Като СОЛ би могъл да получава възнаграждение за положен личен труд и то да му бъде счетоводен и данъчно признат разход. Само с ДУК не би могъл и да управлява и да работи като лекар - работата му и по ДУК и като лекар в случая ще изисква осигуряване на две основания - ДУК и СОЛ. По принцип самоосигуряването би му осигурило възможност да полага личен труд и да управлява ЕООД-то си.
Заповедта може да бъде и с по-ранна дата от тази на прекратяването на трудовия договор - 29.05.2013 или друга дата, но в нея трябва да пишете, че го освобождавате, считано от 30.05.2013 г.
Споразумение или заповед за прекратяване ? Иначе пишете датата, от която ефективно освобождавате лицето.
От написаното от Вас става ясно, че лицето ще има ДУК и ще се осигурява като управител с определено за това възнаграждение. Защо обаче в този случай е прекратил самоосигуряването след като ще полага и личен труд като лекар ? Можел е в качеството си на СОЛ и да управлява и да упражнява дейност в дружеството, а сега с ДУК би могъл само да управлява, но не и да работи като лекар.
" ЕООД - лекар -джи пи осигуряваше се като СОЛ прекратява това осиг. с писмо до
 НАП. Подава ли нещо, че ще се осигурява по ДУК? "

А лицето само ще управлява ЕООД-то ли ? Няма ли и да работи като лекар ?

Господин Харалампиев ,

В случая става дума не за прилагане на закона към дадена ситуация, а за създаване на ситуация според закона.
И същият пак си се спазва.........
Това би било правилно, ако сме единни най-вече при спазването на законите.....
Всички се подравняваме по нещо, vish !  :laugh: :give_rose:

Съгласна съм delphine , но нали съм свикнала все "да се подравнавям", та затова.... :).
 :give_rose:
Спорна работа!  :wave:
Намирам, че такава съществува от 1996 , но е отменена 2005 с приемането на НКПД 2005 в сила от 01.01.2006

http://plusminus.com/bg/info/naview.aspx?&id=288486
Сега виждам, че е НКИД, а не НКПД......... :'(
НАЦИОНАЛНА КЛАСИФИКАЦИЯ НА ИКОНОМИЧЕСКИТЕ ДЕЙНОСТИ - 2003 Г.
(утвърдена със Заповед No РД-07-242 на Националния статистически институт от 13 декември 2002 г.; обн.,ДВ,бр.1 от 3 януари 2003 г.)

ако ти трябва да ти копирам цялото........?
Таня, не че съм сигурна на 100 %, но мисля, че е наистина от 2003. Намерих ето това.....

http://vsichko-polezno.blogspot.com/2010/12/2003.html
Няма точно определени сметки за един или друг случай - сметкопланът затова е индивидуален, защото всяка фирма сама си създава такъв с оглед на своята счетоводна политика. Номерата на сметките също са без значение - важното е в резултат на осчетоводяването да се дава вярна информация за същността на съответната стопанска операция. При мене сметката е например 609 .
Да, действително би било полезно да видим развитието на казуса. Излиза, че при попълване на ГДД в частта и за осигурителните вноски би трябвало да се " самосезираме "  :laugh: при закъснели срокове на плащания и да пишем за съответния месец минималния размер на осиг. доход.
Наредба за самоосигуряващете се лица
............
Чл. 3. (Изм. - ДВ, бр. 15 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.; изм. и доп., бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г. ; изм. и доп., бр. 67 от 2009 г.; изм., бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 12 от 2009 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 67 от 2009 г.; изм. изцяло, бр. 2 от 2010 г., в сила от 01.01.2010 г.; изм., бр. 13 от 2011 г., в сила от 01.01.2011 г.) Осигурителните вноски върху избрания осигурителен доход съгласно чл. 6, ал. 7 от Кодекса за социално осигуряване се внасят до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. За избран осигурителен доход от самоосигуряващото се лице, което е избрало да се осигурява и за общо заболяване и майчинство, се счита доходът, върху който са внесени осигурителни вноски до 10-о число на месеца, следващ месеца, за който се отнасят. Ако вноските са внесени след тази дата, за избран осигурителен доход се счита минималният месечен размер на осигурителния доход за самоосигуряващото се лице, определен със Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за съответната година.

На практика обр.1 за тези месеци на закъснели плащания на осигуровките на СОЛ няма да съответстват на осигурителния доход в осигурителната книжка на лицето . Вероятно би трябвало да се подаде корекция на обр.1 и отделно на обр.6 годишна, защото в противен случай в единната сметка на лицето ще има несъответствия. Това съответно рефлектира и върху годишната данъчна декларация на лицето , ако е имало такава в частта и за попълване на Таблици 1 и 2 и за определяне на ДДФЛ по нея.
Приложимост на трудовото законодателство към договора за ученичество

Чл. 233.
За отношенията между страните по договора за ученичество по време на обучението се прилага действуващото трудово законодателство.

 Ако не е договор за ученичество / зависи каква е точната ситуация /може би договор по чл.234 за повишаване на квалификацията без това да е обвързано с наемането след това на лицето - този договор обаче пак би бил то КТ.
Според мене от гледна точка на законосъобразността е невъзможно работник по трудово правоотношение да полага безплатно труд - поне не и официално. На практика това означава, че следва да оформите договора по законовия ред, да начислявате заплата, да плащате осигуровки и подавате информация . Дали ще " изплащате " възнаграждението вече е друг въпрос.........