Всъщност важна се оказва преценката дали това ФЛ има договор за изработка или е автор. Може би би било добре да направите писмено запитване до НАП с въпрос за тяхната преценка дали това е или не автор . В зависимост от отговора или от Вашата лична преценка да търсите или не този стаж и да коригирате едва тогава подаваните документи .  :smile1:
ЗКПО

Коригиране на счетоводни грешки

Скрит текст :


Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив

Скрит текст :
Няма как да направите удръжка за запора на вече изплатена работна заплата. След датата на уведомяване на ЧСИ при всяко изплащане на РЗ / когато и да е то / ще правите удръжка на лицето и ще я превеждате по сметката на ЧСИ.
И аз така го разбирам - излиза, че 2015 ще е посветена повече на въвеждане на електронизацията на изпращане болничните листове от лекарите като е предвиден и период, през който тези, които не са технически оборудвани ще могат все още да ги носят и на ръка. Следващият етап ще е посветен на подаването по ел. път на придружаващите ги документи. Да кажем, че нещата вървят в правилната посока и в крайна сметка ще се финализират с hapy end .

/ и с това ще се справим /
В никакъв случай не приемайте нищо лично - просто в случая Вие ще сте ощетена, но работещите, на които удържат реално пари са облагодетелствани. И всичко това, защото не се внасят осигуровки на реалните заплати и тези прагове само администрират изкуствено процеса и се пълни бюджета на страната.Създадена е една изкуствена регулация на размера на осигуровките с цел по-високи постъпления в бюджета, защото БГработодател не е научен да внася осигуровки на реалните заплати.

на мен не са ми спестявани осигуровки.плащах си ги от това което трябваше да получа,като заработени часове.за другите не знам как процедират
И още нещо към написаното от Марпан - така се спестява и ДДФЛ на работника в случаите, когато осигуровките за негова сметка и данъка се удържат наистина от неговата заплата. И в този случай не съм чула някой от работещите да каже, че е незаконно  въпреки, че е . Същата тази майка, която ще е ощетена по отношение на получаваното обезщетение може пък после да е недоволна от по-високите удръжки като се върне на работа.
Както се казва няма пълно щастие. :smile1:
Чл. 194. (1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица,
с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
..........
(3) Алинея 1 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:
................
3. (нова - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава - членка на Европейския съюз, или на друга държава - страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.

Според описаната ситуация и тези текстове, на които и Вие сте се позовали в питането си - не, не се дължи данък при източника.
" Дневното парично обезщетение при бременност и раждане се определя в размер 90 на сто от среднодневното брутно трудово възнаграждение или среднодневния осигурителен доход, върху който са внесени или дължими осигурителни вноски, а за самоосигуряващите се лица – внесени осигурителни вноски за общо заболяване и майчинство за периода от 18 календарни месеца, предхождащи месеца на началото на отпуска поради бременност и раждане."

Дневното парично обезщетение не може да бъде по-голямо от среднодневното нетно възнаграждение за периода, от който е изчислено обезщетението, и по-малко от минималната дневна работна заплата, установена за страната, и се определя по реда на чл. 41, ал. 2 – 5 от Кодекса за социално осигуряване."

източник :

http://www.nssi.bg/benefits/benefits/100-nerabotosposobnost/1860-ma13

/ eдва ли калкулаторът е грешен /
Здравейте, искам да ви попитам дали е правилно при подаването на ОКД-5 за прекъсване на осигуряването примерно от 10.10.2014г., трябва ли да се попълни и съседното поле възобновявам дейността от дата 10.10.2014г. като преминаваме на ДУК и ако някъде е описано да ми покажете къде?

Отговорът на въпроса Ви е в наименованието на декларация ОКД5 - Декларация за регистрация на самоосигуряващо се лице. Лице с възмезден ДУК не е СОЛ.
Темата е много полезна като обобщение на теорията по въпроса с лихвите и тяхното документиране и благодаря, че сте споделили мнението си с всички . Направи ми впечатление обаче това твърдение, с което не съм съгласна :

" От всичко казано до тук, считам, че е по-редно при начисляване на лихва по предоставен паричен заем, последната да бъде документирана чрез издаване на фактура, без да се начислява ДДС"

Не намирам правилно степенуването на редно в по-редно, защото едно нещо или е редно или не. Законът дава право за размера на лихвата или да се издаде фактура или да се състави отчет за продажби. Който и от двата варианта да бъде избран според обстоятелствата би бил законосъобразен .
Даже бих предложил декларацията да е за желание ТК да бъде съхранявана във фирмата. При съгласието се предполага, че предложението идва от фирмата, а при желанието - от работника.

Много точно казано ! :good:
А с това прил. 12, което се подава, трябва ли копие от трудовия договор на лицето да се подава.

не
Здравейте,  въпроса ми е такъв - кога е необходимо служител да подписва декларация за трудова книжка: когато я предостави във фирмата за съхранение, или когато не иска да я остави във фирмата.

Декларацията е за съгласие ТК да се съхранява във фирмата.
Прочетох го това определение от Уикипедия - полезна беше препратката към Директивата, а вече питащият ще си прецени и направи съответните изводи.
Хубава вечер. :smile1:
Освен ако случая не попада в специалните разпоредби където в Директива 2008/8/ЕО по силата на чл. 56, мястото на изпълнение на услугата по отдаване под краткосрочен наем на превозни средства е мястото, където превозните средства фактически се предоставят на разположение на потребителя (получателя на услугата).

Остава само да споделиш дали според тебе  кранът е превозно средство........
Благодаря за бързия отговор, единственото което ме смущава е, че в класификатора пише  1120 Управителяващи и изпълнителни директори. Това управителяващи не се ли отнася за съдружници? В случая няма съдружие.


Единственото, за което става дума в класификатора е името и кода на длъжността на наето по трудов договор лице.  :smile1: