Чл. 3. (1) Данъчно задължено лице е всяко лице, което извършва независима икономическа дейност, без значение от целите и резултатите от нея."
Т.е. тука е без значение дали има или не регистрация по ЗДДС. Според  чл.21 ал.2-място с изпълнение на получателя.

Принципно това е точно така. Регистрацията по ЗДДС обаче предполага в този случай получателят на услугата да издаде протокол и да си самоначисли ДДС , което без регистрацията по ЗДДС няма да се случи. И става така, че една иначе облагаема сделка остава необлагаема в рамките на ЕС .
ще получа декларация от тях, че са данъчно задължено лице, но нямат ДДС номер. 

Това са несъвместими обстоятелства принципно - едно ДЗЛ от ЕС следва да има регистрация по ЗДДС при получаване на услуга от ДЗЛ от ЕС.
В описания от Вас случай нямате основание за неначисляване на ДДС.
Чл. 18. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Сумата от годишните данъчни основи по чл. 17 за лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност, определена с влязло в сила решение на компетентен орган, се намалява със 7920 лв., включително за годината на настъпване на неработоспособността и за годината на изтичане срока на валидност на решението.

(2) Месечната данъчна основа по чл. 42, ал. 2 за доходи от трудови правоотношения на лица с 50 и с над 50 на сто намалена работоспособност се намалява с 660 лв., включително за месеца на настъпване на неработоспособността и за месеца на изтичане срока на валидност на решението.
Как издаващият болничния разбира обективно, че лицето е неосигурено към момента?
(Не знам, питам) :)
Ами сигурно, както разбира и че е осигурен - единият пита, другият отговаря.  Не знам да има обективен начин. После НОИ е на ход.  :smile1:
Мисля, че издаден болничен на лице , което е неосигурено към момента на издаването на болничния е неправомерно действие и противоречи на Наредбата за медицинска експертиза. И няма как да отбележим, че лицето е осигурено за ОЗМ като то не е.

Един линк от дело по подобен въпрос с ясното съзнаване, че съдебната практика може и да е " шарена " и не е гаранция за 100 % отговор / и все пак..../

http://admsudhaskovo.org/2014/apr/VAS/372-13.htm
не искаме неплатен отпуск. неплатен отпуск и самоотлъчка са две коренно различни неща...

като наглася нещата ще пиша пак, ако на някой би му било интересно

При подобен случай - лице в самоотлъчка - носи болничен от третия ден на самоотлъчката. Не го приехме, не го подадохме, не са ни търсили от НОИ да правим каквото и да било. Просто лицето е неосигурено към момента на издаване на болничния и няма право на такъв.
Не съм много наясно с консигнацията, че но какво Ви пречи заедно с КИ да съставите протокол за връщане на остатъка от стоката и още един за предоставянето ѝ на комисионера заедно с новата фактура? И в самия договор да запишете това помесечно приемане-предаване?

 :good:
Попитах от гледна точка на притеснението Ви за санкция. Не виждам изобщо причина за това. Всъщност промяната на чл.127 се отнася за възнаграждение на комисионер . Тука си имате класическа ситуация от две страни - едната предоставя стока, а другата я продава . Всичко си е точно според мене. Издаването на КИ и след това нова фактура за следващия период е единствения начин доставчикът на стоката да не трябва да плаща ДДС на непродадената част от нея , а Вие винаги да имате фактура за намиращата се при Вас стока.
Може ли да се включи в дневника на покупките за м.октомври
Даже е задължително .  :smile1:

необходимо ми ли е да се уведомява НАП.
Не.
Законовия начин го знаете - прилагате чл.126 ал.3 т.2  като изискването е да уведомите НАП.
Ако не желаете тази процедура вписвате грешния документ сега с минус и отново верния запис с плюс като това действие, макар и често прилагано не отговаря на никаква законосъобразна практика.
Резултатът обаче е един и същ. :smile1:
Какво точно и по какъв начин бихте променили в отчитането като имате предвид условията на Вашия договор ?
В счетоводството на клиента фактурата е за 5000 , а във Вашето - 6000 ?
В ТК се пише не брутната, а основната РЗ за съответния времеви интервал .
За мен не е важно дали са еднакви, а какъв ще е размера на обезщетението.

Не Ви е важно, но явно Ви е направило впечатление, че осигурителният доход е доста по-висок. Не върху него обаче ще се изчисли обезщетението Ви , ако това визирате. Обезщетението ще се изчисли върху БТВ в размер на 800 лв. за времето на оставане без работа.
Осигурителният доход и брутната работна заплата не е задължително да са еднакви. Размерът им се определя от различни правила.
Как опитвате сега да подадете ОКД5 ? С "възобновява" ли ?
Наемната цена, изплатена през м.10 за месец септември, не се декларира за третото тримесечие?

Точно така.  :good:
Обаче не ми е ясно дали ГДД на ФЛ и ГДД за ЕТ са две отделни?

Не, ГДД на физическото лице / което е и ЕТ /  е една, но попълва две различни приложения към нея - едното е за ЕТ, а другото за доходи от наем.
...тоест ЗДДФЛ не прави разграничение затова кой е собственика, а кой е получател на дохода, тоест дали има издадена една или две СИС.

Тука прилагам линк към едно становище на НАП по въпроса :
https://bganaliz.com/prilagane-na-zdds-i-zddfl-4/

Сигурно бихме намерили и съдебна практика в подкрепа на различни тълкувания.
Както се казва всеки сам избира в какво приключение да се впусне.  :smile1: