:ok:
Няма три дни за сметка на работодателя , дължи се здравно 4.8 % от 420 лв. и тази сума е за сметка на работодателя .
Сега пак ще потърся темата - не съм го копнала, сори . :smile1:
Малка илюстрация на приказката - не прави непоискано добро .  :smile1:
Този работодател направо е намерил начин да се освободи от работничката - майка. Ако не си подаде молбата следва да се яви на работа. Не се ли яви - дисциплинарно навън и излиза с " чисти " ръце от ситуацията. Не можем да отречем , че по принцип майката е лицето, задължено да подаде молбата за отпуск. Друг въпрос е, че не ги оставяме да забравят това си задължение.
Давам линк към дискусия с публикувано в нея писмо на НОИ по повод запитване . Обърнете внимание на това писмо , публикувано от Алфа .
Аз също смятам , че ако лицето се осигурява по ТД и получава обезщетение до 410 ден и е едновременно СОЛ то не следва да загуби това си право на обезщетение , ако извършва дейност като СОЛ . :smile1:
СС 40

...........
Последващо оценяване след първоначалното придобиване

7. Предприятието трябва да избере или модела на справедливата стойност, или модела на цената на придобиване като своя счетоводна политика, която следва да се прилага към всеки от инвестиционните имоти.

в случай, че ще начислявате амортизации
ЗКПО
...........
Чл. 55. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.) (1) (Доп. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) При определяне на годишните данъчни амортизации данъчните амортизируеми активи се разпределят в следните категории:
1. категория I-масивни сгради, включително инвестиционни имоти, съоръжения, предавателни устройства, преносители на електрическа енергия, съобщителни линии;
2. категория II-машини, производствено оборудване, апаратура;
Ако приемем, че този наследствен имот е на физическото лице - управител във фирмата и този управител е и едноличния собственик, то парите от продажбата биха могли да " влязат " във фирмата или като паричен заем от ФЛ или като допълнителни парични вноски по чл.134 от ТЗ . Съответно във времето тези парични средства би трябвало да бъдат възстановени на ФЛ с лихвите или без тях, ако за допълнителните парични вноски е договорено да са безлихвени.
Тя темата, ако се подхване , ще е дълга.

Като начало - на моята диплома например пише " икономист " , независимо от точното наименование на завършената специалност.

Икономическо ли ми е образованието ?  :smile1:
" Пак ще посоча, че аз виждам проблем по отношение на наличното гориво в резервоара на автомобила в края на годината.
Не мога да се съглася, че това количество е текущ разход."


Аз не виждам да е невъзможно да няма наличност в края на годината , Ваня Чалъкова . :smile1:
Нека не изпадаме в подробности извън зададения въпрос , които съм сигурна , че всеки съобразява . Още повече, че въпросът беше за осчетоводяването на горивото и там е вече ясно, че даденото на разход гориво трябва да съответства на километрите , отразени в пътните листове независимо дали е осчетоводено през 302 или директно през 601.  :smile1:
Да, защото, ако започне работа няма как да има претенции и за това обезщетение, което е за оставане без работа.
Ваня Чалъкова ,

Всичко това с остатъците на гориво е в случай на действителни такива. Не можем да създаваме правило по принцип извън реалността в дадена фирма. Ако имаме едно държавно предприятие, в което ще ми замерят остатъка от гориво при инвентаризацията от вътрешния контрол на учреждението - ОК. Обаче ако съм си изписала горивото до последния литър по пътни листове никой не може да ми вмени, че непременно имам остатък . И също така е въпрос на организация, която е индивидуална за счетоводството на всяко предприятие , как ще отчитаме горивото. А по отношение на финансовия резултат нямаме ощетяване на фиска като отчитаме горивото през 601 , когато това е и действителната сума за разход.
Някога в предприятията имаше по 10 счетита и тогава можеше и не през 302, а и да има 302 по автомобили даже - имаше кой да го прави поради предостатъчно време за работа. Днес едно счети е за всичко . :smile1:
Питам се до какво ли би довело това " голямо  прегрешение " да се изписва горивото направо през 601 вместо 302 сметка , ако същото се покрива и с издадените пътни листове ?  :smile1:
" Собственик на ЕАД (чуждестранно лице),който не извършва дейност реално."
Да, отнесла съм " не извършва дейност" към ЕАД вместо към собственика, както е правилно.
 :ok: , irenabrili ! :smile1:
"Има сключени договори с юристи да го представляват,има назначен управител,има договор със счетоводна фирма,които подписват всичко с ел.подписс"


Какво вършат тази счетоводна фирма и този управител за неработещо ЕАД ?
В самото питане недвусмислено е посочено, че ползването на имота е безвъзмездно. Това прави разходите, свързани с този имот данъчно-непризнати , защото на практика на основание чл. 16 ЗКПО това е отклонение от данъчното облагане.

Скрит текст :

Ирена, може би искаш да кажеш, че независимо от безвъзмездния наем разходите за ремонти на наетия безвъзмездно актив са данъчно-признати ?
Здравейте, фирма ползва апаратамент като офис, за което има сключен договор за безвъзмездно ползване - не се плаща наем.дружеството плаща всички консумативи - ток,вода и т.н.Въпроса ми е разходи за подобрения - ремонти, признават ли се?

Да, това са счетоводни разходи без съмнение, но не и данъчно - признати.
След като няма дължим ДДФЛ няма какво да декларирате с декл. чл. 55 и съответно не се подава . Това е принципно положение, а иначе авансовите вноски се декларират с подаване на ГДД за предходната година . Може би имате пред вид да намалите същите ? Малко повече информация по въпроса би трябвало да дадете . :smile1:
irenabrili ,

вероятно това е и притеснението на питащата - че парите са дадени в брой на собственика, а той не е издал касова бележка.......Въпреки , че пак ще се повторя - това е често практикувано .
какво па правя


Правилно си се ориентирала - начинът е да се увеличи ДДС-то, но го поднеси на собственика по начина, предложен от пасат. За омекотяване на последиците....Просто трябва да се увеличат приходите, а пряка последица от това е увеличаване на ДДС-то за плащане. :smile1: