Няма да подаваш в този случай декларация по чл.55, защото данъкът ти е вече платен преди 31.12.2012. Ако не беше и предстоеше да го плащаш 2013 то това плащане трябваше да обвържеш с подаването на декларацията по чл.55.
Осигурявате си лицето на максимума - при попълването на таблица 1 и 2 размерът на пенсията не оказва влияние на сумите за довнасяне. Разгледайте табличката и вижте чисто математически къде отива сумата за пенсия.
Като гледам как като отиде някой да подаде декларация чл.55 извън срока и го глобяват на място не знам дали не е по-добре лицето да си внесе този данък с ГДД.
А кога точно сте платили данъка за този наем - 12.2012 или сега през 01.2013 ?


Питането ми е към Валерия61.
Подавате обр.6 с код 3 и ДДФЛ за изплатените заплати. Код 9 е за ДДФЛ за довнасяне при годишното му преизчисляване.
Печалбата на фирмата не е осигурителен доход на лицето и не виждам причина да има да внася нещо допълнително.
Е, защо с нули - така или иначе е подал тази декларация по чл.50 само заради Таблица 1 и 2 - така раз бирам - попълнете я правилно и да си остане.
Може да подадете коригираща в сроковете за подаване на декларацията по чл.50 ЗДДФЛ - 30.04.2012.
Не , ако няма доходи или обстоятелства, подлежащи на деклариране по чл.50 ЗДДФЛ.
Не подавате справка - там не се декларират доходи от трудови правоотношения.
Лоренца, не знам как става с изяждането на данък, но могат да си го поискат да им бъде възстановен.
Не се виждат надвнесените суми, но по-неприятното е, че няма утвърдена технология автоматично ли ще отиват да покрият бъдещи задължения или за това също нещо трябва да се подаде. Без  да сте си изяснили това не оставяйте надвнесен данък.
 " § 60. По реда на  раздел II от глава единадесета на Закона за данъците върху доходите на физическите лица се декларират и данъците, дължими за доходи, начислени/изплатени до 31 декември 2012 г., подлежащи на внасяне след 1 януари 2013 г., както и данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г. За данъците, дължими, но невнесени към 31 декември 2012 г., срокът за подаване на декларацията по чл. 55, ал. 1 от Закона за данъците върху доходите на физическите лица е 31 юли 2013 г "

Срокът е 31.07.2013, но бихте могли да подадете декларацията при плащането на данъка.

" Вариант номер 2:
Ако данъка се начисли и плати през 2013. Примерно февруари месец 2013 имаме протоколно решени за разпределение на дивиденти. Данъка се начислява и плаща февруари месец. Пак остава въпроса с декларациите? "


Ако през февруари 2013 вземете решение за разпределение на дивидент то в срок до 30.04.2013 г. плащате данък дивидент и подавате в същия срок декларация по чл.55.
ЗДДФЛ
............
Авансов данък за доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество

Чл. 44. (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм. и доп., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм. и доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.; изм., бр. 40 от 2012 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.) Лице, придобило доход от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на права или имущество, дължи авансово данък върху разликата между облагаемия доход по чл. 31 и осигурителните вноски, които лицето е задължено да прави за своя сметка.

Срокове и място за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Срокове за внасяне на данъци от лицето, придобило дохода
Чл. 67. (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) (1) (Изм. - ДВ, бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Когато платецът на дохода не е задължен да удържа и внася данъка, данъкът по чл. 43, 44 и 46 се внася от лицето, придобило дохода, в срок до края на месеца, следващ тримесечието на придобиване на дохода.

(2) (Изм. - ДВ, бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; изм., бр. 94 от 2012 г., в сила от 01.01.2013 г.) Не се внася авансов данък по чл. 43, ал. 6 и чл. 44, ал. 3 за доходи, придобити през четвъртото тримесечие на данъчната година.

Документиране и отчитане на доходите

Чл. 9. (Доп. - ДВ, бр. 99 от 2011 г., в сила от 16.12.2011 г.) (1) Данъчно задължените лица са длъжни да регистрират и отчитат извършените продажби на стоки и услуги чрез издаване на фискална касова бележка от фискално устройство по ред, определен с наредба на министъра на финансите, освен когато заплащането се извършва по банков път или чрез прихващане.
(2) Данъчно задължените лица, които не са длъжни да издават фискална касова бележка от фискално устройство съгласно ал. 1, издават документ за придобитите от тях доходи от източници по чл. 10, ал. 1, т. 3 и 4, съдържащ реквизитите по чл. 7, ал. 1 от Закона за счетоводството.

Ще трябва да приложите чл.75 от ЗКПО за коригиране на счетоводни грешки.
Като е взета контировката Дт 709 / Кт 205 какво е станало тогава с натрупаната амортизация в 241 ? Правилното отписване на амортизирания актив е Дт 241 / Кт 205 , за да се отпише актива и да се отпише и неговата амортизация , включена в 241 сметка.
отписване на напълно амортизирания ДМА      Дт 241/ Кт 205 - примерно
приключване  на сметка 709                           Дт 709 / Кт 123
След като ДМА е напълно амортизиран нямате балансова стойност, с която да дебитирате 709 сметка и продажната цена на актива се явява печалба от сделката в случая.
Не съм Ви разбрала правилно не само по отношение на това, чия е собствеността, но и съм отговорила съвсем не по същество , за което се извинявам.
Всъщност става ясно, че Вие сте физическо лице и отдавате под наем лично имущество на друго физическо лице от държава-членка на ЕС . Вие сте получател на доходи от наем - в случая изплатени Ви от ЧФЛ. Цитираният по-горе чл.37 въобще не се отнася за случая Ви.
ЗДДФЛ
............
Чл. 37. (Изм. и доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; изм., бр. 106 от 2008 г., в сила от 01.01.2009 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) (1) (доп. - ДВ, бр. 113 от 2007 г., в сила от 01.01.2008 г.; доп., бр. 94 от 2010 г., в сила от 01.01.2011 г.) С окончателен данък независимо от обстоятелствата по чл. 13 се облагат доходите по чл. 8, ал. 11 и следните доходи от източник в България, начислени/изплатени в полза на чуждестранни физически лица, когато не са реализирани чрез определена база в страната:
................... .....
4. доходи от наем или от друго възмездно предоставяне за ползване на движимо или недвижимо имущество, включително вноски по договор за лизинг, в който не е изрично предвидено прехвърляне на правото на собственост;

Ако наемател е ЧФЛ удържате окончателен данък по чл.37 ЗДДФЛ и в сроковете за внасяне на данъка подавате декларация по чл.55.. Отговорът е в случай, че от питането Ви правилно съм разбрала, че отдавате под наем помещение - собственост на фирма, в която сте СОЛ.