Или може би сме приключени самите ние.......хах

Много напоително вали , чак приспивно - днес това време не допринася с нищо тонусът да е мажорен.

https://www.youtube.com/watch?v=KDIjEyZ3zTI
Ако ги отчетем като директни разходи на какво основание бихме продължили да таксуваме клиентите в последствие?

Да не би да искате да кажете, че ако законодателството Ви дава право да изпишете нещо на разход то на практика изчезва ?
Чл. 77. (1) Правото на приспадане на данъчен кредит по чл. 76 възниква на датата на повторната регистрация по този закон.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 101 от 2013 г., в сила от 01.01.2014 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) Правото на приспадане на данъчен кредит по ал. 1 се упражнява през данъчния период, през който е възникнало, или в един от следващите дванадесет данъчни периода, като документът, с който е начислен данък при дерегистрацията, се отразява в дневника за покупките със съответстващите на наличните активи данъчна основа и данък.


Да, можете да включите фактурата от 03.2017 сега през 03.2018.
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:

Скрит текст :

Стига да може да защитите липсата на всички тези условия по т.30 - понякога границата е много "тънка" . Все пак до 03.2017 СОЛ е упражнявало дейност. Малко противоречие се получава - как фирмата да е без дейност, а собственикът да е упражнявал такава ?
Според мене срокът до 31.03.2018 е за фирми без дейност. Тези с приходи под 500 лв. не са без дейност. Само за целите на НСИ ползват една и съща декларация, но не и за целите на ТР. Така мисля.
Марпанче, просто в писмените обяснения по повод искането ще отразиш точно това обстоятелство, че лицето има НПР и не изготвя подобни регистри. Не следва нищо да правиш - искането си е стандартно, но който изготвя - дава, а който не е задължен - не.
Аз имам личен труд на няколко СОЛ-а и им плащам според това къде има пари - в касата или по банка. Не съм им изисквала нищо по този повод. В крайна сметка важното е да се плати.
В подобни случаи обикновено се казва "Имала съм проверки и съм нямала проблеми" . :smile1:
Защо да не е възможно ?
Декларирайте си дохода без бележка, платете си данъка, а декларацията може да си я подадете с ПИК онлайн или по пощата, за да нямате бюрократични пречки.
 не трябва, то си следи дали ще достигне 50000 лв. облагаем оборот, като включва и стойността на тези доставки до страни членки на ЕС, нали така?

 :good:
Ако изчакате до 25 май няма да има нужда. :smile1:
Според мене са си текущи разходи . Не е задължително да има приходи в резултат на тези разходи - съпоставимостта на приходи и разходи вече не е сред принципите, залегнали в чл.26 от Закона за счетоводството.
Какво би променило обстоятелството, ако договорът е трудов ? Може би няма да имаме услуга и да попадате в т.4 ? Ако прецизираме останалите точки може би ще намерим основание и сред тях . :smile1:
Аз мисля, че не изпълнявате последната точка от изискванията на т.30 от ДР.
За какво точно е бил този ГД след като фирмата е нямала дейност ?
30. (нова - ДВ, бр. 97 от 2016 г, в сила от 01.01.2017 г., изм. - ДВ, бр. 92 от 2017 г., в сила от 01.01.2018 г.) "Предприятия, които не са осъществявали дейност през отчетния период" са предприятия, за които едновременно са налице следните условия:
.........
б) през отчетния период не са възникнали условия да бъде признат приход съгласно Закона за счетоводството и приложимите счетоводни стандарти;

Вижте дали изпълнявате или не това условие -  СС 21 Ефекти от промените във валутните курсове . Ако съгласно СС 21 признавате приходи не сте предприятие без дейност.

У мен е.
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21929.100.html

Марпанче, виж отговор 105 от тази тема - колежката го е правила и описва процедурата.

https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,21929.100.html

Марпанче, виж отговор 105 от тази тема - колежката го е правила и описва процедурата.
Наистина сте пропуснали вече срока за ползване на данъчния кредит. Осчетоводете си въпросната фактура за месец 02.2017 без право на данъчен кредит и дайте месец за експорт 03.2018. Програмата Ви дава възможност за това. Така ще си осчетоводите разхода и ще закриете салдото по сметка доставчици . Фактурата ще влезе в дневник покупки за 03.2018 без право на ДК без да даде отражение в счетоводството за 2018.
...фирмата не е осъществявала дейност и автомобила е ползван изцяло за лични нужди .

Не отговаряте на изискванията за фирма, неосъществявала дейност. Имате приход съгласно СС 8 .
Скрит текст :

Ако формирате разходи по чл.204 при положение, че автомобилът се ползва само за лични нужди - да, начислявате и данък и не преобразувате. Разходът и данъкът са признати за данъчни цели.Вижте ЗКПО чл.206.