А какво е състоянието на единната Ви сметка по отношение на данъци към републикански бюджет ?
Благодаря, но аз не мога да разбера дали клаузата "изпитателен срок" става недействителна.

Аз не знам точния отговор / може би е работа на юристите да го тълкуват / , но ми се струва, че след като е недоговорен точният размер на изпитателния срок е оспоримо всяко действие по прекратяването му от която и да е от двете страни без предизвестие.В питането не се посочва и в чия полза е уговорен срокът на изпитване.
Това, което ми се случва, описвам само по един начин - няма ненаказано добро. Една от служителките ми забременя. Беше силно притеснена, че ще я уволня. Но аз я успокоих и я оставих на работа, защото ми стана жал за нея (самотна майка, с едно пораснало дете и болни родители).

Ако това е доброто........Как щяхте да я уволните ? Тази бременна жена е имала закрила по КТ. Ето това е ситуацията по български - да мислим, че спазвайки законодателството правим добро другиму. :(
http://www.noi.bg/benefits/benefits/101-unemployment/625-pokso

Обърнете внимание на условията , на които трябва да отговаряте, за да имате право на обезщетение за безработица. Във Вашия случай не следва да упражнявате дейност като СОЛ.
Има доста дискутирани теми по този въпрос тука - можете да потърсите .

Предполагам нищо не ми пречи да си водя аналитично сметка 712 (по участници платили членски внос)?

В такъв случай при постъпване на средствата:
503/712 (712 аналитична)
при приключване на годината
712/125

И баламският въпрос е какво правя с издадените фактури?
В смисъл те реално са издадени, за да имат членовете някакъв разходооправдателен документ. Няма нужда да съставям други счетоводни статии към тях нали? :blush:

След като Ви е необходима тази аналитичност по членове можете да си я заведете към 712 . Издадените фактури осчетоводявате по вече посочения начин и не следва нищо друго да  правите. :smile1:
Колона 4 е за избран осигурителен доход. Какъвто сте избрали него пишете. Не знам защо е било нужно да го променяте за тези три месеца след като така или иначе сте щели да довнасяте за  този период с ГДД . Но при ситуацията такава, каквато я описвате пишете в к.4 последните 3 месеца 2000 след като такъв е избраният Ви осигурителен доход. Иначе в 5.2 вписвате дохода за годината разделен на месеците на упражняване дейността на СОЛ.
СС 9
................
3.4. Даренията, които не са обвързани с условия, и членският внос се признават като текущ приход за периода.

от страницата на НПО :

Скрит текст :

В СС9 не е изрично указано, че става дума за периода на получаване на членския внос, но на страницата на НПО дават именно такова тълкуване. Всъщност на преден план се поставя в случая въпроса кога следва да се признае прихода от членски внос. Вероятно в актовете на ЮЛНЦ е предвиден и срок за внасяне на членския внос, както и санкции за невнеслите същия .

Не съм срещала друго тълкувание по въпроса и в светлината на горецитираното бих приела за коректно осчетоводяването на платен членски внос и признаването на същия да бъде :

Дт 501, 503 / Кт 712

Ако някой се занимава с ЮЛНЦ и има практика би могъл да сподели.  :smile1:
http://balans.bg/6030-danychen-kredit-za-razhodite-svyrzani-s-leki-avtomobili/

Вижте в края на статията - разгледана е позицията на НАП по отношение на въпроса за транспорта като понятие .
Цитат от статията :
"Ситуацията е малко по-различна, ако транспортът по командировката се осъществи с нает лек автомобил, включително и таксиметров. В този случай са налице всички предпоставки за приспадане на данъчния кредит."
Направете и аналогия с вашия случай - мисля, че  използването на автомобила за командировки не отговаря на понятието " транспорт" при командировка .
Копирам и самата статия, защото понякога безплатните статии се трансформират в такива за абонати с течение на времето.

Скрит текст :
Да, ако 550 е бил задължителен минимален праг / независимо от по-ниския реален доход / .
А не трябва ли да се отчете какъв е бил минимумът за СОЛ според ЗБДОО за 2014? Възможно да е 550. Ако е така, върху каква сума ще се завери осиг.книжка?

Да, правилна е забележката ! :good:
 Ако задължително е следвало да се осигурява на 550 - да - заверка върху 550 . Ако изборът е личен за 550 - горните отговори.  :smile1:
След като нямате доказан доход 550 месечно няма да Ви заверят книжката на 550. Ще Ви я заверят на 420 лв., освен, ако нямате доход над 420 / но под 550 , както вече писахте / .
Бихте ли си формулирали въпросите в темата, а не под формата на анкета, която няма да доведе до никакви резултати ?
Продавачът нищо не казва, поне счетоводителката увърта нещата, прехвърля топката и така.

А имат ли / и представят ли Ви / нотариален акт или договор за покупко-продажба на имота , за да се уверите , че продават нещо, което притежават ? Или не сте им изисквали това ?
Сградите са отписани вече, авансите са приспаднати , сделката е минала , клиента има  някакъв документ за плащане но аз не бих го признал за данъчен а за просто един протокол с печат и подпис,  пари няма само където си пише, че е платено уж.. явно липсват

В крайна сметка е много вероятно всичко да е платено, но само за авансите да са издадени фактури, а остатъкът да е платен , но по " оня " закон за кеш-а , при който парите заобикалят фирмената каса и минават през джоба на собственика.
Точно затова говоря оконч.фра ще има но какво да съдържа е въпроса , пс не е непосредствено, а предварително.

Е, ясно, че ако всичко е платено ще пише стойността, приспаднатия аванс и стойност нула в резултат. Само се чудя как е платено без да е отразено плащането счетоводно като се има пред вид стойността и необходимостта сумата да бъде платена по банка.
Всъщност, ако е вярно твърдението, че е изплатена цялата сума по сделката / и то авансово / излиза, че не са пускани фактури за остатъка, който сега търсите. И се получава така, че нямате документ нито за плащането на този остатък нито е издадена фактура. Тука съм напълно съгласна обаче с мнението , че независимо от плащанията е следвало да бъде издадена окончателна фактура при продажбата на сградите и от нея да се извърши приспадане на аванса .
Самия факт че пише авансово изплатен изцяло преди сделката означава че парите са преведени и съответно ддс е трябвало да бъде начислено с него на авансите а сега да се придспадне целия аванс с нулево ддс..

Дали не бихте обяснили с цифри , че ми се струва да има нещо неизяснено в питането ? Каква е сумата, която е записана в НА и каква е платената ? Не разбирам например откъде съдите, че е начислено ДДС на 30 % от авансите след като се твърди, че всичко е платено...