуряване ще остане старата фирма .