Ако обр.6 е за декември вижте в графата на справката за задълженията - срок за плащане - 25.02.2013 г. - ще я обвържат - има време. :yes3:
Болничният Ви ще бъде платен на части - последователно за всеки месец от периода, за който е издаден.
" Другото, което се сещам - феновете на единната сметка - че няма да има проблем за изрядните, ще лови Тарикатите."

В случая не виждам нищо нередно . Платени са осигуровките, но за системата е все едно какво е платено - тя си взема парите по предназначение. До 25.01.2013 фирмата няма задължения. Дори и да беше подал Иван обр.1 и 6 пак щяха да му издадат чисто удостоверение, защото при срок на плащане 25.01.2013 сумите по подадените декларации не са основание за неиздаване на такова.
След 25.01.2013 г. вече ще мислят новите задължения, ако не платят до тогава.
В крайна сметка сега хем има чисто удостоверение, хем си е платил старите задължения - факт.
Това ми хареса - да накараме системата да работи за нас. :laugh:
" Аз пък да питам-начислените заплати на 31,12,2012 са изплатени на 07,01,2013.В декл.6,трябва да пиша дата 31,12,2012  и код 3? "


Това беше писал за датата, SBR - затова ти писах, че тя трябва да е 07.01.2013.
Хубава вечер и на тебе ! :smile1:
След като декемврийските заплати са изплатени на 07.01.2013 това е датата в обр.6 с код 3. За другите въпроси - да, така е.
ЗДДФЛ........
чл.38
.........
(12) (Нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) С окончателен данък се облагат доходите от наем или друго възмездно предоставяне на имущество в режим на етажна собственост с форма на управление общо събрание на собствениците, начислени/изплатени от предприятия и самоосигуряващи се лица


от декларацията по чл.55
1. Декларацията се подава от платец на доход (предприятие или самоосигуряващо се лице), задължен да удържа и внася авансов данък  по чл. 43, ал. 4 и чл. 44, ал. 4 от ЗДДФЛ, окончателен данък по чл. 37 и 38 от ЗДДФЛ и данък при източника по чл. 194 и чл. 195 от ЗКПО 


Подавате декларация по чл.55.
Коригирам се и аз, защото не съм догледала, че става дума за новорегистрирано дружество. :yes3:
Не, по желание не могат да се правят авансови вноски - само ако имате оборотите, посочени съответно за месечни и тримесечни вноски.
Имам подадена декларация по чл.55 за ДДФЛ за наем и същият платен - всичко това на 10.01.2013 г. - стои ми обаче все още като задължение - колко ли да чакам или да отивам да проверявам - не знам след кой ден вече не е нормално да е така.........притесних се, че и сумата е доста голяма.
Корекции на обр.1 по електронен път може да правите за 2012 г. до 30.04.2013 г..
Да - дължими по закон, а не неплатени.
 " На какво основание посочения доход изплатен еднократно през м. Декември може да се разглежда като средномесечен за 2012г., т.е. разделен на 12 месеца? Само в такъв случай месечната данъчна основа ще е отрицателна?!"

Няма такова основание - важното в случая е какво е договорено с лицето и за кои месеци - не следва доходът да се дели средномесечно. За изплатения труд би трябвало да имате договор с лицето или поне Решение на едноличния собственик на ЕООД. Там би трябвало да е определено за кои месеци и каква сума договаряте за 2012 г..
Освен годишна декларация обр.6 - нищо друго.
10597
ЮЛНЦ » Re: Асоциация
16.01.2013, 10:46
Или точно обратното - няма вече значение каква е формата на ЮЛ ?
Всъщност не сме сигурни как по месеци и за кои точно е доходът и какъв е размерът на осигуровките за всеки месец. Важното е в случая да е принципно изяснена процедурата, а питащият да съобрази данните си спрямо текстовете от закона.
 :thumbup:


irenabrili , така е потвърдено и двойно сигурно ! :laugh: :give_rose:
ЗДДФЛ
.......
Чл. 42. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) (1) Авансовият данък за доходи от трудови правоотношения се определя от работодателя месечно на базата на месечна данъчна основа.
(2) (Доп. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.) Месечната данъчна основа се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с удържаните от работодателя задължителни осигурителни вноски, които са за сметка на физическото лице, по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване или за задължително осигуряване в чужбина. Месечната данъчна основа на самоосигуряващи се лица за доходи от трудови правоотношения по § 1, т. 26, буква "и" от допълнителните разпоредби се определя, като облагаемият доход по чл. 24, начислен за съответния месец, се намалява с авансово внесените чрез дружеството осигурителни вноски, които самоосигуряващото се лице е задължено да прави за своя сметка по реда на Кодекса за социално осигуряване и Закона за здравното осигуряване.