Акта ми излезе на 24.10.16 год. Въпросът ми е: Кога да си начисля ДДС-то на актива в амортизационния план????

Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив


Чл. 62. (1) (Доп. - ДВ, бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) Промяна в стойностите на данъчния амортизируем актив се извършва при настъпване на обстоятелства, налагащи промяна съгласно този закон или счетоводното законодателство, с изключение на случаите по чл. 61.

(2) Промяната в стойностите на актива се отразява в данъчния амортизационен план към 1 януари на годината, в която са установени обстоятелствата, налагащи промяната. Не се извършва промяна в данъчния амортизационен план и не се коригира начислената данъчна амортизация за предходните години.
закупувате стоката                                                              304/401   100
връщате я при условие, че ще възст. 90 лв                   401/304     90 /или обратно със знак- /
разликата от 10 лв. по договор е за ваша сметка       609/304     10 
Т.е. казвате, че когато връщате стока закупена за 100, но имате КИ за 90 лв Вие си правите счетоводна операция 609/304   10 лв, така ли ?
За да се засекат нещата със склада.

Не, това в случая го казвам за Вас, понеже обяснихте, че съгласно отношенията ви с тази фирма имате рекламация и ще Ви възстановят само 90 лв.. Останалите 10 лв. явно са за ваша сметка. А когато връщам стока си я връщам с цялата отчетна стойност в общия случай.
ГРЕШКА

304               -90
4531              -18
       401        -108

Ами то си е същото като в отговора ми само с обратен знак , но не сте отразили оставащите 10 лв.
 По мои сметки при ревизия по ЗКПО, проведена м.12.2016, могат да изискват документи за цялата 2009 г, Така ли е? Или бъркам?

Не е ли малко дълъг този срок ? Какво прави 2009 тука ? Струва ми се , че нещо не е така.
Не трябва ли КИ да се осчетоводи така :
304           -100
4531           -20
       401    -120

А КИ нали е за 90 ?
 Може ли да се прехвърли майчинството на баба пенсионер, която няма стаж 12 месеца след пенсиониране?

Да, може - стига бабата да има 12 месеца осигурителен стаж изобщо , а не непременно след пенсиониране.
401/304 - 90
609/304 - 10
Няма да има други мнения / в смисъл различни / по въпроса. Човекът си е пенсионер и никъде не се прави разграничение какъв пенсионер е. Дължи си само здравни осигуровки освен, ако доброволно не иска да се осигурява в пълен размер / случаят ми се струва обаче, че не е такъв / . :smile1:
https://www.kik-info.com/forum/index.php/topic,18887.msg114029.html

any_p_2000:
"По ЗКПО се обралагат амортизациите по САП,..."

Дааа, явно няма единомислие...

Вземете ли решение да е в годишен размер ще разпределяте по месеци на упражняване на дейността и ще изравнявате помесечно. Ако не искате да е така вземете Решение за еднократно възнаграждение за личен труд през декември и изравнявайте само за декември. Добре аргументирайте този си избор. Важни са месеците на полагане на труда съгласно взетото Решение за заплащане на личен труд, а не еднократното заплащане на същия.
Да. :smile1:

http://www.bcci.bg/bulgarian/infobusb/year2007/number32/item7.htm

от линка :
" Облагане на разходите за леки автомобили, използвани за икономическа дейност
 Разходите на юридическите лица и ЕТ, направени за експлоатацията, поддръжката и ремонта на леки автомобили, които се използват за тяхната икономическа дейност, се признават като разходи преди данъчно облагане. За да бъдат признати като такива, те трябва да се докажат с фактура за получените стоки или услуги, за които са направени, както и с документ - пътен лист, пътна книжка или др.под., който да доказва участието на автомобилите в конкретната дейност. В противен случай разходът няма да бъде документално обоснован и няма да бъде признат за данъчни цели, което ще доведе до увеличаване на счетоводния финансов резултат."
http://www.trudipravo.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=2036:201307epischet&catid=39:epifin&Itemid=52

от линка :

 
Скрит текст :
http://www.account-bg.info/e107/e107_plugins/profs_menu/profs.php?0.view.40.0.2

от линка :
Скрит текст :
4532/4531    -   10
4538/4532   -      2

За да избегнете "подводните" камъни , свързани с тези въпроси и да бъдете най-оптимални във финансово отношение раздайте си просто дивидент. Данъчната ставка на данъка е възможно най-ниската .
Да, подавате Приложение 8 на ГДД чл.50 ЗДДФЛ.

Приложение № 8
Скрит текст :