Тука има доста теми и коментари по въпроса - ясно е какво изисква закъна - да се уведоми НАП. Дали ще го направите или не е изцяло Ваше решение и отговорност. В случая няма да се повлияе резултата по ЗДДС и няма последствия от това деклариране за фиска. В такъв смисъл нищо не " рискувате" и след като Ви притеснява, че и сумите не са малки - чл.126 ЗДДС.
Всъщност при такива технически грешки винаги ме е смущавало обстоятелството, че посочвайки грешен контрагент всъщност нямаме право на ДК по фактурата с неправилно посочен доставчик.
Аз бих уведомила съгласно закона. На практика съм сигурна обаче, че има " шарена " практика . :smile1:
Вероятно става дума за поредния работодател, който иска да вмени на счетоводителя това задължение.
Ипотечният Ви кредит като сума равен ли е на цената на придобиване на имота или сте платили и част от сумата със собствени средства ?
Само да добавя :

(6) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Цената на придобиване по ал. 1, 2 и 4 е:
1. документално доказаната цена на придобиване на имуществото;
2. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, увеличена с документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице-в случаите на замяна с доплащане;
3. (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) нула-когато няма документално доказана цена на придобиване, включително за имущество, придобито по дарение, или за акции и дялове, получени при разпределение на печалба или друг източник на собствен капитал. Цената на придобиване по ал. 1 е нула и при последваща продажба или замяна на поземления имот по т. 8, включително на ограничени вещни права върху него;
4. документално доказаното доплащане, дължимо от физическото лице-в случаите на замяна с доплащане, когато няма документално доказана цена на придобиване на имуществото;
5. (доп. - ДВ, бр. 95 от 2009, в сила от 01.01.2010 г.) частта от непаричната вноска, вписана в учредителния договор, в дружествения договор или в устава на търговско дружество, съответстваща на продадените или на заменените акции и дялове-в случаите на направени непарични вноски в търговско дружество, когато вноската има за предмет имущество, доходите от продажбата или замяната на което са необлагаеми по смисъла на чл. 13, ал. 1 към датата на вписване на вноската в търговския регистър;
6. пазарната цена по чл. 10, ал. 4 на имуществото, придобито при замяна-в случаите на продажба/замяна на имущество, придобито при замяна;
7. документално доказаната цена на придобиване на имуществото, актуализирана до 1997 г. включително с общия индекс на потребителските цени, обявен от Националния статистически институт-в случаите на продажба или замяна на имущество, придобито преди 1 януари 1998 г.;
8. (нова - ДВ, бр. 113 от 01.01.2008 г.) документално доказаната цена на придобиване на поземления имот, съответстваща на частта, за която е учредено право на строеж-в случаите на учредяване право на строеж;
9. (нова - ДВ, бр. 95 от 2009, в сила от 01.01.2010 г.) документално доказаната цена на придобиване на имуществото - предмет на непарична вноска в търговско дружество - в случаите на продажба или замяна на акции и дялове, получени за направени непарични вноски в търговско дружество, с изключение на случаите по т. 5.
10. (нова - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) данъчната стойност на имуществото към момента на заличаването на едноличния търговец от търговския регистър - в случаите на заличаване на едноличен търговец, когато имуществото на предприятието е преминало към физическото лице - собственик.
Санитарката е в 74. В характеристиката на ред 82 е описано за кого се отнася.  :smile1:
В УП2 включвате всички суми, върху които са начислени осигурителни вноски.
 :wave:

Освен Декларацията за самоосигуряващо се лице не знам защо е било нужно подаването на другите две неща, но вероятно са Ви ги поискали ?
След като е на патент -  следва да подадете и патентна декларация, но тя не е в НАП , а в съответната община.
 :smile1:
" Имам някакъв спомен, че не може да получаваш възнаграждение под мин.РЗ, но не се сещам къде съм го чела. "

Сигурно никъде .  :smile1: 
Основната заплата не може да бъде по-ниска от МРЗ, но не и чистото възнаграждение след приспадане на дължимите осигуровки и данъци.
"За периода от 10месец до края на 12месец не се внася авансов данък ФЛ."
Да, фирмата-платец не удържа и не внася ДДФЛ.

"Това се прави от лицето получател на дохода да края на месец януари 2014г. с подаването на декларация по чл.55 от ЗДДФЛ."
Лицето декларира ДДФЛ с подаване на ГДД 2013.

"Фирмата не дължи данъка и не подава декларация."
Точно така.
 :wave:

Отговорът на Въпроса Ви е във Вътрешните правила за РЗ в настоящата Ви месторабота - зависи какви критерии за сходност на длъжностите са заложили в тях.
Договорената брутна сума по договора ще Ви бъде данъчно-признат разход, при всяко плащане на суми по договора се удържа ДДФЛ и се внася до 30 число на месеца, следващ тримесечието на изплащане на дохода. За четвърто тримесечие ДДФЛ не се удържа. За удържания и дължим ДДФЛ фирмата подава в срока на плащане на данъка и декларация по чл.55 .
Премиер обобщи и остава питащият / ата да си прецени какво е необходимо точно  да се даде в случая :ok:
Може би в определени случаи и УП 2 ?
30 работни дни за една календарна година общо
Да, точно от там идва объркването Ви.  :thumbup:

" Определяне на тримесечните авансови вноски

Чл. 87. (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Тримесечните авансови вноски се определят по следната формула:
АВ тримесечна=ПДП/4*ДС
 , където:
 е тримесечната авансова вноска
ПДП е прогнозната данъчна печалба за текущата година;
ДС е данъчната ставка на корпоративния данък "
" нали  4 трим. не се прави авансова вноска   ,в дан.декларация сме посочили че ще правим  на трим. вноска  по 125 лв,  и би следвало до края на годината да внесем 500 лв  "

Защо 500 ?
125*3 = 375
Може би за начало ще споделите Вие какво сте начислявали ?
Във вече подадената от Вас ОКД5 лицето е заявило, че иска да се осигурява - това е за периода преди пенсионирането. Сега след като е вече пенсионер как трябва да се укаже, че не желае вече да внася осигуровки ? Не знам каква е официалната позиция на НАП по въпроса, но / лично мнение / бих подала прекъсване и след това започване на дейност само за да съм сигурна , че няма да ми търсят пак тези осигурителни вноски, за които съм декларирала преди пенсионирането , че ще внасям. Това, разбира се няма нищо общо с въпроса за пенсионирането - то може да стане и без прекъсване на осигуряването.
Алфа, не знам защо твоят отговор най-много ми хареса и ако ми пожелаеш ти вместо НАП приятен ден направо ще "приключа" преписката !  :give_rose:  :laugh:

Не, че идеите на Ирена да ги строя, както заслужават и на create да си взема парите  :ok: са лоши, но ще ги оставя май за други времена. :wave:
 :laugh: това с идеята да си ги поискам ми харесва ............. :laugh:

Да "тествам"  собствената им система дали дава или не дава......... :laugh: