Ами мисля, "права" е единствено Н-8.... :smile1:

Интересно ми е това лице с подаден ДДФЛ като задължение с обр.1 / ако обр.1 с код 14 формира задължение / и още веднъж с ГДД какви задължения по единната му сметка се получават ?
Да, съгласна съм, но в същото време независимо, че не се дължат осигуровки се подава д1.


Това не е вярно . Н-8 регламентира подаването на ДДФЛ само за наетите по трудов договор лица . За лицата по извънтрудови правоотношения не се подава обр.1 при липса на задължение за осигуряване, а ДДФЛ се декларира чрез декларация чл.55..

http://balans.bg/4187-grajdanski-dogovor-na-pensioner/
Мисля, че и да няма осигуровки, а само данък се подава д1 за лицето през всичките месеци с вид осигурен 14, за данъка и д.55!

Отговорът е в Наредба-8 :
" Чл. 1. (Изм. - ДВ, бр. 7 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.) С тази наредба се уреждат сроковете, съдържанието, редът, начинът за събиране и съхраняване на данни от работодателите, осигурителите за осигурените от тях лица, осигурителни каси, както и от самоосигуряващите се лица за държавното обществено осигуряване, учителския пенсионен фонд, допълнителното задължително пенсионно осигуряване, здравното осигуряване, фонд "Гарантирани вземания на работниците и служителите" и облагаемия доход и данъка за доходи от трудови правоотношения по смисъла на Закона за данъците върху доходите на физическите лица (ЗДДФЛ)."

Данъкът се декларира единствено чрез декларация чл.55 от платеца на дохода, ако е предприятие или самоосигуряващо се лице.
" За малко да се пренесем след прекрасната българска природа "

Да се чете " сред".
За малко да се пренесем след прекрасната българска природа.  :smile1:
http://balans.bg/279-3-1-2-invoice/

" Хората са написали само името на фирмата на английски и някакъв адрес в София "

Това едва ли е достатъчно като реквизити на фактурата.

Здравейте!Може ли някой да ми отговори на следния казус:Работодателя си е продал фирмата на клошар.Не са издадени служебни бележки на работниците за получените възнаграждения.Някои от тях са започнали работа на друго място ,някои са на борсата, а има трети които имат и граждански договори.Как ще си подадат тези бивши работници ГДД чл.50 за 2014 год., след като ма кой да им издаде служебните бележки ?

Този въпрос не трябва ли да се зададе на  клошаря ?
Само, че съм пропуснала и нещо много важно. На следващата година при определяне на окончателния размер на ОД ще има да довнася осигурителни вноски, за разликата нали така  :hmmm: Което не е много готино  :(

И в тази връзка да добавим и още нещо - може би, в зависимост от доходите на лицето в качеството му на СОЛ ще трябва да внася авансови осигурителни вноски върху по-голям доход за 2016 г.  в сравнение с 2014 . :smile1:
http://www.segabg.com/article.php?id=70628

" Ако заповедта за прекратяване на трудовия договор е от 3,11,2014 г., може ли да се прекрати от 1,11,2014 "

Не
Да, извинявам се, хич не съм прочела правилно :)

Това сигурно е от дебелата филия пресен хляб........чак до мене стигна ароматът......

/ извинявам се за спама /
Единствено според изискванията за определяне на КИД

Точно . :good:

Въпросът ми беше , така да се каже , риторичен, към Анди88 , защото много ме учуди този принцип, който тя прилага - от началото на годината .
По принцип аз променям кода на икономическата дейност на дадена фирма в началото на годината. Тоест януари месец. И така от февруари като си пусна декларация 1 и 6 ИД ми е с нов код.

По принцип няма ли някакви законови положения , които независимо дали е начало или не на годината изискват да се промени кода на икономическата дейност ?
От написаното става ясно, че закупеното гориво отразявате по Дт 302 - материали/гориво. Една част от това гориво е текущ дазход за фирмата и логично е то при неговото изразходване да се даде на разход Дт 601 / Кт 302 . Горивото, което ще влезе в себестойността на стоката би следвало да отразите Дт 304 / стоки / / Кт 302 материали/гориво. В същото време сте отразили фактурата за закупените картофи Дт 304 стоки / Кт 401 доставчици.Така в Дт 304 стоки натрупвате разходите, които съгласно СС 2 формират цената на стоката .
Сметките като номера са различни от Вашите, но това не е от значение .
" лице с основна заплата около 600 лв "
"......предвид се взима 10000 лв или 2400 лв "

Нито едно от двете - взема се " около 600 " .
http://nap.bg/page?id=293

" Облагаем оборот: сумата от данъчните основи на извършените от лицето:

1. облагаеми доставки, включително облагаемите с нулева ставка,

2. доставки на финансови услуги по чл. 46 от ЗДДС,

3. доставки на застрахователни услуги по чл. 47 от ЗДДС."

Тази сума по 791 няма характер на доставка.
СС 2
...........
Разходи по закупуване
5.1. Разходите по закупуване включват покупната цена, вносните мита и такси, невъзстановимите данъци и акцизи, разходите по доставката и други разходи, които допринасят за привеждане на материалите и стоките в готов за тяхното използване вид. Търговската отстъпка, рабатът и други подобни компоненти се приспадат при определяне на разходите по закупуване.

5.2. Разходите по доставката могат да бъдат свързани със:

а) превози;

б) товарни и разтоварни операции;

в) монтаж и пробна експлоатация.

5.3. Не се включват в разходите по закупуване:

а) складовите разходи за съхраняване на материалните запаси;

б) административните разходи;

в) финансовите разходи;

г) извънредните разходи.

Тези разходи се отчитат като текущи разходи за периода, през който са извършени.

За Вашия случай вижте пример 1.
Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 105 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
..............
(2) Подлежат на облагане с данък в размер на данък дарение и безвъзмездно придобитите по друг начин имущества, както и погасените чрез опрощаване задължения.

Или задължението Ви е опростено ? В този случай текстът е недвусмислен .