Пробвай да попълниш кога придобива стажа - нищо, че е извън периода на болничния.
Те сумите са вярни само са подадени два пъти и се е получило два реда с едно и също задължение за един и същ период.
Възможно ли е за едната Д1 да подам заличаване, а за Д6 да пусна суми с минусов знак?

Те сумите са верни, но вече са двойни. Постъпи, както те е посъветвала Далила. Това, което предлагаш, няма да даде правилен резултат.
Платете сумата по ЕИК и подайте искане за възстановяване по ЕГН.
http://trudipravo.bg/pdf/proc/11_reg_druj.pdf

От горепосочения линк обърнете внимание на формуляра " Съгласие за управление с образец от подпис" . :smile1:
Правилно е. Аз допуснах същата грешка, но не забелязах и получих писмо да подам отново с код корекция.
Подкрепям написаното от Hrili !  :good:
Или и двамата сме прави или ...и двамата сме за бой.
И само да допълня нещо - ДУК не следва да се вписва в ТР. Там следва да е вписано само обстоятелството кой е управител.
КСО
........
Чл. 48а. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2004 г., в сила от 01.07.2004 г., изм. - ДВ, бр. 109 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Осигурените лица за общо заболяване и майчинство имат право на парично обезщетение за бременност и раждане вместо трудово възнаграждение, ако имат 12 месеца осигурителен стаж като осигурени за този риск.
..........
чл.50
..........
8) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Самоосигуряващите се лица, които са осигурени за общо заболяване и майчинство, имат право на обезщетение по ал. 6 и 7, ако отговарят на условията по чл.48а.
Да, има право , ако отговаря на условията за това. Следва да се е осигурявал на високия процент .
Основания за дерегистрация по избор


Чл. 108. (1) Основание за дерегистрация по избор възниква:

1. (доп. - ДВ, бр. 105 от 2014 г., в сила от 01.01.2015 г.) за лице, регистрирано на основание чл. 96, 97, 97б, чл. 98, ал. 3 или чл. 100, ал. 1, когато отпадне съответното основание за задължителна регистрация;
.............
4. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) за лице, регистрирано на основание чл. 97а, когато към датата на подаване на заявлението за дерегистрация не е налице основание за задължителна регистрация.
Сигурно е така, но не мога да се справя със стари грешки на моя колежка. Иска ми се да закрия това салдо по накакъв начин и да си продължа на чисто. Пък когато дойде ревизия, да уточняват...

Ако ползвате тези надвнесени пари, а реално те не са надвнесени поради неподадени декларации това ще рефлектира и във Вашия период, който искате да почнете на чисто. След като не искате да изяснявате стари неща просто подавайте декларации и плащайте пълния размер на задълженията, за да е наред лично Вашата работа и не ползвайте пари без изяснена причина за наличието им в единната сметка.
Според мене това, че са свързани лица няма значение.
Често наличието на надвнесени суми е сигнал за неподадени декларации, ако за надвнасянето няма друга причина.
Нямате ли дебитни салда по съответните сметки от предходни години / за надвнесените суми /  ? Все пак тези пари са внесени и не, в никакъв случай не са приход . Ако надвесените пари сте закрили по определен начин вижте какъв точно и вземете обратната операция.
Подайте искане за възстановяване. В хода на проверката по искането ще Ви дадат и предписания да подадете неподадените декларации и въобще да се направи необходимото преди да възстановят сумите.
Някой " тествал"  ли е дали при подаване на СД ЗДДС фактура, подадена със знак минус минава и системата не дава фатална грешка ? Имам и аз един контрагент със сгрешено име, но се чудя още как да го коригирам... / да не си пишем писма с НАП /.
Hrili ,
в много отношения си прав. Трябва обаче да отчетем някои неща . Все още се изисква УП2 особено за стари периоди , когато не съществуваше персонален регистър. Не е отпаднало никъде и обстоятелството, че лицето може да декларира, че е съгласно за целите на пенсионирането да се ползва ПР. Аз отдавна не съм писала УП2 поради тази причина - и за хората се явява удобство да се ползват данните наготово. УП3 ще се пише - няма как-  при различни ТС и ОС или други обстоятелства. Едно нещо ме дразни обаче в този подход - всичко се стоварва отново на счетито и вместо лицето да си носи документите / УП3 имам пред вид / ще му ги подаваме ние. Хем сме длъжни да  издадем УП3 и на лицето и в същото време да го пратим и в НОИ. Ставаме комплексни и , както обичаш да казваш,  многопластови  :good: специалисти / и това на фона на адвокатските напъни / .
 Т.к в действителност няма реално основание за това ,трябва да се подаде корегираща декларация 1 и6 с код 3 или 1 ? За всичките години ? Само с отработените дни без осиг. доход?

Подавате коригиращи декларации обр.1 за целия период , през който лицето се е осигурявало на максимума по трудов договор като посочвате дните / работни /  в осигуряване в т.16.4. Коригираща декларация 6 не е следвало да подавате след като лицето в качеството си на СОЛ не е следвало да внася осигурителни вноски. Подадените вече Д6 13 следва да заличите. Всичко това ще направите след издадени предписания от НОИ.