от прикаченото Указание :


"   По отношение на лицата, които следва да подават VIES декларации
VIES декларации подават регистрирани по ЗДДС лица, извършващи вътреобщностни доставки, доставки като посредник в тристранна операция или доставки на услуги по чл. 21, ал. 2 от ЗДДС с място на изпълнение на територията на друга държава членка. Получатели по тези доставки са регистрирани за целите на ДДС лица в друга държава членка. "
Мисля, че под "стоката" се има пред вид конкретната стока , а не просто всички стоки общо. И съм съгласна с ХХХХХ, че написана в този вид фактурата следва да има някакви съпровождащи я документи , указващи количествата и цените на различните стоки / стокови разписки или приемателно-предавателни протоколи / . Още повече, че става дума за разнородни позиции - не са примерно плодове / без значение ябълки или круши / , а плодове и зеленчуци.
Иначе относно законността - ами след като не е съобразена със закона.........

/ явно питащият не го устройва това обобщение и с право - би могъл да изиска стокова разписка или др. документ към така издадената фактура /
работници, назначени на срочни трудови договори, които са изтекли на 01,06,2015г. и продължават да работят с какъв код да ги освободя-01 или 02 в уведомление по чл.62 и може ли основанието да ми е чл.325, т.3?

В уведомлението кодът е този, с който сте ги назначили и той няма общо с членът, по който ги освобождавате.
Ако влагате тези плодове и зеленчуци по разходни норми някъде, ако ги продавате като стока и водите точна отчетност би следвало да имате количествата по артикули - не ми звучи издържано примерно " плодове и зеленчуци " общо 25  кг. за 50 лв..

/ не, че не бихте намерили изход от такава една ситуация........../
Подавате корекция на обр.1 за лицето и корекция на обр.6 за сумите общо по ЕИК за съответния месец.
Пред годините тази тема все се подхваща и винаги нищо не следва на практика. Този път дали има реално желание за тази промяна ?  :hmmm:
С този праг от 50 000 все едно да направят ДДС-то задължително за всички - много е нисък този праг.
Тоест да разбирам, че няма законова пречка да бъде на нулева заплата?

Само да Ви попитам - защо му е на този съдружник ДУК без заплата като може да управлява и като СОЛ без възнаграждение ?
здравейте,

през м. април дружество излиза на възстановяване в размер на 300 лева. През м. май ДДС за внасяне е 310 лева. Посочила съм в кл.70, че приспадам 300 лева и внасям ефективно 10 лева по кл.71. Процедурата приключва още в първия месец след месеца на започване.
Следва ли да подам приложение 6 към чл.68 в този случай?

Не, то служи за искане за възстановяване на ДДС след приключване на процедура.
Разбирам, че новият работодател ще трябва да го впише като втори ТД, ако не се прекрати и поднови повторно старият втори договор?


Точно така. :smile1:

http://defakto.bg/%D1%81%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8%D1%8F/%D0%BF%D1%8A%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%8F%D1%82-%D1%82%D1%80%D1%83%D0%B4%D0%BE%D0%B2-%D0%B4%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%80-%D0%B5-%D0%BE%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D0%BD/1397/
Относно данъка, мисля, че адвокатът като самоосигуряващо се лице, трябва да го декларира и внася сам


Не, данъкът следва да бъде удържан.

http://www.kik-info.com/forum/index.php?topic=12601.0
Не, основен е възникналият първи по време трудов договор .
http://zakonnik.bg/document/view/pismo/140754/242821


"   Хипотезата на чл. 204, т. 3 от ЗКПО предвижда облагане с данък разходите, свързани с експлоатация на превозни средства, когато с тях се осъществява управленска дейност. Данъчното третиране на разходите за поддръжка, ремонт и експлоатация на превозни средства по този ред не се прилага по отношение на отчетени разходи за командировки (в т.ч. и пътни), които попадат в хипотезата на чл. 33 от ЗКПО."
Уведомление се подава при промяна на длъжност и срок на договора. В случая не е необходимо да се регистрира уведомление за промяна на работното време от 4 на 8 часа.
От къде следва?  :hmmm:  А чл.8 ал.4 от КТ?

Как да си обясним практиката на НОИ да искат писмена декларация от безработния, когато се регистрира и е освободен на това основание , че обезщетението му няма да бъде изплатено ?
Ако не подам молба до работодателя за изплащане на обезщетение по чл. 222 ал.1 от КТ , НОИ ще ми изплати ли обезщетението за безработица считано от 01.05. или съм длъжен да подам молба за обезщетение и ако работодателя откаже да го изплати само тогава НОИ ще ми изплати обезщетението.

Ако не си потърсите обезщетението от работодателя следва да ви се изплати обезщетение НОИ считано от 01.05.2015. Ако подадете молба за това обезщетение работодателят няма право да Ви откаже изплащането му. То става изискуемо при поискването му.
Искам разбира се. Ако се намерят още двама ще направим едно каре ... ... за карти ми е думата, а не да шием карета за чеиз:)

Едната дума отпуска до къде води........ :lol:
Майката е управител, и освен нея има двама съдружници.

След като управител / единствен ли ? / е майката то следва или управлението да се поеме от друг съдружник или да се назначи прокурист.