Законодателството позволява тези активи под прага на същественост да бъдат счетоводен и данъчно - признат разход за фирмата и не би трябвало да има проблем с осчетоводяването им в 601. Впоследствие при отдаването им под наем ще се реализира единствено приход от отдаване под наем на същите, а при желание могат да се водят задбалансово само информативно.
Свалих последното обновление на програмен продукт Трудови договори и забелязвам, че не дава възможност за въвеждане на втора фирма. Избирам Параметри и НОВ за въвеждане на нова фирма. Не ми дава да въведа обаче Булстата и така става невъзможно въвеждането на следваща фирма. С тази версия са отстранили някакви грешки от предходни, но дали не е налична нова грешка ???
Попълвате правилните дати на болничния лист независимо от припокриването на периода. В графата работни дни обаче посочвате намален брой работни дни по втория болничен като съобразявате периода на припокриване на болничните във времето.
Хубав ден и от мене !
Няма нищо по-хубаво от лошото време - вали ли, вали...... :smile1:
Управител с ДУК следва да се осигурява за всички осигурителни случаи независимо от това, че е пенсионер. Вижте ЗДДФЛ Допълнителни разпоредби т.26 - за лицето с ДУК това е трудово правоотношение.
Да, така се получава ,  lllion@abv.bg .
Поради това, че е изтекъл срокът за промяна на осигуряването ще трябва да се осигурява върху високия процент до края на годината, а вече следващата да промени , ако желае , това обстоятелство.
В т.34 се попълва нетното възнаграждение за СОЛ в случай, че е избрал да се осигурява за ОЗМ . :smile1:
Неправилен избор при социалните осигуровки

Не, нали това е само база за изчисление, а не възнаграждение.

Проблемът Ви е в т.34 - Елена е пояснила по-горе. :smile1:
Добре, но:

"§ 10. (1) Съставянето и одитирането на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършват по реда на отменения Закон за счетоводството.
(2) Публикуването на финансовите отчети и докладите за дейността за 2015 г. се извършва по реда на този закон.", т.е. по ЗСч , действащ от 01.01.2016 г.  :hmmm:

Само публикуването е по новия закон. Съставянето - по стария.
А по отношение на микропредприятията нали , според промените в Закона за счетоводството, действащи от 01.01.2016, те могат да публикуват само Счетоводен баланс в ТР. Също така малките предприятия, ако не подлежат на финансов одит, публикуват само Баланс и приложение.

Всичко това е така, но се отнася за отчетите за 2016 година и нататък . За 2015 - по старите правила и в новите срокове.
А при подаването чекнахте ли, че няма необходимост от  подаване на Д 1 ?
Проверките на ИТ също съблюдават давностни срокове и може въобще да не попаднете в ситуация да Ви се налага корекция по повод проверка. При подаване на молба за корекции НАП едва ли ще се съгласят на въпросните корекции без проверка на обстоятелствата по молбата Ви.
При извършена от ИТ проверка ни беше направено предписание да начислим класа за периода на проверката, а той беше 6 месеца и го начислихме в единия от месеците / текущия /, за да не правим корекции. Никой не ни създаде проблеми за това . Решението по въпроса е Ваше, но категоричен отговор за поведението на ИТ няма, както е писал и Hrili .

Иначе правилното решение е това - начисляване със задна дата, молба до НАП за корекция на 1/6 с всички произтичащи от това последствия.
Защо не подадете наново тези документи с правилното ЕГН - мисля , че подадените стари няма да имат последствия поради сгрешеното ЕГН и не е нужно заличаване.
Защото е финансов лизинг с опция и собственик е лизингодателя. Ние сме ползваща страна.

Сега вече се изразихте по-ясно.
От предходното питане :
"Може ли лизингополучател (финансов лизинг) да сключва застраховка Каско, като в полицата ще пише : собственик- друга фирма и ползвател - конкретната фирма ?"
Не ставаше ясно, че тази друга фирма е лизингодателят  .
Не виждам проблем след като това положение е залегнало в лизинговия договор да си направите каското по описания от Вас начин.
В отговора си се ограничих до положение , при което искате да имате право да сключвате сами каско за лизинговия актив. Ако е договорено не трябва да е проблем. Не разбирам обаче защо в полицата ще пише друго лице, а не вашата фирма - нали желанието Ви е да сключвате сами застраховка каско ? Каква всъщност е целта ?
Просто не знам да се обаждам ли или автоматично ще се приспадне, ако следващия път внеса по-малко.

Автоматично ще се приспадне със сигурност, ако имате бъдещи задължения по този вид данък .
Той иска това да важи за нов лизинг. Ще може да се договори, в договора да пише, че ние ще сключим застраховката.

Сама сте си отговорила - стига да я има тази опция в договора нямате проблем. :smile1:
Аз не разбрах от питането този данък реално сте го внесли в по-голям размер ли ? Имате задължение 10 единици примерно, а сте внесли 12 ?