Код 821 е доход от лихви по банкови сметки. Вижте код 603,
 Предполагам, че договорът му тук трябва да се прекрати с уведомление.

Защо мислите, че договорът му трябва да се прекрати ? Не продължава ли да работи лицето за фирмата, но от разстояние ? Може би следва да разгледате как стои въпроса при трудов договор за работа от разстояние ?
А може би лицето в Чехия има друг статут и работи за фирмата като самозаето ? Тогава не бихте питали обаче за превод на заплата...
Здравейте ,
не знам правилния отговор на въпроса Ви, но е интересен . Защо смятате, че лицето подлежи на осигуряване в Чехия ? Доколкото разбирам фирмата няма обект или дейност в Чехия нито пък лицето развива самостоятелно такава там. Единственият факт е, че живее постоянно там, което няма общо с дейността на фирмата.
Правилно е. Попълвате си я, както обикновено с тази разлика, че посочвате друг осигурителен доход в зависимост от този по ТД .  :smile1:
Помощната справка не се подава с ГДД. Тя служи само като помощно средство за изчисление на данъчната загуба за намаление на финансовия резултат /ако има такава / . Сумата за намаление  виждаме от помощната справка и попълваме в табличката за преобразуване на финансовия резултат . Нямате основание да се притеснявате .
По първия въпрос ще срещнете двете противоположни мнения. Давам Ви линкове с различни гледни точки. Според едни може, според други не може...
http://balans.bg/4239-upravitel-na-eood-po-trudov-dogovor/
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,15609.20.html

и подобни други дискусии във форума , които може да намерите с търсачката .

"Тогава ако впиша в договора за управление, че ще изпълнява управленса дейност и ще работи в производството за което ще получава еди си каква сума става ли"
Според мене - не.
Разбирам - изпитателния срок ще бъде прекратен точно в срок. Въпросът ми беше по какъв точно начин трябва да бъда освободена, за да мога да ползвам 1 година обещетение безработица на трудова борса.

Точно по този начин - да бъде прекратен договорът му преди изтичането на изпитателния срок.
Управител който не е съдружник/собственик назначен по ДУК със заплата, полага и личен труд извън управленската дейност трябва ли да се осигурява по някакъв начин извън този ДУК?

Личният труд е понятие , свързано с упражняване на трудова дейност на лице, което е съдружник в ООД или едноличен собственик на капитала на ЕООД най-общо казано. Управител - външно лице не може да полага личен труд във фирма, в която не е съдружник/собственик без да има съответното качество за това. В случая за полагането на този труд той трябва да има сключен трудов договор след като същият този труд не е управленски. За управленската дейност той си има ДУК. Извършването на всяка друга дейност извън тази на управител следва да бъде документирана с някакъв вид договор според конкретната ситуация.
Питането Ви беше дали може да се самоосигурява, но не може да се самоосигурява във фирма, където е външно лице . Следва да бъде осигуряван.
Може ли управител който не е съдружник/собственик  да се самоосигурява?

Да се самоосигурява - не.
РАЗЯСНЕНИЕ № М-26-К-26 от 16.03.2017 г. относно извършване на счетоводни услуги по трудово или облигационно правоотношение

 НАЦИОНАЛНА АГЕНЦИЯ ЗА ПРИХОДИТЕ
 чл. 15 ЗКПО,
чл. 16 ЗКПО,
чл. 17 ЗСч

 В Централно управление на Национална агенция за приходите e постъпило по електронен път Ваше запитване, заведено с вх. № М-26-К-26/02.02.2017 г., относно възможността за извършване на счетоводни услуги без възнаграждение. Зададени са следните въпроси:
1. Може ли лице да извършва счетоводни услуги на предприятие въз основа на граждански или трудов договор без възнаграждение и по-конкретно като съставител на финансов отчет?
2. Може ли лице, назначено по трудов договор в предприятие майка, да извършва безвъзмездни счетоводни услуги на негово дъщерно дружество?
3. Може ли съставител на финансови отчети в предприятие майка да съставя и подписва отчети на дъщерно дружество безвъзмездно без трудови и облигационни правоотношения?
4. Може ли съставител на финансов отчет да извършва счетоводни услуги безвъзмездно без трудови и облигационни правоотношения на свързани лица?
Предвид изложената фактическа обстановка и съобразявайки относимата нормативна уредба, на основание чл. 10, ал. 1, т. 10 от Закона за Националната агенция за приходите изразявам следното становище:
Поради това, че Вашите въпроси са свързани с прилагане на счетоводното законодателство запитването Ви беше изпратено за становище до дирекция „Данъчна политика” при Министерство на финансите, която на основание чл. 22, т. 8 от Устройствения правилник на Министерството на финансите е компетентна да изразява становища по прилагане на това законодателство. Във връзка с поставените въпроси е изразено следното становище:
„Законът за счетоводството (ЗСч) регламентира единствено изискванията за съставителите на финансови отчети и не поставя изисквания за оперативните счетоводители, извършващи текущото счетоводно отчитане на стопанските операции в предприятията.
Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗСч междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение, или от счетоводни предприятия.
Съгласно чл. 17, ал. 2 от ЗСч това правило може да не се прилага за годишните финансови отчети на едноличните търговци с нетни приходи от продажби за предходния отчетен период в размер, който не надхвърля 50000 лв. и които прилагат способа на едностранното счетоводно записване и за микропредприятията по чл. 19, ал. 2 от ЗСч, които не са осъществявали дейност през отчетния период. В този случай финансовите отчети може да се съставят от собствениците или съдружниците на тези предприятия.
Като изключим тези два случая, разпоредбите на ЗСч изискват съставителят на финансови отчети на предприятие да е физическо лице, което е в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или счетоводно предприятие и съответно да отговаря на изискванията на чл. 18 от ЗСч.
Когато страните в тези правоотношения изберат да сключат трудов договор, тогава положеният труд съгласно чл. 242 от Кодекса на труда се определя като възмезден. Също така трудовото законодателство предвижда регулиране на минималните трудови възнаграждения и определя минимален размер на работната заплата за страната съгласно чл. 244, т. 1 от Кодекса на труда. Всичко това означава, че лицето не може да бъде съставител на финансови отчети по трудов договор без да получава възнаграждение за положения труд.
Когато характерът на споразумението е облигационно правоотношение, тогава така наречените „граждански договори“ се сключват съгласно изискванията на Закона за задълженията и договорите (ЗЗД). Според разпоредбите на ЗЗД гражданските договори могат да бъдат възмездни или безвъзмездни в зависимост от предмета на договора и уговорките между двете страни. Ако извършените услуги са предмет на договор за изработка, за труда се заплаща възнаграждение съгласно чл. 258 от ЗЗД и той е възмезден. Когато договорът за услуга по своята същност представлява договор за поръчка, съгласно чл. 286 от ЗЗД доверителят е длъжен да заплати на довереника възнаграждение само ако е уговорено. Следователно правоотношението може да бъде и безвъзмездно.
Относно втори въпрос: може ли лице по трудов договор в предприятие майка да извършва безвъзмездни счетоводни услуги на негово дъщерно предприятие, логиката е подобна. Ако договорените услуги са обект на облигационно правоотношение, което съгласно ЗЗД може да бъде без уговорено възнаграждение и няма друга законова пречка, то правоотношението е възможно.
Относно трети въпрос: може ли съставител на финансови отчети в предприятие майка да съставя и подписва отчети на дъщерно дружество без трудово и облигационно правоотношение, разпоредбите на ЗСч са ясни. Съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗСч междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията се съставят от физически лица, които са в трудово, служебно или облигационно правоотношение с предприятието, или от счетоводни предприятия.
Относно четвърти въпрос: изискванията на ЗСч за задължително трудово, служебно или облигационно правоотношение съгласно чл. 17, ал. 1 от ЗСч са насочени конкретно към съставителите на междинните, годишните и консолидираните отчети на предприятията и не са посочени друг вид счетоводни услуги. Осъществяването на всякакъв вид текуща счетоводна дейност се организира и преценява от ръководителя на предприятието при спазване на разпоредбите на ЗСч (чл. 16, ал. 1, т. 2 от ЗСч).“.
За целите на прилагане на данъчното законодателство е необходимо да се има предвид, че извършаването на услуги както за текущо счетоводно обслужване, така и за съставяне на финансови отчети (междинни, годишни или консолидирани) без уговорено възнаграждение, в общия случай би се третирало като сделка, сключена при условия, водещи до отклонение от данъчно облагане, без оглед на това дали страните по подобно правоотношение са свързани лица по смисъла на § 1, т. 3 от ДР на Данъчно-осигурителния процесуален кодекс. Спрямо подобен род взаимоотношения приложение намира разпоредбата на чл. 77 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица във връзка с чл. 15 и чл. 16 от Закона за корпоративното подоходно облагане.

