до Титали

Неправилно си формулирала въпроса си :
" след като собственик на капитала е юридическо лице отново ли е изплащане на девидент 5 % "
Тези 5 % са данък дивидент, а не дивидент .
ЗКПО
.........
Данък, удържан при доходи от дивиденти и ликвидационни дялове
Чл. 194. (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)(1) С данък при източника се облагат дивидентите и ликвидационните дялове, разпределени (персонифицирани) от местни юридически лица в полза на:
1. чуждестранни юридически лица, с изключение на случаите, когато дивидентите се реализират от чуждестранно юридическо лице чрез място на стопанска дейност в страната;
2. местни юридически лица, които не са търговци, включително на общини.
(2) Данъкът по ал. 1 е окончателен и се удържа от местните юридически лица, разпределящи дивиденти или ликвидационни дялове.
(3) (Изм. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) Алинея 1 не се прилага, когато дивидентите и ликвидационните дялове са разпределени в полза на:
1. местно юридическо лице, което участва в капитала на дружество като представител на държавата;
2. договорен фонд.
3. (нова. - ДВ, бр. 69 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) чуждестранно юридическо лице, което е местно лице за данъчни цели на държава-членка на Европейския съюз, или на друга държава-страна по Споразумението за Европейското икономическо пространство, с изключение на случаите на скрито разпределение на печалба.


Питането е принципно, но отговорът не е еднозначен.
Да, удържа се данък при източника, когато е разпределен дивидент на местно юридическо лице , което не е търговец и не, не се удържа, когато това лице участва в капитала на дружеството като представител на държавата.
Хубаво би било да се тълкува както казваш, Делфинче, но не го намирам в закона:

"чл. 2. Законът не се прилага при:

               1. тегленето и внасянето на пари в брой от/в собствени платежни сметки;
             Касата наистина не е платежна сметка , освен ако не разширим понятието......... :laugh:
След като лицето има доходи, подлежащи на деклариране с ГДД чл.50 и е самоосигуряващо лице ще попълва и справката за изравняване на осигурителните вноски.
От гледна точка на субекта ЕТ и физическото лице, собственик на ЕТ са едно и също нещо - неслучайно задълженията на ЕТ са такива и на физическото лице и обратно. В тази връзка смятам, че вземайки пари от касата на ЕТ физическото лице всъщност ги взема от собствения си джоб и не попада в хипотезата на ЗОПБ.
Срокът за подаване на молба за отпадане на задължение по давност е 31.12.2013.
Декларацията ще е нулева, но закупеният ДМА изисква и попълването на ГОД за статистика. И един логичен въпрос - ако приемем, че имате дейност, защото сте закупили ДМА има ли подадена Окд5 от СОЛ за самоосигуряване ?

Вариантите са два
- нулева ГДД и ГОД за статистика, но този вариант би изисквал и подадена Окд5 за СОЛ
- не подавате ГДД и подавате декларация за неактивност в НСИ .Осчетоводяването на ДМА ще трябва да направите 2013 г.

И в двата случая ситуацията има пропуски, но друг - трети вариант - не виждам.
Каква е тази декларация, че фирмата преустановява дейност ? Да не би да е ОкД5, че СОЛ прекъсва дейност ?
Да, трябва - юридическите лица, независимо, че не са имали дейност подават обр.1010 А на декларацията по чл.92 ЗКПО.
Благодаря много, create ! :give_rose:

Значи пет години, ако не са констатирали нарушението или 6 месеца, ако са го констатирали, но не са издали акт.
И ако не сме изпаднали в постоянно разстройство на съзнанието. :laugh:

за скрития текст - на двата реда с иконките над текста последната на втория ред е за маркиране на скрит текст
Не , ДУ не се обявява в ТР или НАП. Има обаче и такива, които си ги обявяват в ТР, че, както казваш и с възнаграждение.

Делфинче да те разбирам ли че за теб трябва да е обявен в ТР или в НАП като са пускани Д с код 10?!?!
При учредяването на дружеството има ДУ ? Има дружествен договор - да, има решение кой да е управител, но ДУ като документ ?
Нали ДУ не е обявяван , за какво да акцентираш, че няма възнаграждение ? Подал си е ОкД 5 , да си кара таксито спокойно човека........
Да ти кажа - успокоих се -  :laugh: - щом са писали срещу възнаграждение - така си е. А ние ще се возим на тези таксита, дето управителите им са без възнаграждение по ДУК. :ok:
Титали  :wave: , това наистина ли......." много от колегите започват да го практикуват това "
Те да не създадат някоя недотам добра практика......... :hmmm:

Ако някой е търсил и може да постне тука текст по въпроса - благодаря предварително ! :give_rose:

Колко назад могат да ни " преследват " за глоби заради плащания на суми в брой над 15 000.............
Ако някой има абонамент тук би могъл да отвори и прочете един експертен отговор.

http://magazine.askana.com/ver_05/article_not.php?art_id=3490
Ако ги назначите на друга длъжност - тогава пак можете да имате срок на изпитване, но не и за същата длъжност.
А какво става с длъжността на отсъстващия титуляр ?