ЗКПО
..........
Отклонение от данъчно облагане
Чл. 16. (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
.............
(2) За отклонение от данъчно облагане се смята и:
......................
2. договорите за заем за послужване или друго безвъзмездно предоставяне за ползване на материални или нематериални блага;
" Допустимо ли е според вас, след надлежно оформяне с всички необходими документи, определен процент от разходите за ток и вода да се ползват за данъчни цели от ЕООД-то."

Според мене не е допустимо да се ползва помещението безвъзмездно, както и да се осчетоводяват на разход част от сумите за ел.енергия. Какъв подход ще приложите за определяне на тази част от ел.енергията, която ползва ЕООД-то ? И смятам, че не може да се ползва ел.енергия за помещение, което не съществува в счетоводството на дружеството нито като собствено нито като наето. Ако се подпише договор за наем между физическото лице и ЕООД-то това не би означавало , че собственикът подписва договор със себе си. Субектите са различни в този случай- от една страна физическото лице, а от друга - юридическото.
Внасяните здравни осигуровки от лицето са върху 210 лв. месечен осигурителен доход или 2520 лв. годишен. В същото време има доход от наеми за 600 лв. в годишен размер или 540 лв. годишно след приспадане на необходимо-присъщите разходи . При изравняване на осигурителния доход за здравно осиг.  няма да има довнасяне на здравни осигуровки в този случай.
".....начислен и платен наем на чуждестр. лице м.12.2012г. още не сме  платили данъка ...."

След като доходът е изплатен на лицето през 12.2012 г. то следва в срок до 31.01.2013 г. да внесете данъка и да подадете декларация по чл.55. За период отбелязвате годината 2012 и месеца - 12.

от указанията към декл. чл.55

" . В т. 3 се отбелязва периода за който се подава декларацията (година и съответното тримесечие) или (година и съответния месец).  "
По чл.134 от ТЗ съдружниците правят парични вноски, които подлежат на връщане с или без лихва - както е уговорено - не се увеличава капитала и не се вписва в ТР.
И счетоводителят няма да се преквалифицира на юрист. :laugh:
Що чак февруари, не трябва ли да се подадат д1 и д6 до 25.01?

Трябва, но за ДДФЛ срокът на плащане е 25.02.2013 . И в справката така си стои .
 :wave: irenabrili, за голямо съжаление в повечето случаи съдружниците си спестяват адвокатския хонорар като товарят счетоводителя с тази задача . И счетоводителят става и юрист по задължение.
Ако дяловите вноски са парични не става дума за апорт. Апортът е в случай, че дяловата вноска не е в парична форма. Най-добре е да се обърнете към юрист, защото увеличаването на капитала на дружеството става чрез вписване в Търговския регистър на решението на ОС, на новия - ако има такъв - дружествен договор.
Ако обр.6 е за декември вижте в графата на справката за задълженията - срок за плащане - 25.02.2013 г. - ще я обвържат - има време. :yes3:
Болничният Ви ще бъде платен на части - последователно за всеки месец от периода, за който е издаден.
" Другото, което се сещам - феновете на единната сметка - че няма да има проблем за изрядните, ще лови Тарикатите."

В случая не виждам нищо нередно . Платени са осигуровките, но за системата е все едно какво е платено - тя си взема парите по предназначение. До 25.01.2013 фирмата няма задължения. Дори и да беше подал Иван обр.1 и 6 пак щяха да му издадат чисто удостоверение, защото при срок на плащане 25.01.2013 сумите по подадените декларации не са основание за неиздаване на такова.
След 25.01.2013 г. вече ще мислят новите задължения, ако не платят до тогава.
В крайна сметка сега хем има чисто удостоверение, хем си е платил старите задължения - факт.
Това ми хареса - да накараме системата да работи за нас. :laugh:
" Аз пък да питам-начислените заплати на 31,12,2012 са изплатени на 07,01,2013.В декл.6,трябва да пиша дата 31,12,2012  и код 3? "


Това беше писал за датата, SBR - затова ти писах, че тя трябва да е 07.01.2013.
Хубава вечер и на тебе ! :smile1:
След като декемврийските заплати са изплатени на 07.01.2013 това е датата в обр.6 с код 3. За другите въпроси - да, така е.
ЗДДФЛ........
чл.38
.........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица


от декларацията по чл.55
1. Декларацията се подава от платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице), задължен да удържа и внася авансов данък  по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО 


Подавате декларация по чл.55.
Коригирам се и аз, защото не съм догледала, че става дума за новорегистрирано дружество. :yes3:
Не, по желание не могат да се правят авансови вноски - само ако имате оборотите, посочени съответно за месечни и тримесечни вноски.