ЗАМ. ИЗПЪЛНИТЕЛЕН ДИРЕКТОР НА НАП: ГАЛЯ ДИМИТРОВА
...възстановена гаранционна вноска, Сума за плащане -110лв. осчетоводявам: 402/401:-50лв. и 493/401:-60лв. Възстановената сума: да ги дам 503 / 401: 50лв. и 503/ 493 :60лв.
На фактурата от 2017г. пише: Авансова вноска, осчетоводена е 402/401 и 401/503

Привет!
След като имате осчетоводен аванс по 402 през 2017 това, което осчетоводявате сега си е точно на място.
402/401 - - 50 / със сумата на депозита на фирмата /
493/401 - -60  / със сумата на депозита на ФЛ /
Така закривате наличното дебитно салдо по сметка 402.
503/401  - 110 /  така закриваме салдото по 401 /
493/501  - 60 / връщаме парите на ФЛ /

Да направя само уговорката, че тука не обсъждаме правилно или не са били издавани фактурата и КИ. :smile1:
Всъщност служителката на НОИ, която ни се обади точно това обясни, че за да избегнат измамите искат от работодателя да предостави този набор от документи ...

Един вид искат от работодателя доказателство, че е извършил измамата "законно" .
И това ще променят по някакъв начин, а след него ще се намери друга пробойна и така...
Заличавате и редовни след това. Мисля, че вид осигурен не подлежи на корекция.


https://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=19498.0
как и дали да осчетоводя сгрешеното кредитното известие?

Добро утро,byrborina !
По принцип КИ се издава при промяна в намаление на данъчна основа и количество. И то се издава КИ към определена фактура. Обикновено  фактурата насочва и към контировките на КИ. Пишете за върнат депозит за наем и за издадено КИ по този повод. Към каква фактура ? С каква контировка ?
Не коментираме в момента дали е правилно въобще да се издаде КИ в този случай. Просто явно нещо не се обвързва с фактите...
След като става дума за собственика по-добре да използвате сметка 498 Разчети със собственик / като номер не знам коя е при Вас / .

само за надвнесената сума

503/498   -  при възстановяването на парите по сметка на фирмата
498/501   -  при възстановяването на парите на самото физическо лице

По - горе с този знак минус остана недоизяснено контирането. Имах пред вид 501/499 с минус предвид вашата контировка преди това.


Всичко това е при положение, че както и Маграт писа , не можете да получите правилно КИ без тази надвнесена сума.
Важното е тези пари да отидат в НАП, където им е мястото.  :smile1:
P.G.H.R. - че , всички тука натискаме едни звезди ама дали ще имаме такива на Алеята на славата ?  :lol:
То и звезди да натиснем май пак лошо...

От НАП щели да правят щателни проверки откъде българите, които си плащат данъците имат пари за това?
 Правилното е да не е вписан като удържан, а само като дължим. Така и ще излезе в ГДД и ще си го внесе. Може да попълните една ГДД с баркод .