Чл. 272. (1) (Изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г.) Без съгласието на работника или служителя не могат да се правят удръжки от трудовото му възнаграждение освен за:

1. получени аванси;

2. надвзети суми вследствие на технически грешки;

3. данъци, които по специални закони могат да се удържат от трудовото възнаграждение;

4. (нова - ДВ, бр. 28 от 1996 г., в сила от 01.03.1996 г.) осигурителни вноски, които са за сметка на работника или служителя, осигурен за всички осигурителни случаи;

5. (предишна т. 4 - ДВ, бр. 28 от 1996 г.) запори, наложени по съответния ред;

6. (изм. - ДВ, бр. 100 от 1992 г., предишна т. 5 - ДВ, бр. 28 от 1996 г.) удръжки в случая по чл. 210, ал. 4.

(2) Общият размер на месечните удръжки по предходната алинея не може да надвишава размера, установен с Гражданския процесуален кодекс.
Има и други условия за подаване на данъчна декларация, не е само наличието на доход, който трябва да се декларира.


Да, така е.  :good:
По-скоро исках да отбележа , че само за попълване на Т2 не следва да се подава. А подаването веднага си изисква и Т2 във Вашия случай.
Това, че съм подал декларация образец 7 и съм плащал здравна осигуровка в размер на 20,40 лв за месеците от 2018 година прави ли ме „самоосигуряващо се лице“ по смисъла на наименованието на колона "4" от таблицата?

Да, прави Ви, но нямате доходи / ако е така / , което е условие за подаване на ГДД и попълване на таблицата.
Всичките Ви въпроси ще отпаднат, ако си регистрирате фирма още повече, че сам/а сте направил/а някакво допускане :
Извършването на търговска дейност без регистрация като ЕТ не е ли леко забранено?

За забранено не знам, но НАП направиха това допускане, за да дадат на работещите по този начин да "влязат в правилния път" каквото и да значи това.
СОЛ си прави авансови вноски върху предварително избран осиг. доход, но не по-малък от минималния . Вече с подаване на ГДД прави изравняване, ако има причина за това. Осигурителните вноски на СОЛ никога не са били разход на фирмата, а са си за сметка на лицето.
Може би имате предвид в случая парични еквиваленти ?
Това е интересна идея за намаляване на касата, но как успяхте да обезцените тези пари ???
Бележката ще обхване изплатените суми , удържаните осигурителни вноски и ДДФЛ за същите тези суми. :smile1:
Според мен би следвало да се посочат само облагаем доход, осигуровки и ДОД само за изплатените месеци.

Точно така .

ДОД не е удържано, а само осигуровки, тъй като данъка посочваме в Д6 при изплащане.

Това не го разбрах.
А в програмата как я въвеждате, с какъв документ след като не може два пъти да се покаже един и същ номер на фактура?

Може .
Мисля, че предположението Ви е правилно. В началото на годината подавах ОКД5 на СОЛ като във Вашия случай, но той желаеше осигуряването да премине към втората фирма. Подадох декларацията като  чекнах вид осигуряване и в справката на лицето сега фирма А стои в позиция "активен без осигуряване" , а фирма Б "активен с осигуряване". При Вас е обратния случай и мисля, че не следва да отбелязвате въобще вид осигуряване.
Като подадете ще Ви помоля да споделите резултата. :smile1:
Чл. 4. (Доп. - ДВ, бр. 40 от 2013 г., в сила от 30.04.2013 г.) Не е задължено да регистрира извършваните от него продажби в търговски обект чрез ФУ/ИАСУТД лице, което извършва следните дейности:
3. (изм. - ДВ, бр. 49 от 2010 г., в сила от 29.06.2010 г., изм. - ДВ, бр. 44 от 2015 г., доп. - ДВ, бр. 54 от 2015 г.) продажби на билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт, талони за паркиране в зоните за платено паркиране по смисъла на чл. 99, ал. 1 от Закона за движението по пътищата, и на билети, фишове, талони и други удостоверителни знаци за участие в хазартни игри по смисъла на Закона за хазарта...

Не знам това изброяване на определени дейности дали се отнася за всеки, взел билети за продажба...
"...билети, карти, абонаментни карти за превоз на пътници, когато издаването им е задължително съгласно нормативен акт"

Замислих се и аз над този текст, но пък какъв нормативен акт ще задължава един магазин да продава непременно билети ? Ако беше,  да речем , театър задължително при плащане следва да издадат билет за постановката...Просто си разсъждавам...
Имаме фактура за закупените билети с отстъпка и начислен ДДС. Трябва ли да издаваме касова бележка за продадените билети и правилно ли е да бъдат заведени в сметка Стоки? Кои нормативни документи регулират тези продажби?

Вижте информативно този линк - може да Ви е полезен. Ако не бяхте купили билетите с фактура бих се замислила за касовата бележка, но сега мисля, че да - трябва да издадете такава и да заведете билетите в 304.
чл.73
(5) (Предишна ал. 3 - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г., предишна ал. 4 - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г., изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г., изм. - ДВ, бр. 98 от 2018 г., в сила от 01.01.2019 г.) Справката по ал. 1 се предоставя само по електронен път във формат и по ред, одобрени със заповед на изпълнителния директор на Националната агенция за приходите.
В трудовата книжка записвате прослужено време от датата на започване на осигуряване до датата на прекратяване на ТД. Пишете трудов стаж без дните, непризнати за такъв. Трудов и осигурителен в случая са равни / евентуално / .  Дали се вписват в ТК - имаше едни теми тука със за и против - ако го впишете няма лошо . В книжката вписвате и времето , непризнато за осигурителен стаж на съответната страница .

доп.: щом и Марпанче мисли същото, значи си е така. :yes3:
Жена пита мъж
- Абе ние вече 10 години сме заедно, няма ли да се женим?
- Няма кой да ни вземе.

===================================================
За свойте 21 години той познаваше 9 операционни системи...
 ... и нито една жена.

==================================================
В компютърен магазин продавачът казва на клиента:
- Така... сега остава да ви сложим и твърд диск. Почакайте да ви
 избера някой по-хубав...
Клиентът:
- Точно така, най-твърдия!