Начислени разходи в 609 сметка за съдебни разноски и лихви по 621/496.тези разходи данъчно признати ли са?Делото беше за неизпълнение по договор към клиент?

Тези разходи добре са начислени в 609, но делото спечелено ли е или е загубено ? Тези вземания, включително разходите по делото , присъдени вземания ли са ? А може би още делото е в ход ? Отговора на въпроса зависи и от други обстоятелства .Има доста теми по въпроса - потърсете.
Да, следва тъй като в справката се попълват счетоводни разходи от взаимоотношения със свързани лица, а тези разходи са счетоводни , но не и данъчно-признати.  :smile1:
Винаги ми е бил странен и неприемлив този вариант на управител на трудов договор по най-различни причини. Овластен човека да управлява вместо собственика, а времево ограничен в рамките на работно време. Ясно, че законодателно това е възможно, както показват много указания, авторитетни мнения и други подобни . Като се има пред вид, че при трудов договор под 8 часа се иска в него да се фиксира и работното време става още по-тромаво това управление , сведено до управление от 10 до 12 примерно. В друго време не може... :smile1:
За мене управителят трябва да е в облигационни взаимоотношения с дружеството и да не му са наложени такива неестествени рамки на управлението , което е един процес , неограничаван във времето .
Хайде хайде, Закона задължава фирмите дори без дейност да си подават отчетите.


За образец 1010 или 1010А / за което е питането / е от значение факта дали са отчетени счетоводни приходи/разходи. :smile1:
Чл. 52. (1) (Предишен текст на чл. 52 - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г.)
Не са задължени да подават годишна данъчна декларация лицата, които са получили само:

1. (изм. - ДВ, бр. 95 от 2009 г., в сила от 01.01.2010 г., изм. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето има работодател по основно трудово правоотношение и той е определил годишния размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения и пълният размер на данъка за данъчната година е удържан до 31 януари на следващата година, и/или
2. (нова - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 01.01.2012 г.) доходи от трудови правоотношения, когато към 31 декември на данъчната година лицето няма работодател по основно трудово правоотношение или има такъв, но той не е определил годишен размер на данъка за всички придобити през данъчната година доходи от трудови правоотношения, ако са изпълнени едновременно следните условия:Да, подавате Д6 /2015 и с това приключвате .
Ако доходите за 2015 са само от трудови правоотношения и данъкът е коректно изчислен и внесен не подавате ГДД.
http://ekspertis.bg/document/view/qanda/130282/0/


Назначаване на управител на търговско дружество на трудов договорСкрит текст :
"Признаването" на надвнесените вноски от системата на НАП става след 31.03 вероятно поради това, че до 31.03. теоретично има възможност за подаване на корекция на ГДД чл.92 и не е сигурно, че този резултат е окончателен.
Вземате предвид само основното покритие по Застраховка Живот.
Мноооооого ти благодаря, Пъпешче !
Знаех си аз, че наготово е по-лесно!
Хубав ден и дано да ти е и почивен !  :air_kiss:
Моля, ако някой разполага с актуална бланка на придружително писмо за подаване на обр.1 и обр.6 да я копира или прикачи .

Предварително благодаря и пожелавам хубави почивни дни ! :smile1:
Във формуляра при електронното подаване ще чекнете, че подавате такава декларация, а нея ще приложите като прикачен документ.
В края на декларацията по чл.22в има Декларация от другия родител за отказ от ползване на това облекчение - непосредствено преди указанията.
Права си , sabinaP .   :smile1:
А и тази еквилибристика няма влияние в резултата в крайна сметка и в рамките на календарната година ще приключи тази "процедура". По-неприятно е като това консервиране е в рамките на два отчетни периода, но така 2015 всичко ще приключи . Дори бихме  могли да се възползваме в този случай от чл.55 ал.2 мисля беше на ЗКПО, който ни дава право еднократно през годината да определяме данъчните амортизации и при консервиран актив да са нула. Това вече е друга тема. :smile1:
Аз това за 2014 го разбирам, че тези указания на страницата на НПО са били валидни за кампанията през 2015 за ГДД 2014.

" Когато ЮЛНЦ по принцип осъществяват стопанска дейност, но през 2014г. не са осъществявали такава, попълват отделна Декларация 1010а по образец. "
Разбирам го, че ако имат стопанска дейност по принцип , но през отчетната година не са имали тогава само подават 1010 А информативно, че през тази отчетна година нямат. Ако изобщо не са имали стопанска дейност - не подават. Поне такива им са указанията. Това би обяснило и наличието на квадратче в 1010А за ЮЛНЦ.


Чл. 59. (Изм. - ДВ, бр. 110 от 2007 г., в сила от 01.01.2007 г.)
.......................
(2) При определянето на данъчния финансов резултат за годината, през която е изтекъл дванадесетмесечният срок по ал. 1, годишната данъчна амортизация на данъчно задълженото лице се намалява с размера на начислената данъчна амортизация за актива през дванадесетте месеца, през които активът не се е използвал.

Имах такива ДМА, но не бяха консервирани за календарна година , а срокът изтичаше средата на годината и нямах чуденка -  сега се замислих . По-скоро ми се струва, че в този случай това трябва да стане вече за 2016. През 2015 все още не е изтекъл този 12 месечен срок.
Не успявам да отворя препратката, т.е. отваря се празна страница.


Не успях да я копирам и пейстна като документ.
Вижте обаче ето това :

http://www.bcnl.org/bg/news/1384-%D0%B8%D0%B7%D0%B8%D1%81%D0%BA%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F-%D0%B8-%D1%81%D1%80%D0%BE%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%B5-%D0%B7%D0%B0-%D0%BE%D1%82%D1%87%D0%B5%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82-%D0%BD%D0%B0-%D1%8E%D0%BB%D0%BD%D1%86-%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B7-2015-%D0%B3.html

Скрит текст :
Много си прав в подозренията си, bobo !  Не бях поглеждала дали го има за чекване ЮЛНЦ - да, наистина си стои там. Не знам да не би да има някакви обстоятелства, при които да подават 1010 А - преди време бях чела нещо от рода, че ако предходна година са имали стопанска дейност , а тази не тогава се подавала 1010А информативно, че вече нямат.
Не е излишно едно презастраховане и подаване на 1010 А за ЮЛНЦ без дейност.